ОПРЕДЕЛЕНИЕ

616

08__.11.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _08_.11. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА ;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 526 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от З.Д.Д., В.П.Д., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2628/05.09.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2632/2013 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от ТЯХ като длъжници жалба по изп. № 20127190400500 по описа на ЧСИ Станислава Янкова с район на действие ВОС, вписан под № 719 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в издаване на постановление за възлагане на недвижим имот от 02.07.2013 год. В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на предпоставките за допустимост на жалбата в някоя от хипотезите на чл. 435 ГПК е неправилен, тъй като е налице хипотезата на чл. 435, ал.3 ГПК – имуществото не е възложено на най-високата предложена цена и е извършено ненадлежно наддаване. Твърди се в тази връзка, че са опорочени подготвящите публичната продан действия, като не е връчена надлежно призовка за доброволно изпълнение, не е определена законосъобразно начална цена на недвижимия имот. Отделно се излага, че имотът е несеквестируем.

Преписи от жалбата са връчени на насрещните страни, но не е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Образувано е по жалба на З.д. и В.  Д., чрез адв. Св. Н., против действията на частен съдебен  изпълнител Ст. Янкова, рег. № 719, район на действие –Окръжен съд Варна, по изп.д. № 20127190400500, изразяващи се в издаването на Постановление за възлагане на недвижим имот от 02.07.13г. относно имот, представляващ апартамент № 1, находаящ се в гр. Варна, ул. „Ген Столипин”, № 17, ет. 1, ведно с избено помещение № 1, при следните аргументи за незаканосъобразност:  процесуални пропуски при подготовката на обжалвания акт на ЧСИ, предхождащи провеждането на публичната продан, а именно: налице е нередовно връчена покана за доброволно изпълнение; налице е незаконосъобразен опис на имота поради невръчването на поканата за доброволно изпълнение на длъжниците, които не са присъствали на описа, който не е и извършван; налице е незаконосъобразно определяне на пазарната цена на имота, тъй като оценката му е твърде занижена; продаден е несеквестируем имот.

Пред ОС е депозирано възражение от взискателката Р.Н.Н., с което жалбата се ОСПОРВА като недопустима поради просрочие и евентуално неоснователна. Не се отрича, че неин длъжник е само З.Д., но се посочва, че двамата жалбоподатели са длъжници, както на първоначалния взискател „ПИБ” АД, така и на присъединилия се взискател „Уникредит Булбанк” АД.

Първоначалния взискател „ПИБ” АД не е депозирал възражения.

Частният съдебен изпълнител е изложил мотиви съобразно чл. 436, ал. 3 от ГПК по обжалваните действия в смисъл, че жалбата е недопустима, тъй като не са релевирани в същата оплаквания, обхванати от хипотезата на чл. 425, ал. 3 от ГПК – наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно или имуществото да не е възложено по най-високата предложена цена. По отношение на несеквестируемостта се сочи, че съдът вече се е произнесъл с решението си по в.гр.д. № 1775/13г. на ВОС. Отделно от това се счита, че жалбата е и неоснователна, тъй като първоначалния взискател е и ипотекарен кредитор, по отношение на който имотът е секвестируем, поради което и не е налице евентуална преюдициалност на производството по отмяна на решението на в.гр.д. № 1775/13г. на ВОС.

Изпълнително дело №20127190400500 по описа на ЧСИ Станислава Янкова е образувано на 24.09.2012г. въз основа на изпълнителен лист от 19.09.2012г., издаден по ч.гр.д.№13363/12г. по описа на ВРС, Х състав, с който З. и В. П. Димитрови са осъдени да заплатят на „Първа инвестиционна банка” – АД - гр.София посочените суми. Изпълнението е насочено от взискателя върху притежаваните от длъжниците недвижими имоти, както и върху дружествените дялове на първия длъжник в посочените в молбата дружества. ПДИ са връчени на длъжниците при условията на чл. 47 от ГПК. На 29.11.2012г. е извършен опис на собствения на длъжниците и ипотекиран в полза на банката недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Ген.Столипин”№17, ет.1, ап.1. Изготвена е оценка и е насрочена публична продан за периода 07.12.2012г.-07.01.2013г. при начална тръжна цена 86 025лв. С протокол от 08.01.2013г. ЧСИ е обявил проданта за нестанала, т.к. е подадено само едно наддавателно предложение, а то е невалидно. С молба от 09.01.2013г. взискателят е поискал да бъде насрочена нова публична продан на горепосочения недвижим имот, като искането му е уважено от ЧСИ и такава е насрочена за периода 14.02.2013г.-14.03 2013г. с извършване на съответните разгласявания.

С молба от 11.02.2013г. Р. Н. Н. е поискала да бъде присъединена като взискател по изп.д.№ 20127190400500. Към молбата е представен изпълнителен лист от 28.11.2012г., издаден по гр.д. №1406/10г. по описа на ВОС, гр.о., с който З. Д. Д. е осъдена да заплати на Р. Н. Н. посочените суми. С разпореждане на ЧСИ от 13.02.2013г. молбата й е удовлетворена, както и е разпоредено изпращането на ПДИ до длъжницата З. Д. Д. за изпълнение на сумите по цитирания изпълнителен лист от 28.11.2012г., връчена на 14.03.2013г.

На 14.03.2013г. длъжникът З. Д. Д. е подала молба до ЧСИ с искане за спиране на публичната продан, насрочена за периода 14.02. 2013г.-14.03.2013г., т.к. е превела по сметка на взискателя „Първа инвестиционна банка”АД, гр.София сумата от 7000лв. С молба от 14.03.2013г. взискателят „Първа инвестиционна банка”АД е посочил, че е съгласен със спиране на обявената публична продан на недвижимия имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Ген.Столипин”№17, ет.1, ап.1. Въз основа на цитираните молби е постановено разпореждане за спиране на насрочената публична продан на гореописания недвижим имот.

По жалба на присъединения взискател Р.Н. с Решение № 843/18.04.2013г., постановено по гр. дело № 1195/2013 г. по описа на ОС – гр. Варна разпореждането за спиране на насрочената публична продан е отменено.

На 10.05.2013г., в изпълнение на задължителните указания на съда, ЧСИ е възобновил изпълнението по цитираното изп. дело и е насрочил нова публична продан за периода от 24.05.2013г. до 24.06.2013г. по отношение на жилище -  Апартамент № 1, с идентификатор 10135.2557.300.1.1, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Столипин” № 17,  ет.1, със застроена площ от 83.26 кв.м.

Видно от издадените на 08.05.2013 г. от НАП, ТД – гр. Варна, два броя удостоверения, всеки от длъжниците има задължения към Държавата: З.Д. за 4 286.55 лева, а В.Д. за 1 105.55 лева.

На 23.05.2013г.  с  молба вх. № 00814 „Уникредит Булбанк” – АД – гр. София е поискало от ЧСИ, на основание чл.456, ал.1 ГПК, да бъде присъединено като взискател, съобразно приложеното към молбата удостоверение по чл.456, ал.2 ГПК, издадено от ДСИ Людмил Станев при СИС на ВРС, срещу двамата длъжници – Валенти и З. Димитрови, въз основа на изп. лист издаден от РС – гр. Варна по ч.гр.дело № 10907/2012г. Искането е уважено на 23.05.2013 год.

С решение по в.гр.д. № 1775/13г. на ВОС, съдът е оставил без уважение жалба вх. № 17772/06.06.2013г. на З. и в. Димитрови, срещу действието на ЧСИ по изп.дело № 20127190400500, срещу постановление от 10.05.2013г. за насрочване на публична продан от 24.05.2013г. до 24.06.2013г. по отношение на жилище -  Апартамент № 1, с идентификатор 10135.2557.300.1.1, находящ се в гр.Варна, ул. „Генерал Столипин” № 17,  ет.1, със застроена площ от 83.26 кв.м., както и искането за спиране на изпълнението по  изп.дело № 20127190400500, като неоснователни. Релевираните в жалбата оплаквания са били свързани отново с несеквестируемост на описания имот по отношение на присъединилия се взискател Р. Н. Н., както и нарушение на нормата на чл. 504, ал. 2 вр. чл. 500 от ГПК, тъй като имота е СИО, а Р.Н.  е кредитор само на З.Д..

Насрочената публична продан е редовно разгласена и проведена, като с Протокол от 25.06.13г. ЧСИ е обективирал извършените действия по провеждането й и обявяването на купувача, предложил най-висока цена при устните наддавателни предложения – Цвета Ангелова Жекова. Даден е 1-седмичен срок на същата да довнесе сумата до пълния предложен размер на покупната цена, надхвърляща размера на внесения задатък. Това е сторено с преводно нареждане от 01.07.13г. На 02.07.13г. е издадено обжалваното Постановление за възлагане на имота.

Никое от посочените обжалвани действия от Димитрови не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 и ал.3 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските.

По отношение на несеквестируемостта има произнасяне в предходен етап на изпълнителния процес, поради което и повторното позоваване на такова основание е недопустимо.

Съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника само относно надлежността при наддаването при публичната продан и възлагане на имуществото по най-високата предложена цена. Надлежността на наддаването действително касае спазване на процедурата при извършване на публичната продан, но процедурата касаеща наддаването, разписана чл. 488 и сл. От ГПК, а не насрочването, описа и оценката на имота, които не могат да бъдат обект на проверка по жалба с посоченото основание. 

Ето защо и съдът приема, че макар и да възпроизвежда текст на чл. 435, ал.3 ГПК, длъжникът не е релевирал същински основания за обжалване на постановлението за възлагане, които да направят жалбата му допустима съобразно посочената законова разпоредба.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2628/05.09.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2632/2013 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: