О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

664/27.10.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 10.2016г., в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                              МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№524/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.К.К., представляван от назначения му особен представител адв.З.Л., против определение №1849/26.07.2016г., поста- новено по в.гр.д.№1449/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производс- твото по делото, образувано по подадената от К.К.К. жалба вх.№5816/22.06.2016г. против действия на ЧСИ Р.Т. по изп.дело № 20127170400821.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложе -ните в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Кредит инкасо инвестмънтс БГ”ЕАД, гр.София, е депо -зирала отговор по жалбата, в който се поддържа становище за нейната неоснова -телност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1449/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№5816/22.06.2016г./по описа на ЧСИ/, подадена от К.К.К., представляван от назначения му особен представител адв.З.Л., против действия на ЧСИ Р. Т., рег.№717, с район на действие ВОС, по изп.дело №20127170400821, както следва: 1/ конституирането като взискател в производството на „Кредит инкасо инвестмънтс БГ”ЕАД, гр.София; 2/ налагане на възбрани върху недвижими имоти, находящи се в с.Староселец и с.Габърница вписани на 26.05.2015г. в СВ-Провадия и насрочване на опис за 08.07.2016г. на имотите, находящи се в с.Староселец; 3/ постановление за разноски, обективи -рано в ПДИ, в частта му относно посочените като дължими разноски в размер на 857, 56лв.В жалбата се твърди, че извършеното прехвърляне на вземането по изп. дело от първоначалния взискател „Райфайзенбанк /България/”ЕАД и цедент на цесионера „Кредит инкасо инвестмънтс БГ”ЕАД, гр.София не е породило действие предвид ненадлежното уведомяване на длъжника от цедента за цесията.Предвид горното и цесионерът не е процесуално легитимиран да участва в производството като взискател и не е следвало да бъде конституиран като такъв от ЧСИ.Като след -ствие от горното са незаконосъобразни и последващите действия, предприети по искане на „Кредит инкасо инвестмънтс БГ”ЕАД, а именно налагане на възбрани върху недвижимите имоти на длъжника, вписани на 26.05.2015г., и насрочване на опис за част от тях.Обективираното в ПДИ постановление за разноски е неправил -но, т.к. жалбоподателят не дължи разноски по изп.дело в посочения размер.Не е посочено от ЧСИ конкретното основание за тяхната дължимост, но в случай, че представляват такса по т.26 от ТТРЗЧСИ, то същата съобразно размера на дълга възлиза на 660лв., а не на 857, 56лв.В случай, че касаят адв.възнаграждение за процесуалния представител на взискателя, то не са налице доказателства за реал -ното заплащане на такова, евент. възнаграждението е прекомерно и следва да бъде редуцирано.В случай, че представляват други разноски се оспорва наличието на основание за дължимостта на такива.Моли обжалваните действия да бъдат отменени.   

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 11.09. 2012г., издаден по ч.гр.д.№12710/12г. по описа на ВРС, ХVI състав, с който длъж -ниците К.К.К. и А.М.К. са осъдени соли -дарно да заплатят на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София посочените в листа суми.ПДИ до длъжника А.К. е връчена на 20.09.2012г.ПДИ до длъжника К.К. е връчена на 14.06.2016г. чрез назначения му от съда по гр.д.№3937/16г. по описа на ВРС, XLI състав с определение от 20.05.2016г. на осн. чл.430 от ГПК особен представител адв.З.Л..

С молба от 05.09.2014г. взискателят е уведомил ЧСИ, че с договор за цесия от 22.08.2014г. е прехвърли вземането си по изп.дело към длъжника К.К. на „Кредит инкасо инвестмънтс БГ”ЕАД.С молба от 18.09.2014г. „Кредит инкасо инвест- мънтс БГ”ЕАД е поискал да бъде конституиран като взискател в производството.С разпореждане от 09.10.2014г. ЧСИ е конституирал дружеството като взискател.По негово искане ЧСИ е наложил възбрани върху недвижими имоти, собственост на К. К., представляващи ид.ч. от ниви, находящи се съответно в землището на с. Староселец, община Провадия и с.Габърница, община Ветрино, вписани на 26.05. 2015г., както и е насрочен опис на имотите, находящи се в с.Староселец, за 08.07. 2016г.За горепосочените действия длъжникът К.К. е бил надлежно уведомен на 14.06.2016г. с получаването на ПДИ на 14.06.2016г.Подадената от него жалба е входирана при ЧСИ на 22.06.2016г.Твърди се, че жалбата е изпратена по пощата на 21.06.2016г.При изпращане на преписката по жалбата до ВОС ЧСИ не е посочвал, че жалбата е подадена по пощата, съответно не е представил плик, с който да е била получена.Към частната жалба, инициирала производството пред настоящата инстанция, страната е представила в заверено копие плика, с който жалбата е била изпратена, от който се установява, че препоръчаната пратка е с баркод ИД PS 9020 0030МО 5 и е била подадена в пощата на 21.06.2016г., съответно получена от ЧСИ Р.Т. на 22.06.2016г.Предвид изложеното и съдът приема, че жалбата е била подадена в едноседмичен срок от получаване на ПДИ, съответно уведомяване на страната за извършените действия, който е и преклузивният срок за подаване на жалби против действия на ЧСИ съгласно нормата на чл.436, ал.1 от ГПК.Обжал -ваните действия обаче, с изключение на постановлението за разноски, не попадат в предметния обхват на чл.435 от ГПК, посочващ лимитативно действията на съдеб -ния изпълнител, които длъжникът разполага с правото да обжалва.Предвид горното и жалбата в частта й, с която се обжалват конституирането на нов взискател, на -лагането на възбрана и насрочването на опис на недвижими имоти/липсват наве- дени твърдения за несеквестриуемост/ е недопустима, съответно образуваното по нея производство пред ВОС подлежи на прекратяване.Жалбата в частта й против определените от ЧСИ в ПДИ като дължими разноски по изп.дело в размер на 857, 56лв. е допустима като подадена в срок, от легитимирано лице и против подлежащо на обжалване действие на ЧСИ-чл.435, ал.2 от ГПК.

По изложените съображения съдът приема, че обжалваното определение след -ва да бъде отменено в частта му, с която е прекратено производството по делото в частта му по подадената от К.К. жалба в частта й против действието на ЧСИ-постановлението за разноски, инкорпорирано в ПДИ с изх.№6138/01.06.2016г., и делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия в тази им част.В останалата му част определението следва да бъде потвърдено.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1849/26.07.2016г., постановено по в.гр.д.№1449/16г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с което е прекратено производството по делото, в частта му по подадената от К.К.К. жалба вх.№5816/22.06. 2016г. в частта й против действие на ЧСИ Р.Т.. по изп.дело №20127170400 821 - постановление за разноски, инкорпорирано в ПДИ с изх.№6138/01.06.2016г., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия в тази им част.

ПОТВЪРЖДАВА определение №1849/26.07.2016г., постановено по в.гр.д.№ 1449/16г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с което е прекратено производството по делото, в частта му по подадената от К.К.К. жалба вх. №5816/22.06.2016г. в частта й против действия на ЧСИ Р.Т. по изп.дело № 20127170400821: 1/ конституирането като взискател в производството на „Кредит инкасо инвестмънтс БГ”ЕАД, гр.София; 2/ налагане на възбрани върху недвижими имоти, находящи се в с.Староселец, община Провадия и с.Габърница, община Вет - рино, вписани на 26.05.2015г. в СВ-Провадия, и насрочване на опис за 08.07.2016г. на имотите, находящи се в с.Староселец.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                        ЧЛЕНОВЕ: