ОПРЕДЕЛЕНИЕ

698

21__.10.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21__.10. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА Х.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д. № 527 по описа за 2015 година:

 

Настоящото производство е образувано по частна жалба на ЕТ «П – И.И.», ЕИК 103602027, с. Е, срещу определение № 3080/01.09.2015 год. по в.гр.д. 2199/2015 год. на ОС Варна, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на същия ЕТ срещу действията на ДСИ по изп.д. 4087/2015 год., изразяващи се в прекратяване на изпълнителното производство поради това, че длъжникът се явява учреждение на бюджетна издръжка, което прави принудителното изпълнение недопустимо по чл. 519 ГПК.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което жалбата да се уважи. Твърди се, че длъжникът не е държавно учреждение на бюджетна издръжка по смисъла на чл. 519, ал.1 ГПК, поради което и изпълнителното производство не подлежи на прекратяване.

Насрещната страна «П г по т и м д гр. Варна не е подала писмен отговор.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

        Производството пред ВАпС е недопустимо. Прекратяването на изпълнителното производство е същинско действние на ДСИ, а жалбата срещу него е разгледана по същество от ОС Варна като жалба на взискател срещу отказ на ДСИ да образува изпълнително производство по реда на чл. 435 ГПК. Съдебният акт, с който се разрешава по същество спор по чл. 435 ГПК на ОС не подлежи на обжалване.

Частната жалба, подадена срещу необжалваем акт, е недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ ПРЕД ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: