О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№700

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на11.11.2019г.в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 527/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосейшън Инк. Чред адв. Ж.Я. срещу определение № 2060/10.07.2019 год, постановено по ч.гр.д. № 1139/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 16195/28.05.2019 год против отказа на ЧСИ С.К.-Д. да възстанови срока за обжалване на Постановление за възлагане по изп.д. № 20187180400447. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Доводите в частната жалба са за неправилност на извода, направен от съда за неспазване на срока за отстраняване на нередовностите на частната жалба. Изтъква се, че с молба от 08.07.2019 год указанията на съда са изпълнени. Приложени са доказателства, че молбата е изпратена по куриер преди изтичане на срока.

Постъпили са писмени отговори от „Фимбанк“ П.Л.С.чрез адвокат И.П.Т. и от адв. Х.Р. като пълномощник на В.М.Д., Д.П.М., К.Ф.Л., В.В.В., Я.К.М., Д. Валериевич С., П.Л.Т., В.В.Д., Ю.М.К., С.В.К., О.О.Т., О.В.П., О.И.В., О.Г.К., М.Г.Н., Р.В.А., В. М. К., П.М.С., В. Володимирович Т., В.Ю.Ч., Л.П.Ф., Ю.С.Г. – в качеството м на членове на екипажа на м/к „Амсел“, собственост на длъжника по изпълнителното дело.

В писмените отговори е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението. Посочено е, че в указания от съда срок не е изпълнено указанието на съда за представяне на надлежно упълномощаване на адв. Я. да представлява физическите лица от екипажа на кораба, а твърденията му за правоприемство в лицето на Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосейшън Инк. са неотносими към правния спор.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Производството по делото е образувано по частна жалба от адв. Ж.Я., като пълномощник на В.М.Д., Д.П.М., К.Ф.Л., В.В.В., Я.К.М., Д. Валериевич С., П.Л.Т., В.В.Д., Ю.М.К., С.В.К., О.О.Т., О.В.П., О.И.В., О.Г.К., М.Г.Н., Р.В.А., В. М. К., П.М.С., В. В. Т., В.Ю.Ч., Л.П.Ф., Ю.С.Г., срещу отказа на ЧСИ С.а К. -Д да възстанови срока за обжалване на постановлението за възлагане по изп.д. № 20187180400447.

С определение от 27.06.2019 год частната жалба е оставена без движение с указания адв. Я. да представи пълномощно, от съдържанието на което да е видно, че представлява лицата, посочени в частната жалба, както и да подава от тяхно име жалби срещу действията на съдебния изпълнител. Определението е връчено на адв. Я. на 01.07.2019 год.

Срокът за изпълнение на указанията, дадени с определението за оставяне на частната жалба без движение изтича на 08.07.2019 год. Приложената по делото уточнителна молба е била изпратена по пощата на 08.07.2019 год, видно от пощенското клеймо на плика. Този факт се установява и от представените с частната жалба писмени доказателства – известие за доставяне на пощенска пратка от същата дата. Следователно, уточнителната молба е депозирана в срок.

Въпреки това с нея не е изпълнено даденото от съда указание с определението му от 27.06.2019 год. Не е представено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на адв. Я. да представлява лицата, от чието име е подадена частната жалба. Приложеното към уточнителната молба пълномощно е от името на Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосейшън Инк., което не е страна в изпълнителното производство и не е легитимирано да обжалва действията на съдебния изпълнител.

Освен това следва да се отбележи, че с уточнителната молба се въвежда нов предмет на делото, различен от първоначалния, заявен с частната жалба. Няма идентичност и на страните. Частната жалба е подадена от името на членовете на екипажа и има за предмет отказа на съдебния изпълнител да възстанови срока за обжалване на постановлението за възлагане, а уточнителната молба е от името на Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосейшън Инк. с твърдение за настъпило частно правоприемство в лицето на това дружество по силата на цесия и суброгация в правата на кредиторите чрез извършено от дружеството частично погасяване на вземанията им. В уточнителната молба се съдържа изявление, направено от името на дружеството, че се обжалва разпределението и постановлението за възлагане, което е нещо различно от сезиращата частна жалба. Отправено е до съда искане преюдициално да установи правото на присъединен взискател на Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосейшън Инк. въз основа на наложената възбрана върху кораба, както и факта на настъпилото частно правоприемство по силата на споразумение от 19.03.2018 год. Всички тези обстоятелства са извън предмета на делото, въведен с частната жалба.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че въпреки депозираната в срок уточнителна молба, не са отстранени нередовностите на частната жалба, поради което определението, с което същата е оставена без разглеждане е правилно и законособразно.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2060/10.07.2019 год, постановено по ч.гр.д. № 1139/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 16195/28.05.2019 год против отказа на ЧСИ С. К.-Д. да възстанови срока за обжалване на Постановление за възлагане по изп.д. № 20187180400447.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

2.