О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

668/22.11.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22. 11.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№525/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена част -на жалба от „Напоителни системи”ЕАД, гр.София, представлявано от изп.дирек - тор Снежина Д. Динева, чрез процесуалния представител ю.к.А.П., против определение №810/11.08.2017г., постановено по в.гр.д.№373/17г. по описа на ДОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „Напоителни системи”ЕАД жалба вх.№28598/12.06.2017г. против действие на ЧСИ Л.Т., рег. №737 и район на действие ДОС по изп.д.№20157370400067: уведомление по образец-приложение №20 към чл.83, ал.3 от ППЗДДС с изх.№33810/31.05.2017г., касаещо представен документ за продажба на недвижим имот, издаден на осн. чл.131, ал.1 от ЗДДС, както и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна „Полирент”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управи -теля Н. М.Е., в депозирания отговор по жалбата чрез процесу - алния представител адв.Ц.П. поддържа становище за нейната неосновател -ност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против под - лежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима.Разгле -дана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№373/17г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано първо -начално по подадени две жалби от „Напоителни системи”ЕАД против действия на съдебен изпълнител по изп.д.№20157370400067 по описа на ЧСИ Л.Т., рег. №737 и район на действие ОС-Добрич, а именно жалба вх.№28598/12.06.2017г. /по описа на ЧСИ, изпратена по пощата на 08.06.2017г./ против документ за продажба №00434/31.05.2017г. по чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС, съставен по образец-приложение №20 към чл.83, ал.3 от ППЗДДС и изпратен на страната със съобщение с изх.№ 33810/31.05.2017г., и жалба вх.№30108/21.06.2017г. /по описа на ЧСИ, също изпра -тена по пощата/ против постановление за възлагане на недвижим имот от 26.05. 2017г.С определение №809/11.08.2017г. втората от цитираните жалби е отделена за разглеждане в самостоятелно производство, съответно предмет на производст - вото  по в.гр.д.№737/17г. е само жалба вх.№28598/12.06.2017г.В последната се излага, че обжалваният документ е издаден в противоречие с процесуалния закон и следва да бъде отменен.Сочи се, че за обезпечение вземането на взискателя е наложена възбрана върху недвижим имот, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, находящ се в гр.Каварна, съставляващ ПИ с идентификатор 35064.501.1723 по КККР, одобрени 2008г., с площ от скица 5 526 кв.м., ведно с изградените в него сгради, съответно с идентификатор 35064.501.1723.1, 35064.501.1723.2, 35064.501. 1723.3 и 35064.501.1723.4, и впоследствие е извършена публична продан.В изготве- ния от ЧСИ и обжалван документ са посочени данъчна основа и данък, без да се конкретизира за кой от всички недвижими имоти, посочени в него се отнася, като така е нарушен чл.485, ал.2 от ГПК.Предвид това и впоследствие определената оценка на имота е силно занижена, което влияе пряко и на определяне на начална- та цена, от която следва да се отправят наддавателни предложения от участниците в проданта.Извън горното и при осъществяване на принудителното изпълнение по отношение на посочения недвижим имот не е съобразена разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗПСК, съгласно която се забранява извършването на разпоредителни сдел - ки с дълготрайни активи на дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала /„Напоителни системи”ЕАД е със 100% държавно участие, като едноли -чен собственик на капитала е МЗХ/, както и разпоредбата на чл.28, ал.9 от ЗПСК, съгласно която продажбата на недвижими имоти от тези дружества се извършва след решение на МС или АПСК.Видно от тези разпоредби имуществото на дружест- вото длъжник попада под специален режим, който следва да бъде спазван, за да се извършва подобно разпореждане.Предвид този режим се счита, че недвижимият имот следва да бъде приет за несеквестируемо имущество, съответно, че обжалва- ното действие нарушава несеквестируемостта, предвид което следва да бъде отменено.       

Цитираното изп.дело е образувано на 27.01.2015г. въз основа на издадени изпълнителен лист от 11.12.2014г. по ч.гр.д.№57948/14г. и изпълнителен лист от 04. 12.2014г. по ч.гр.д.№57953/14г., двете по описа на РС-София, издадени в заповед -но производство въз основа на заповеди за изпълнение по чл.410 от ГПК, с които длъжникът „Напоителни системи”ЕАД, гр.София е осъден да заплати на кредитора „НС-Агро”АД, гр.Добрич/идентичен по двата изп.листа/ посочените в листите суми. ПДИ е връчена на длъжника на 09.05.2015г.По искане на взискателя принудител -ното изпълнение е насочено и към горепосочения недвижим имот, собственост на длъжника.Вписана е възбрана на 05.02.2015г.Извършен е опис с протокол от 18.05. 2015г., в присъствието служител на длъжника, назначен за пазач на имота, както и със същия протокол е извършена оценка, както и е насрочена публична продан за периода 23.06.2015г.-23.07.2015г. 

Присъединен по право взискател в изп.производство на осн. чл.458 от ГПК е държавата за посочените в представените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК публични и други вземания към длъжника.По искане на взискателя „НС-Агро”АД са присъединявани по реда на чл.456 от ГПК други негови вземания против същия длъжник по издадени след образуване на делото изп.листи.В хода на изп.производ- ство „НС-Агро”АД е цедирало поетапно вземанията си по издадените му изп.листи/с представени договори за цесия и уведомления до длъжника по чл.99, ал.3 от ЗЗД от цедента/, като ЧСИ е конституирало като взискатели цесионерите Н. М.Е. и „Полирент”ЕООД, които впоследствие са присъединявали други свои вземания против същия длъжник по издадени след образуване на делото изп. листи.

Насрочени са няколко публични продани на посочения недвижим имот, обявени за нестанали, за всяка от които длъжникът е бил надлежно уведомяван.По искане на взискателя с постановление от 09.03.2017г. е насрочена публична продан за периода 21.03.2017г.-21.04.2017г. с начална тръжна цена 176 985, 60лв., в което е посочен и начинът на формиране на цената във връзка с данъчното облагане по ЗДДС.За цитираното постановление длъжникът е уведомен на 15.03.2017г. с препо- ръчано писмо с обратна разписка/л.1876 от изп.дело/.За купувач на проданта с протокол от 23.05.2017г. по реда на чл.493, т.2, пр.1 от ГПК е обявен „Карвуна инвест”ЕООД за сумата от 211 000лв.На 26.05.2017г., т.е. в срока по чл.492, ал.3 от ГПК, „Карвуна инвест” ЕООД е внесло остатъка от дължимата цена след приспа -дане на внесения задатък.На 26.05.2017г. е издадено постановление за възлагане на недвижимия имот.На 31.05.2017г. е съставен изискуемият се/длъжникът, собственик на недвижимия имот, е дружество, регистрирано по ЗДДС/ от чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС документ за продажбата, съставен по образец-приложение №20 към чл.83, ал.3 от ППЗДДС.Цитираната норма на чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС задъл -жава съдебния изпълнител в пет дневен срок от получаване на пълната цена по продажбата да състави посочения документ, да го предостави на собственика на вещта и на получателя/купувача от проданта/ в три дневен срок от издаването му, да уведоми компетентната ТД на НАП за издадения документ, както и да преведе дължимия данък по продажбата.Обжалваният от жалбоподателя документ е съставен в изпълнение задълженията на съдебния изпълнител по ЗДДС и ППЗДДС, като не съставлява действие на същия, подлежащо на обжалване по реда на чл.435 и сл. от ГПК, предвид което така подадената против документа жалба се явява недопустима.Възраженията на страната във връзка с твърдяната несеквестируе -мост на вещта, т.е. твърденията за насочване на изпълнението върху несеквестиру- емо имущество, са заявени извън предвидения срок-съгласно указанията, дадени в ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, срокът за обжалване насочване на изпълне -нието върху вещ започва да тече от връчване на съобщението за насрочване на проданта или в случая от 15.03.2017г., докато жалбата е подадена на 08.06.2017г. Пропускането на този срок не осуетява правото на длъжника да иска от съдебния изпълнител да му върне сумата от проданта преди да е получена от кредитора, но не му дава правото да обжалва постановлението за възлагане, още по малко документа по чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС.На основание твърдяна несеквестируемост длъжникът би могъл да обжалва впоследствие само разпределението на сумата от проданта.

По изложените съображения съдът приема, че с подадената от „Напоителни системи”ЕАД жалба се обжалва действие на съдебен изпълнител, неподлежащо на самостоятелно обжалване, предвид което и същата е недопустима.Образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ДОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №810/11.08.2017г., постановено по в.гр.д.№373/ 17г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: