Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

46

гр.Варна, 25.03.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 26.02.2014 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

при секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. 527/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от Г.Н.Б. *** срещу решение № 1736/29.07.2013 по гр.д. № 3549/2012 год. на Окръжен съд Варна, 12 състав, г.о., с което е осъден да върне на М.Д.И. от гр.Добрич 31000 евро с левова равностойност 60630,73 лв, дадена по предварителен договор, сключен на 15.11.2007 год. с нотариална заверка на подписите Рег.№ 3721/15.11.2017 год. на нотариус рег.№ 434 и анекс към него от 28.10.2008 год, за продажба на имот в гр.Варна, ул.”Ружа” № 33А, представляващ апартамент  № 24 с площ от 73,40 кв.м. на ет.5, на осн. чл. 55 ал.1, предл.второ на ЗЗД, заедно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и в осъдителната част за разноските в размер на 4868,85 лв. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението, въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което предявеният срещу него иск бъзе отхвърлен, като му бъдат присъдени направените разноски за двете инстанции.

С определение № 627/21.11.2013 год като ответници по жалбата са конституирани наследниците на М.Д.И., починал на 20.09.2013 год, както следва: Н.С.И., ЕГН ********** ***, Д.М.И. ЕГН ********** *** и С.М.В. ЕГН ********** ***. От тяхно име адв. П.С. е подал писмен отговор на жалбата, в която е развил доводи за нейната неоснователност и искане за потвърждаване на първоинстанционното решение, и за присъждане на разноски за тази инстанция.

Съставът на Апелативен съд намира, че въззивната жалба е подаена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на делото е иск с правно осн. чл. 55 ал.1 предл. второ от ЗЗД – за връщане на сумата 31 000 евро с левова равностойност 60 630,73 лв, дадена по развален предварителен договор от 15.11.2007 год за покупко-продажба на недвижим имот, поради отпадане на основанието за плащането й, ведно със законната лихва от завеждането на иска до окончателното изплащане на сумата.

От събраните по делото доказателства е установено от фактическа страна следното:

По силата на пълномощно, нотариално заверено на 21.05.2007 год ответникът Г.Н.Б. упълномощил дъщеря си В. Г. П. със следните права: да го представлява пред всички държавни, административни, финансови, данъчни органи, Служба по вписванията, физически и юридически лица и нотариуси, като се разпорежда със собствения му апартамент № 24 на пети жилищен етаж от новостроящата се сграда с административен адрес гр.Варна, ул. „Ружа” № 33-35, като за целта сключва предварителни и окончателни договори за продажба на имота при условия и цена, каквито намери за подходящи. Пълномощното е безсрочно.

На 15.11.2007 год между ответника, представляван от пълномощника си В. Г. П. от една страна като продавач и С.М.В. от друга страна като купувач е сключен предварителен договор с нотариална заверка на подписите, съгласно който продавачът обещал да прехвърли на купувачката собствеността върху самостоятелен обект в предстояща за изграждане постройка в гр.Варна, ул.”Ружа” № 33А-35. С анекс към предварителния договор, нотариално заверен на 28.10.2008 год, сключен между продавача чрез неговия пълномощник от една страна, и купувачката, съпруга й В.И.В. и М.Д.И. - от друга страна, е постигнато съгласие за заместване на С.М.В. от баща й М.Д.И. – ищец по делото, като купувач на процесния имот.

 Съгласно чл.3 от договора покупната цена е в размер на 62000 евро, платима на вноски, първата от която в размер на 18600 евро е предадена на пълномощника на продавача в деня на подписване на предварителния договор. Горното обстоятелство е удостоверено с разписка на гърба на договора. От представените по делото писмени доказателства се установява, че ищецът в качеството му на купувач е заплатил на продавача чрез пълномощника му общо 31 000 евро в изпълнение на задължението си по чл. 3 от предварителния договор.

Ответникът не е изпълнил насрещното си задължение да прехвърли собствеността върху обещания имот. Между страните няма спор, че строежът на сградата е замразен на кота нула към мес. февруари 2013 год, от което следва да се заключи, че е налице хипотезата на чл. 262 ал.2 от ЗЗД. Доколкото предмет на продажбата по предварителния договор е имот, чието построяване предстои, изпълнението на насрещното задължение следва да се преценява с оглед правилата на договора за изработка. Очевидно ответникът не е в състояние да  изпълни в срок, което се явява основание за разваляне на договора от изправната страна. Това свое право ищецът упражнил чрез изпращане на нотариална покана до ответника на 26.11.2012 год. В този случай и на осн. чл. 87 ал.2 от ЗЗД договорът се разваля и без да е необходимо на длъжника да се дава срок за изпълнение. Предупреждението за разваляне е направено писмено съгласно изискването на чл. 87, ал.1, последно изречение от ЗЗД, и е породило своето правно действие. В полза на изправната страна по договора е възникнало правото да търси даденото по разваления договор поради неосъществяване на основанието за сключването му – чл. 55 ал. 1, предл.2 от ЗЗД.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че предявеният иск е основателен и доказан по размер.

Легитимиран да отговаря е ответникът, който е страна по договора, независимо от това, че е бил представляван от пълномощник и изпълнението е прието от последния. В отношенията между договарящите страни всички права и задължения по сделката възникват в патримониума на представлявания. Пълномощникът се е представил пред насрещната страна като лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства е овластено да договаря и да получава изпълнение от името и за сметка на упълномощителя. Ищецът е действал добросъвестно, престирайки на пълномощника с оглед известния факт за близкото родство с упълномощителя – баща и дъщеря.

Самото упълномощаване като едностранна и безвъзмездна сделка не предполага отчет на пълномощника за полученото изпълнение по договора, освен ако не е съчетано с договор за поръчка, за какъвто в случая няма данни. Това обаче не променя извода, че всички права и задължения, които пълномощникът е договорил от името и за сметка на представлявания, включително и действията по изпълнението, възникват директно в патримониума на последния.

Ето защо съдът приема, че ищецът е изпълнил надлежно на кредитора – ответник по иска. Последният следва да му върне всичко, получено по разваления договор. В случай, че следва друго от вътрешните им отношения, упълномощителят ще има право на иск срещу пълномощника за сумите, които той е получил от негово име.

Поради съвпадение на правните изводи с тези на първоинстанционния съд, настоящият състав намира, че постановеното решение е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

На осн. чл. 78 ал.3 от ГПК на ответниците по жалбата следва да се присъдят направените разноски за тази инстанция в размер на 1200 лв съгласно представения списък и приложените към него доказателства за плащане.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1736/29.07.2013 по гр.д. № 3549/2012 год. на Окръжен съд Варна, 12 състав, г.о

ОСЪЖДА Г.Н.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.С.И., ЕГН ********** ***, Д.М.И. ЕГН ********** *** и С.М.В. ЕГН ********** *** солидарно сумата 1200 лв, представляваща разноски за тази инстанция.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)