О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

650

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.12.2013 в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 529/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от И.Т.С. *** в качеството му на председател на УС на сдружение „Автомобилен ретро клуб Варна” срещу решение № 367/2013 год. по ф.д.№ 38/2009 год в частта, с която е отказано вписване на нов член на сдружението в лицето на К. К. Д. от гр.Варна. По съображения за незаконосъобразност на решението в тази му част, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което заявеното обстоятелство бъде вписано по партидата на сдружението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимрана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден при окръжните съдилища, са изчерпателно посочени в чл. 18 от ЗЮЛНЦ. Членският състав, респ. приемането на нови членове на сдружението не е сред тях, поради което липсва правен интерес от искането за вписване на това обстоятелство. Придобиването и прекратяването на членството са уредени в чл.12 и 13 от устава и за настъпването им е достатъчно изпълнението на предвидените там условия.

Поради изложените мотиви настоящият състав намира, че правилно и законосъобразно окръжният съд е отказал вписване на това обстоятелство в регистъра.

Съдът констатира, че дължимата държавна такса по частната жалба в размер на 25 лв е останала несъбрана, поради което и на осн. чл. 77 ГПК следва да бъде постановено принудителното й събиране.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 367/2013 год. по ф.д.№ 38/2009 год в частта, с която е отказано вписване на нов член на сдружението в лицето на К. К. Д. от гр.Варна.

ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел „Автомобилен ретро клуб Варна” със седалище гр.Варна, ул.”Ангел Кънчев” № 67, вх.А, партер, ателие 1, представлявано от членовете на управителния съвет И.Т.С., ЕГН ********** – председател, О. В. П., ЕГН ********** и К. К. Д., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Апелативен съд Варна, сумата 25 лв – държавна такса по делото.

ДА СЕ ИЗДАДЕ служебно изпълнителен лист за горната сума.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: