ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

719

Гр.Варна,…24……10.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 2410.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова ч.гр.д. № 527 по описа на съда за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 527/2014  г. по описа на Апелативен съд –Варна е образувано по две частни въззивни жалби, съответно вх.№ 26761/24.09.2014 г. от „ВАНДОМ” ООД гр.Девня и с вх.№ 27050/26.09.2014 г. от „ВАРНАКОМ”  ЕООД гр.София, двете против определение, постановено в открито съдебно заседание от 17.09.2014 г. по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са приети за неоснователни молбите на двете дружества за прекратяване на производството по делото по отношение на предявения иск по чл.108 от ЗС, първата основана на отказ от иска, а втората заради неговата недопустимост.

Жалбоподателите са молили за отмяна произнасянето на окръжния съд, с което са приети за неоснователни исканията им за прекратяване на производството по делото и са молили настоящата инстанция да прекрати производството. Заявили са евентуално искане, при положение, че съдът намери, че липсва произнасяне на окръжния съд по молбите за прекратяване на делото, да върне незабавно делото в окръжния съд с указания за произнасяне.

Отговор, в качеството на насрещна страна по втората жалба, са подали „Вандом” ООД, Н.К.К. и Т.К.Н..Те са оспорили жалбата и са настоявали за оставянето й без разглеждане и за прекратяване на въззивното производство, поради необжалваемост на атакуваното определение на окръжния съд. Лицата на насрещната страна по първата жалба не са подали отговор на същата.

Частните жалби са подадени в срок, но доколкото същите са насочени срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, те са недопустими.

В открито съдебно заседание от 17.09.2014 г., окръжният съд е докладвал молби за прекратяване на производството по иска по чл. 108 от ЗС, постъпили от двете дружества, имащи качеството съответно на ищец и ответник по исковете в първоинстанционното производство. След изслушване на становищата на страните, съдът е приел, че искането е неоснователно, като е изложил съображения в тази насока.

Именно това е и обжалваното пред настоящата инстанция определение на окръжния съд.

Според чл. 274, ал.1 от ГПК, срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона.

В случая определението, предмет на разглеждане в настоящото производство не подлежи на обжалване, защото с него нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито попада в случаите изрично посочени в закона.  С обжалвания акт съдът не е уважил искането на настоящите жалбоподатели да прекрати производството по делото и е отложил разглеждането на делото за друга дата, предвид обективната невъзможност на особен представител на ответник да се яви за участие в заседанието.

Разрешаването на въпроса за допустимостта на иска и преценката за наличието или липсата на предпоставките за отказ от иска, са от компетентността на съда, пред който делото е висящо. На обжалване с частна жалба би подлежало само определението за прекратяване на производството. При отхвърляне на исканията за прекратяване на делото и постановяване на акт по съществото на делото, преценката за допустимостимостта на производството ще се извърши при инстанционния контрол на постановения акт по същество.

С оглед изложените съображения, подадените частни жалби срещу определението на окръжния съд се явяват недопустими, поради което те следва да бъдат оставени без разглеждане, а производството пред настоящата инстанция – да бъде прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частни въззивни жалби, съответно вх.№ 26761/24.09.2014 г. на „ВАНДОМ” ООД гр.Девня и с вх.№ 27050/26.09.2014 г. от „ВАРНАКОМ” ЕООД гр.София, двете против определение, постановено в открито съдебно заседание от 17.09.2014 г. по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са приети за неоснователни молбите на двете дружества за прекратяване на производството по делото по отношение на предявения иск по чл.108 от ЗС, първата основана на отказ от иска, а втората заради неговата недопустимост и ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.гр.д. № 527/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: