Р Е Ш Е Н И Е

 

196/27.11.2015 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети ноември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.гр.д. № 524 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК, образувано по жалбата на Ж.А.С. срещу решение № 589/23.03.2012 г. на ВОС по гр.д.№ 654/11 г., В ЧАСТТА, с която е отхвърлен искът на Ж.А. против С.И. за връщане на сумата от 35 000 лв. по разписка от 20.05.2008 г., удостоверяваща получаването й като цена по сделка, обективирана в нот.а. № 109, т.2, рег.№ 3799, д.№ 273/2008 г./.

С определение от 14.09.2015 година са конституирани като въззивници наследниците на Ж.А. – Д.Ж.А. и Б.Ж.А..

Във въззивната жалба са наведени оплаквания за неправилност на решението. Моли се отмяната му и постановяване на решение по съществото на спора, с което се уважи предявения иск. В съдебно заседаниевъззивниците, чрез майка си и законен представител молят при постановяване на решението съдът да съобрази постигнатата спогодба.

Въззиваемата страна С.И. моли да се потвърди решението на първоинстанционния съд. В о.с.з. моли да се съобрази при постановяване на решението постигнатата спогодба, като заявява, че не претендира разноски и прави отказ от присъждането им.

С решение № 248/01.11.2013 г. на ВКС, ІІІ гражданско отделение по гр.д. № 1294/2012 г. е обезсилено решение от 20.07.2012 г. по в.гр.д. № 294/2012 г. на ВАпС в частта, с което след отмяна на решение от 23.03.2012 г. по гр.д. № 654/2011 г. на ВОС е отхвърлен като погасен по давност насрещният иск на С.П.И. срещу Ж.А.С., на основание чл.32 ал.2 ЗЗД; както и същото решение е отменено в частта, с което след отмяна на решението от 23.03.2012 г. по гр.д.№ 654/2011 г. на ВОС е уважен предявеният от Ж.А.С. против С.П.И. иск на  основание чл.34 ЗЗД; и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Варненския апелативен съд.

С решение No-25/04.03.2014 година, постановено по в.гр.д.524 по описа за 2013 година е обезсилено решение № 589/23.03.2012 г. на ВОС по гр.д.№ 654/2011 г. в частта, с което е унищожено едностранно волеизявление по разписка от 20.05.2008 г. относно получаване на сумата 35 000 лв., предадена от Ж.А.С. на П. И. И., като цена по сделка, обективирана в нот.акт № 109, т.2, рег.№ 3799, д.№ 273/2008 г. на нотариус А.Александров с рег.№ 316, по насрещната искова молба вх.№ 21510/01.07.2011 г. на С.П.И. против Ж.А.С. с правно основание чл.31 ЗЗД; разделено е производството по насрещната искова молба от това по гр.д.№ 654/2011 г. по описа на ВОС и е върнато на ВОС за предприемане на действия по образуването на насрещната искова молба в отделно исково производство; спряно е производството по в.гр.д.№ 524/2013 г. по описа на АС гр.Варна в останалата му част /по жалбата на Ж.А.С. срещу решение № 589/23.03.2012 г. на ВОС по гр.д.№ 654/11 г., с което е отхвърлен искът на Ж.А. против С.И. за връщане за връщане на сумата от 35 000 лв. по разписка от 20.05.2008 г., удостоверяваща получаването й като цена по сделка, обективирана в нот.а. № 109, т.2, рег.№ 3799, д.№ 273/2008 г./, на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК, до приключване на производството по искова молба с вх.№ 21510/01.07.2011 г. на С.П.И. против Ж.А.С. с правно основание чл.31 ЗЗД за унищожаване на волеизявлението по разписка от 20.05.2008 г. с влязъл в сила съдебен акт.

Съобразно указанията на въззивния съд е образувано гр.д.513 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, което е приключило с влязъл в сила съдебен акт, с който е унищожено едностранното волеизявление на П. И. И. за получаване на сумата от 35 000 лева, представляващо продажната цена на продадения от него апартамент.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

Видно от пълномощно с нотариална заверка на подписа от 13.05.2008 г., наследодателят на С.П.И. е упълномощил Ж.А.С. да го представлява при извършването на покупко-продажба на собствения му недвижим имот – апартамент № 13 с площ от 48.49 кв.м., находящ се в гр.Варна, р-н Одесос, бул. „Христо Ботев” № 4, вх.Б, ет.5, за цена и при условия, каквито пълномощникът прецени, включително да го продаде на себе си, да получи капаро и/или окончателната цена на имота, както и осъществи представителството му пред нотариуса при подписването на нотариалния акт.

С нотариален акт № 109, том ІІ, рег.№ 3799, дело № 273/2008 г. на нотариус Александър Александров с район на действие – ВРС и с рег.№ 316 въз основа на посоченото по-горе пълномощно на 20.05.2008 г. е изповядана покупко-продажбата на описания имот с участието на Ж.А.С., действащ едновременно като представител на продавача и купувач, за сумата от 34 990.40 лв., която пълномощникът е заявил, че е изплатена напълно на продавача.

С разписка-декларация от 20.05.2008 г. П. И.И. е декларирал, че е получил от купувача Ж.С. сумата 35 000 лв. като цена на продадения апартамент и че са уредени всички сметки между страните по сделката, като продавачът няма и няма да има претенции под каквато и да било форма към купувача в сегашно или бъдещо време.

С решение на Варненския апелативен съд № 52 от 11.05.2010 г. по в.гр.д.№ 108/2010 г. е отменено решението на ВОС по гр.д.№ 1448/2008 г. и вместо него е постановено друго по същество, с което е унищожена едностранна сделка – упълномощаване на Ж.А.С. от П. И.И., починал на 01.08.2008 г. по пълномощно рег.№ 3559, т.2, № 89 от 13.05.2008 г. на нотариус Александър Александров с рег.№ 316 и район на действие – ВРС на основание чл.31 ал.1 ЗЗД и е прогласена нищожността на договора за продажба, обективиран в нот.акт № 109, том ІІ, рег.№ 3799, дело № 273/2008 г. на нотариус Александър Александров с район на действие – ВРС и с рег.№ 316, на основание чл.26 ал.2 ЗЗД, поради липса на представителна власт.

Решението не е било допуснато до касационно обжалване и е влязло в законна сила.

Веднага след това е предявена исковата молба по настоящото дело, с която Ж.А.С. моли на основание чл.34 ЗЗД да бъде осъдена ответницата С.П.И. в качеството й на единствен наследник на продавача, да му върне платената по прогласения за нищожен договор сума от 35 000 лв.

С.П.И. е депозирала писмен отговор, с който възразява против основателността на исковата претенция. Твърди, че сумата не е била платена от купувача на продавача. Представената разписка-декларация от 20.05.2008 г. също не установява този факт, т.к. са налице основания за унищожаването й, идентични с тези за унищожаване на упълномощителната сделка. Сочи, че наследодателят й не е можел да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи, предвид наличието на психично заболяване – персистиращо налудно разстройство /параноя/, отговарящо на критерия за продължително разстройство на съзнанието, датиращо няколко години преди сделката. Излага, че разпореждането с имота е резултат единствено на параноидните идеи и подбуди на баща й, насочени против нея. По тези съображения счита, че плащането на претендираната сума следва да се счита за недоказано и несъществуващо.

Видно от представеното решение по гр.д.513 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, налице е влязъл в сила съдебен акт между страните, с който е унищожено едностранното волеизявление на П. И.И. за получаване на сумата от 35 000 лева, представляващо продажната цена на продадения от него апартамент.

Видно от представената спогодба /л.52/ е, че страните признават, че П. И. не е получавал сумата от 35 000 лева по договора за продажба, както и, че изявлението му за получаване на сумата е направено без да разбира свойството и значението на постъпките си.

Гореустановената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Предявен е иск с правно основание чл.34 ЗЗД.

В тежест на ищцовата страна е да установи при условията на пълно и главно доказване предпоставките, а именно: наличие на облигационно правоотношение, по силата, на което са налице разменени престации, както и прекратяването на облигационното правоотношение.

Липсва спор между страните, а и се установява от нотариален акт № 109, том ІІ, рег.№ 3799, дело № 273/2008 г. на нотариус Александър Александров с район на действие – ВРС и с рег.№ 316, че е налице облигационно правоотношение по договор за покупко-продажба на имот с участието на Ж.А.С., действащ едновременно като представител на продавача и купувач, за сумата от 34 990.40 лв., която пълномощникът е заявил, че е изплатена напълно на продавача.

С влязло в сила решение договорът е прогласен за нищожен , като е унищожено и упълномощаването. С оглед  унищожаването на едностранната сделка изявлението, че е получена сумата от 35 000 лева не обвързва валидно упълномощителя. Отделно от горното налице е и влязло в сила решение, с което е унищожено едностранното волеизявление за получаване на сумата от 35 000 лева, поради което към приключване на устните състезания не са налице доказателства, установяващи получаването на тази сума. С оглед недоказаността на извършена престация в размер на сума от 35 000 лева и получаването и от продавача не се е породило задължението за връщане на тази сума, поради което искът следва да бъде отхвърлен. 

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции решението на първоинстанционния съд, в частта, с която е отхвърлен искът на Ж.А. против С.И. за връщане на сумата от 35 000 лв.  следва да бъде потвърдено.

С оглед волеизявленията на двете страни разноски не се присъждат, а постановеното решение, в тази му част следва да бъде отменено.

По изложените съображения, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ решение № 589/23.03.2012 г. на ВОС по гр.д.№ 654/2011 г. в частта, с която са присъдени разноски на С.П.И..

ПОТВЪРЖДАВА решение № 589/23.03.2012 г. на ВОС по гр.д.№ 654/2011 г. в частта, с която е отхвърлен искът на Ж.А. /заместен в хода на процеса от наследниците си Д.Ж.А. и Б.Ж.А./ против С.И. за връщане на сумата от 35 000 лв. по разписка от 20.05.2008 г., удостоверяваща получаването й като цена по сделка, обективирана в нот.а. № 109, т.2, рег.№ 3799, д.№ 273/2008 г./, на осн. чл.34 ЗЗД.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: