ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

704

 

Гр.Варна, 21.10.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21октомври 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

         Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 526 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК и е образувано по спор за подсъдност между Варненския окръжен съд и Варненския районен съд, повдигнат от Варненския районен съд с определение № 11 594 от 05.10.2015 г., постановено по гр.д. № 11241/2015 г. по описа на ВРС.

Варненският апелативен съд, като взе предвид доказателствата по делото, намира следното:

Производството, по повод на което е възникнал спора за подсъдност, е с предмет отрицателен установителен иск за отричане правото на собственост на ответниците по отношение на 152 кв.м. реална част  от ПИ № 1753 от КП на гр.Варна, целият с площ от 233 кв.м.

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал.1, т.2 от ГПК, размерът на цената на иска по исковете за собственост и други вещни права е данъчната оценка на имота, а ако няма такава  - пазарната цена на вещното право.

Доколкото за процесния имот няма подадена декларация по чл. 14 от ЗМДТ /в тази насока е писмо от 04.09.2014 г. на Община Варна, дирекция „Местни данъци”, приложено на л. 83 от делото/, няма и данъчна оценка за имота, предмет на спора. Не представлява данъчна оценка по смисъла на чл. 69, ал.1, т.2 от ГПК, посочената от вещото лице по назначената от окръжния съд съдебно-техническа експертиза такава в размер на 10 000 лв., защото тя не е изготвена по реда, предвиден в ЗМДТ и от съответните компетентни органи при общината. Затова, от значение за определяне цената на иска е пазарната оценка на имота /в случая на реалната част от него/, която съгласно заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза е в размер на 60 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 104, т.3 от ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.

В случая цената на иска е над 50 000 лв., поради което по правилата за родовата подсъдност компетентен да разгледа спора е Варненският окръжен съд.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

По повдигнатия от Варненския районен съд с определение № 11 594 от 05.10.2015 г., постановено по гр.д. № 11241/2015 г. по описа на ВРС, спор за определяне на съда, компетентен да разгледа делото, ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.122 ГПК за родово компетентен – Варненския окръжен съд.

Делото следва да се изпрати на Варненския окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: