ОПРЕДЕЛЕНИЕ 649

гр. Варна, 21.10.2016г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 526/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на „ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЕРС” АД, гр. Варна, подадена чрез адв. В. Б. от АК-Габрово против разпореждане5159/20.06.16г., постановено по в.гр.д. № 732/2016г. по описа на ОС-Варна, с което е върната подадената от дружеството частна жалба с вх. № 17170/15.06.16г. срещу определение № 1177/10.05.16г. по същото дело. Излага се в частната жалба, че обжалваното разпореждане е необосновано и незаконосъобразно и се претендира отмяната му и връщане на делото на ВОС за администриране на върнатата частна жалба. Оспорва се приетото от ВОС, че съобщението за постановеното определение от 10.05.16г. е редовно връчено на осн. чл. 50, ал. 2 от ГПК, тъй като дружеството не е напуснало адреса, вписан в търговския регистър. В случая след като е било установено само, че на адреса няма табела, няма табло за съобщения и няма лице, което да получи съобщението, то съдът е следвало да укаже на длъжностното лице по призоваването, че следва да приложи нормата на чл. 47, ал. 1 вр. чл. 50, ал. 4 от ГПК и да се залепи съответното уведомление. Поради нередовното връчване на определението, върнатата частна жалба е била в срок, а обжалваното разпореждане е незаконосъобразно.

В предвидения срок е постъпил отговор от насрещната страна – взискателят по изпълнителното дело „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, с който частната жалба се счита за недопустима, евентуално – неоснователна. Излага се, че за жалбоподателя липсва процесуална легитимация, тъй като не е бил страна и участник в производството по в.гр.д. № 732/16г. на ВОС, поради което за него въобще липсва правен интерес от постановеното по делото определение. Такава страна, имаща правен интерес е иницииралият производството по делото пред ВОС Н. А. Б. чрез подадената от него жалба против издадено по изпълнителното дело постановление за възлагане. Евентуално се поддържа, че частната жалба е неоснователна, тъй като поради липсата на качеството на страна по делото на ВОС, то и наведените пред настоящата инстанция оплаквания за допуснати процесуални нарушения при връчване на определението на съда са ирелевантни. Претендира се частната жалба да бъде отхвърлена като недопустима, а евентуално – да бъде оставена без уважение.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ОС-Варна е било образувано по жалба на Н. А. Б., подадена в качеството му на длъжник по изп.д. № 20127160401160 по описа на ЧСИ Н. Г. с район на действие – този на ОС-Варна, против издаденото по изпълнителното дело Постановление за възлагане на недвижим имот от 27.10.14г. С определение № 1177/10.05.16г. съдът е върнал жалбата на Н. Б.  и прекратил производството по в.гр.д. № 732/16г. като недопустима. Разпоредено връчването на определението освен на жалбоподателя Н. Б.. и на взискателя по изпълнителното дело, но и на останалите солидарни длъжници, един от които е и „ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЕРС” АД, гр. Варна. Върнатото в цялост съобщение до дружеството, изпратено до адреса, вписан в търговския регистър, с отбелязването, че на адреса няма табела и индикация за фирмата, няма офис на фирмата и няма упълномощено лице, което до получи съобщението, е прието за редовно връчено на осн. чл. 50, ал. 2 от ГПК с разпореждане от 25.05.16г. Подадената от дружеството частна жалба с вх. № 17170/15.06.16г. против определение № 1188/10.05.16г. е върната като просрочена.

От материалите по делото на ВОС и от копието на част от материалите по изп.д. № 20127160401160 по описа на ЧСИ Н. Г. се установява, че същото е образувано по молбата на взискателя „УниКредит Булбанк” АД, гр. София против 14 солидарни длъжници, част от които са Н. А. Б. и „ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЕРС” АД, гр. Варна, за сумата от 5 574 115.50лв. по договор за банков кредит, ведно със законната лихва от 23.08.12г., 216 700.16лв. неолихвяеми вземания такси по кредита, 115 816.31 лв., присъдени разноски, както и такси и разноски по изпълнението в размер на 155 949.67лв.

Съобразно нормата на чл. 436, ал. 2 от ГПК препис от частната жалба вх. № 38295/23.12.15г. по вх. регистър на ВОС, подадена от Н. А. Б. против постановлението за възлагане от 27.10.14г. е следвало да бъде връчена само на другата страна по изпълнителното дело – това е взискателя, а не и останалите съдлъжници на жалбоподателя. От това следва, че надлежни страни в производството по обжалване действията на съдебния изпълнител, предприето от длъжник в хипотезата на чл. 435, ал. 3 от ГПК са длъжникът-жалбоподател и взискателят. Поради това и за останалите длъжници, които не са подали жалбата не възниква и правото да обжалват определението на окръжния съд, с което жалбата е била оставена без разглеждане поради недопустимостта й. Само на това основание подадената от „ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЕРС” АД, гр. Варна частна жалба с вх. № 17170/15.06.16г. срещу определение № 1177/10.05.16г. на ВОС по в.гр.д. № 732/16г. се явява недопустима. Остава безпредметно изследването дали същата е била подадена в срок и дали е налице нарушение при приложението на фикцията на чл. 50, ал. 2 от ГПК от администриращия частната жалба съд.

Наред с това при служебно извършената проверка се установи, че определението по в.гр.д. № 732/16г. на ВОС е било обжалвано и от самият първоначален жалбоподател Николай Ат. Бойчев и е образувано в.ч.гр.д. № 527/16г. на ВАпС, по което ще бъде проверена законосъобразността на съдебния акт.

Обжалваното разпореждане следва да се потвърди като частната жалба бъде оставена без уважение.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЕРС” АД, гр. Варна, подадена чрез адв. В. Б. от АК-Габрово против разпореждане5159/20.06.16г., постановено по в.гр.д. № 732/2016г. по описа на ОС-Варна, с което е върната подадената от дружеството частна жалба с вх. № 17170/15.06.16г. срещу определение № 1177/10.05.16г. по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: