ОПРЕДЕЛЕНИЕ

623

13.11.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13.11. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВАВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА ;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 525 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.С.С., ЕГН **********, и С.Д.С. ЕГН **********, и двамата от гр. Варна, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2562/27.08.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2697/2013 год., с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 14693 от 21.11.2011 г. на С.Д.С. и жалба с вх. № 14695 от 21.11.2011 г. на В.С.С. срещу действията на частния съдебен изпълнител Д. П. – Я. по изпълнително дело № 20117110400589, изразяващи се в налагане на запор на МПС и възбрана на недвижими имоти; оставено е без уважение искането на същите лица за спиране на изпълнителните действия по изпълнително дело № 20117110400589 по описа на ЧСИ Д. П. – Я. с район на действие: Окръжен съд – Варна.

Жалбата е бланкетна, не са посочени мотиви за твърдяната незаконосъобразност на акта.

Срещу жалбата не е постъпил писмен отговор от насрещната страна – взискателят „РЕМЕТАЛК ГРУП” ЕООД, гр. Варна.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на В. и С. С., в качеството им на длъжници срещу действията на ЧСИ Д. П. – Я. с рег. № 711, с район на действие: Окръжен съд – Варна по изпълнително дело № 20117110400589, изразяващи се в налагане на възбрана върху ½ ид. част от апартамент № 148, с идентификатор 10135.3512.164.11.28 с площ от 58, 5 кв. м, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, жилищен блок № 126, вх. 7, който апартамент е бил придобит от двамата съпрузи при режим на съпружеска имуществена общност и върху 1/6 ид. част от апартамент № 27 с идентификатор № 10135.5506.353.12.9 с площ от 79, 87 кв. м., ведно с прилежащото му избено помещение с площ от 5 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Самсаров”, жилищен блок № 7В, вх. В, ет. 3; наложени запори върху два автомобила, също придобити при режим на съпружеска имуществена общност – л.а. „Алфа Ромео 146” с рег. № В3077КС, с номер на рама № ZAR93000002060025 и л.а. „Пежо 307” с рег. № В0882, с номер на рама № VF33CNFUB82350504; връчване на ПДИ.

         Взискателят по изпълнително дело № 20117110400589 „Реметалк Груп” ЕООД, с ЕИК: 148026430, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, жилищен блок № 5, ет. 3, ап. 25 е депозирал възражение срещу жалбата на С.Д.С. със становище, че е неоснователна.

ЧСИ е депозирал писмени обяснения, с които е оспорил допустимостта и основателността на жалбите.

         С атакувания съдебен акт ОС Варна е прекратил производството по жалбите като недопустими и отказал спиране на изпълнението до приключване на делото.

         Изпълнително дело № 20117110400589 по описа на ЧСИ Даниела П. – Янкова е образувано с Разпореждане от 19.07.2011 г. на ЧСИ Д. П. – Я. по изпълнителен лист, издаден по ч. гр. д. № 2075/2011 г. по описа на Варненския районен съд, по силата на който длъжникът С.Д.С. е осъден на основание чл. 404, т. 1 и чл. 405, т. 1 от ГПК да заплати на „Реметалк Груп” ЕООД – гр. Варна сума в размер на 5850 (пет хиляди осемстотин и петдесет лева) лв., представляваща неустойка по договор за посредничество при покупко – продажба на недвижим имот от 24.06.2009 г., ведно със законната лихва до окончателното й погасяване, а също така и разноски в размер на 117 (сто и седемнадесет лева) лв., представляващи държавна такса.

         Към настоящия момент по изпълнителното дело са наложени възбрана върху ½ ид. част от апартамент № 148, с идентификатор 10135.3512.164.11.28 с площ от 58, 5 кв. м, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, жилищен блок № 126, вх. 7 и върху 1/6 ид. част от апартамент № 27 с идентификатор № 10135.5506.353.12.9 с площ от 79, 87 кв. м., ведно с прилежащото му избено помещение с площ от 5 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Самсаров”, жилищен блок № 7В, вх. В, ет. 3. По същото дело са наложени запори върху л.а. „Алфа Ромео 146” с рег. № В3077КС, с номер на рама № ZAR93000002060025 и л.а. „Пежо 307” с рег. № В0882, с номер на рама № VF33CNFUB82350504. Други изпълнителни действия не са били извършвани.

Тъй като въззивната жалба е бланкетна, то настоящата инстанция може да извърши само проверка за допустимост на атакувания съдебен акт и евентуалното нарушаване на императивни правни норми при постановяването му.

Атакуваното определение е допустимо.

Не се констатира нарушаване на императивни правни норми при постановяването му.

Никое от посочените обжалвани действия не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските. Касае до налагане на запори и възбрани като обезпечение на изпълнението, което все още не е изпълнение.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба не подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено. При прекратяването дори не е било необходимо изрично произнасяне по искането за спиране, защото такова искане може да се отправи само в допустимо производство.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2562/27.08.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2697/2013 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: