ОПРЕДЕЛЕНИЕ

644

_14_.11.2017 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _14_.11. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 528 по описа за 2017 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по редна на чл. 274, ал.2 ГПК, по ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.Д.С., от гр. Варна, срещу определение № 2673/24.08.2017 год. по в.т.д. 594/2017 год. на ОС Варна, с което в производство по чл. 248 ГПК е оставена без уважение молбата му за изменение и допълване на решение № 483/14.07.2017 по в.гр.д. 594/2017 год. на ВОС. 

Претендира се за отмяна на определението и уважаване на молбата по чл. 248 ГПК, като се излага, че неправилно ОС е приел като условие за уважаване на молбата направено възражение за прекомерност на юрисконсултското възнаграждение, при положение, че е претендирано само присъждането му, без посочен размер. Иска се намаляване на размера на юрисконсултското възнаграждение до 100 лв. за всяка инстанция.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна, „ВиК – Варна“ ООД, гр. Варна, която е оспорила доводите на жалбоподателя.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Обжалва се определение, постановено в производство по чл. 248, ал.1 ГПК, на ВОС, с което е оставена без уважение молба за изменение на решение на ВОС, чрез намаляване на разноските за юрисконсултско възнаграждение за две инстанции.

Решението на ВОС е въззивно и не подлежи на обжалване.

Следователно и определението по чл. 248, ал.1 ГПК няма да подлежи на обжалване, тъй като редът за обжалването му се определя от реда за обжалване на решението – чл. 248, ал.3, изр.последно ГПК. В този смисъл е и практиката на ВКС: напр. Определение № 523 от 29.09.2017 г. на ВКС по ч. т. д. № 1781/2017 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Б. Б.; Определение № 586 от 13.10.2017 г. на ВКС по ч. т. д. № 2073/2017 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Н.М..

Подадената пред ВАпС частна жалба е недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо по арг. от чл. 248, ал.3, изр.2 ГПК производството по делото.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: