О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

675/31.10.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31. 10.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№528/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от П.И.К. чрез процесуалния му представител адв.А. А. против определение №2013/17.08.2016г., постановено по гр.д.№477/14г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по допълване на решение №1993/30.11.2015г., постановено по гр.д.№477/14г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения, претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по допълване на решението.

Въззиваемата Г.И.К., редовно уведомена, не е депози -рал отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№477/14г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вен от П.И.К. против Г.И.К. иск с пр.осн. чл.30 от ЗН за намаляване на дарение на недвижими имоти, обективирано в н.а.№57/06г. на нотариус с рег.№124, представляващи: 1/ поземлен имот с иден -тификатор по КККР, одобрени 2008г., 10135.2564.546; 2/ изградена в поземления имот вила с идентификатор 10135.2564.546.1; 3/ ½ ид.ч. от изградена в поземления имот вила с идентификатор 10135.2564.546.3; 4/ ½ ид.ч. от изграден в поземления имот навес с оградни стени с идентификатор 10135.2564.546.2, до размера, необхо -дим за допълване на запазената част на П.К. от наследството на И. П. К., поч. на 03. 04.2009г., като се твърди от ищеца, че същата се равнява на ¼, предвид което с толкова следва да бъде намалено и дарственото разпореждане за горепосочените обекти и да му се възстанови запазената част от наследството.Посочената от ищеца цена на иска /след представяне на необходимите данъчни оценки/ е 52 911, 95лв.

С решение №1993/30.11.2015г. съдът е уважил иска като е намалил извършеното от И. П. К. в полза на Г.И.К. с н.а. №57/ 06г. дарение със сумата от 46 876, 26лв./стойността на накърнението/, необходима за възстановяване на запазената част на П.И.К. от наследст -вото на И. П. К., и е възстановил запазената част на П.Караата - насов от наследството на И.К. с 4 686 726/24 925 000 ид.ч. от всички горе- пописани подарени имоти/общата стойност на подарените имоти е 249 250лв./

Против решението са подадена въззивни жалби от всяка от страните, образувани във в.гр.д.№319/16г. по описа на ВАпС, гр.о.П.К. е обжалвал ре -шението като неправилно, постановено в противоречие с материалния закон, същес - твени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост.Посо -чил е, че не е съгласен с дадените от в.л. стойности на недвижимите имоти, предмет на дарението и тези, останали в наследството, съответно и с методологията на изследване на тези стойности, използвана при изготвяне на заключенията им, който той изрично е оспорил.Твърдял е и, че съдът не се е съобразил с фактическото поло- жение и предназначение на сградите и неправилно е отчел право на ползване върху имотите при определяне на стойностите им.Посочил е и, че неправилно съдът не му е присъдил цялата заплатена от него държавна такса по иска след като е уважил претенцията му.Претендирал е решението да бъде отменено и вместо него постано -вено друго, с което се уважи изцяло претенцията му като се намали дарението с посочения от него размер и му се възстанови запазената част от наследството на И. К..

Г.К. е обжалвала решението като неправилно, постановено в противоречие с материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводстве -ните правила и поради необоснованост.Възразила е срещу така възприетите от ВОС въз основа заключения на в.л. стойности на недвижимите имоти, както и е твърдяла, че съдът неправилно е приложил разпоредбите на чл.31, чл.34 и чл.36 от ЗН.Претен- дирала е решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявеният иск се отхвърли, евентуално да бъде приложена нормата на чл.36, ал.2 от ЗН като се постанови задържане на имотите от надарената и възстановяването на запазената част на П.К. от наследството на И.К. да се извър -ши чрез парично допълване, евентуално ако се приеме, че горният способ е неприло- жим, моли на осн.чл.34 от ЗН да се извърши намаление само по отношение на избрания от нея поземлен имот, без засягане на построените в него сгради.В жалбата се съдържа и искане по реда на чл.248 от ГПК за изменение на решението в частта му относно разноските, уточнено впоследствие с нарочна молба от 09.02. 2016г., депозирана пред ВОС.

С определение №411/28.06.2016г., постановено по в.гр.д.№319/16г. по описа на ВАпС, съдът, след като е приел, че в решението си ВОС е пропуснал да се произнесе по цялото искане на ищеца като липсва диспозитив в частта за разликата над 46 867, 26лв. до 52 911, 95лв.-сумата, необходима за допълване на запазената му част от наследството, респект. по отношение възстановяване на запазената част от наслед -ството до пълния претендиран размер, е прекратил въззивното производство и е върнал делото на ВОС за преценка относно наличието на основания за допълване на решението.

След връщане на делото първоинстанционният съд е разпоредил да се изпратят преписи от определението на ВАпС на страните с указания, че имат право на отговор в едноседмичен срок.Отговори не са депозирани.С обжалваното определение произ -водството по допълване е прекратено, с мотиви, че никоя от страните не е заявила, че поддържа искане за допълване, а допълване не може да бъде проведено слу -жебно от съда.

Съгласно разпоредбата на чл.250 от ГПК страната в указания в нормата срок може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане.В настоящия случай в подадените от страните въззивни жалби не са съдържат твърдения, че съдът не се е произнесъл по цялата претенция, с която е бил сезиран, както и не е обективирано искане за допълване на решението от първо -инстанционния съд.

Съгласно мотивите на решението и мотивите на постановеното определение по реда на чл.248 от ГПК №905/07.04.2016г./също обжалвано/ съдът е приел, че предя -веният иск с пр.осн. чл.30 от ЗН е уважен до размера от 46 867, 26лв., с колкото е намалено дарението, а е предявен за размера от 52 911, 95лв., съответно отхвър -лената част от иска е за разликата над 46 867, 26лв. до 52 911, 95лв.Отхвърлянето на тази част не е обективирано в диспозитива на решението, но за неосновател -ността й е налице произнасяне в мотивната му част, съответно ако някоя от страните счита, че са налице предпоставките на чл.247 от ГПК, може да инициира производ -ство по реда на чл.247 от ГПК пред съда, постановил решението, като такова може да се инициира и служебно от съда.

Доколкото в подадените от страните въззивни жалби не са обективирани искания по реда на чл.250 от ГПК за допълване на решението, нито са подавани самостоя -телни молби по реда на чл.250 от ГПК, съдът приема, че първоинстанционният съд не е бил сезиран с искане за допълване, съответно не би могъл да проведе служебно производство по допълване, предвид което и правилно е прекратено производството по допълване с обжалваното определение, което следва да бъде потвърдено.  

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2013/17.08.2016г., постановено по гр.д.№477/14г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: