ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№646

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    23.10.2018 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 525/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК, образувано по подадена частна жалба вх.№ 5999/12.10.2018 год от „Енерго-Про Продажби”АД, гр.Варна чрез процесуалния му представител адв.Н.Б. против разпореждане № 5914/04.09.2018 год., постановено по в.гр.д. № 1213/2018 год. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната частна жалба вх.№ 25161/30.08.2018 год., подадена от „Енерго-Про Продажби”АД против определение № 2200/30.08.2018 год., поставено по в.гр.д.№ 1213/2018 год. по описа на ВОС, гр.о. В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната частна жалба.

Въззиваемата страна „КНМ Груп” ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя П.Н.К., в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Д.Я. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпореждане да бъде потвърдено. Претендира присъждане на разноски, за които е представил списък на разноските с приложен договор за правна помощ.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предмет на разглеждане по делото е предявеният от „КНМ Груп“ ЕООД срещу „Енерго-Про Продажби“ АД иск с правно осн. чл. 55 ал.1 пр.1 от ЗЗД с цена на иска 1874,93 лв. По делото е постановено решение № 1287/10.07.2018 год на ВОС, което предвид цената на иска – 1874,93 лв., т.е. под размера по чл.280, ал.3, т.1 от ГПК, е влязло в сила на датата на постановяването му.

В едномесечен срок от постановяване на необжалваемото решение, т.е. в срока по чл.248, ал.1 от ГПК, с молба вх.№ 21513/17.07.2018 год „Енерго-Про Продажби”АД е поискало да бъде изменено решението в частта му относно разноските, присъдени на „КНМ Груп”ЕООД.

С определение № 2200/30.08.2018 год., постановено по в.гр.д.№ 1213/2018 год. по описа на ВОС, гр.о., молбата на „Енерго-Про Продажби”АД с пр.осн. чл.248 от ГПК е оставена без уважение. Против цитираното определение дружеството е подало частна жалба вх.№ 25161/30.08.2018 год., върната с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане.

Постановеното от ВОС определение № 2200/30.08.2018 год. не подлежи на обжалване на осн. чл.248, ал.3, изр. второ от ГПК с оглед необжалваемостта на въззивното решение, по чието изменение в частта за разноските въззивният съд се е произнесъл. Поради това правилно подадената против него частна жалба е била върната.

Дадените разрешения в т.24 от ТР №6/12 от 06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС касаят реда за обжалване на определението на въззивния съд по чл.248 от ГПК по искане за допълване или изменение на неговото решение в частта за разноските, а именно дали това е редът по чл.274, ал.2 от ГПК или редът по чл.274, ал.3, т.2 от ГПК и е указано, че това е редът по чл.274, ал.2 от ГПК. Разрешенията обаче касаят хипотеза, при която определението на въззивния съд по чл.248 от ГПК подлежи на инстанционен контрол чрез обжалване пред касационната инстанция, а тя е налице, съобразно нормата на чл.248, ал.3, изр. второ от ГПК, само тогава, когато и решението, чието изменение в частта за разноските се претендира, също подлежи на касационно обжалване. В настоящия случай именно, защото решението на ВОС не подлежи на касационно обжалване, не подлежи на обжалване и определението му по чл.248 от ГПК от 01.08.2018г.

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ВОС разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено. Въззиваемата страна претендира присъждане на сторени по частната жалба разноски, представляващи адв.възнаграждение в размер на 200лв. по договор за правна защита и съдействие от 04.10.2018 год., платено в брой, съгласно договора, имащ характер на разписка, които следва да й бъдат присъдени на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 5914/04.09.2018., постановено по в.гр.д. № 1213/18г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА „Енерго-Про Продажби”АД, ЕИК 103533691, да заплати на „КНМ Груп”ЕООД, ЕИК 202745272, сумата от 200лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.  

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.