О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

671/28.10.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28 10.2016г., в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                              МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№529/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Сано и пи си”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя М.И.К., против определение №1818/21.07.2016г., постановено по в.гр.д.№1425/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото, образувано по подадената от „Сано БГ”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя Ц. Ц. Б., жалба против действия на ДСИ по изп.дело №20153110401149 по описа на СИС при ВРС, изразяващи се в насрочване на публична продан на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с идентификатор 10135.2562.208 с площ от 3 656 кв.м., собственост на „Сано и пи си”ЕООД.В жалба - та се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за про -дължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Консорциум ПБЕС”ООД, гр.Варна, редовно уведомена, не депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1425/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№9652/30.05.2016г., подадена от „Сано БГ”ЕООД, гр.Варна, представля -вано от управителя Цветелина Цончева Балканджиева, против действия на ДСИ по изп.дело №20153110401149 по описа на СИС при ВРС, изразяващи се в насрочване на публична продан на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с идентификатор 10135.2562.208, собственост на „Сано и пи си”ЕООД.В жалбата си „Сано БГ”ЕООД излага, че с договор за прехвърляне на вземания от 16.11.2015г., с нотариално за -верени подписи на същата дата, вписан в АВ, СВ-Варна на 01.12.2015г., е придо -било от „Алианц Банк България”АД вземанията й от длъжника „Сано и пи си” ЕООД по договор за банков кредит-овърдрафт №24135/09.08.2007г. и анекси към същия, ведно с учредените във връзка с вземането на банката, цедент по договора от 16. 11.2015г., обезпечения, едно от които договорна ипотека, учредена с н.а.№189/10г. върху ПИ с идентификатор 10135.2562.208, собственост на „Сано и пи си”ЕООД/към 2010г. с наименования „СМК”ООД/.След проверка в СИС при ВРС жалбоподателят узнал, че на посочения недвижим имот са насрочвани през 2016г. публични прода -ни по изп.дело №20153110401149 по описа на СИС при ВРС с взискател „Консор -циум ПБЕС”ООД и длъжник „Сано и пи си”ЕООД.Жалбоподателят като ипотекарен кредитор не е бил уведомяван от съдебния изпълнител за насрочването им, съот - ветно не са му били връчвани каквито и да било съобщения по делото в наруше -ние нормата на чл.501 от ГПК.Предвид изложеното, моли да се отменят действи -ята на ДСИ за насрочване на публична продан по изп.дело №20153110401149.  

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 11.05. 2015г., издаден по гр.д.№10320/14г. по описа на ВРС, XXХIV състав, с който „Сано и пи си”ЕООД, гр.Варна е осъдено да заплати на „Консорциум ПБЕС”ООД, гр.Варна посочените в листа суми.ПДИ до длъжника е връчена на 21.05.2015г.Присъединен по право взискател е държавата за дължимите й от „Сано и пи си”ЕООД и посочени в представеното удостоверение по чл.191, ал.4 от ДОПК публични вземания. Впос -ледствие към делото са били присъединени няколко други дела, образувани в СИС при ВРС от различни взискатели с длъжник по тях „Сано и пи си”ЕООД.

С молба от 10.07.2015г. взискателят „Консорциум ПБЕС”ООД е насочил прину - дителното изпълнение към недвижим имот, собственост на длъжника „Сано и пи си” ЕООД, придобит с договор за замяна от 26.02.2009г./към датата на сделката с наименование „СМК”ООД/, сключен с държавата, представляващ ПИ с идентифика- тор 10135.2562.208.На 22.07.2015г. е вписана възбрана въру имота.Същият е ипо -текиран от „Сано и пи си”ЕООД в полза на „Алианц Банк България”АД за обезпеча - ване вземанията й по договор за банков кредит-овърдрафт №24135/09.08.2007г. и анекси към същия с н.а.№189/10г.След насочване на принудителното изпълнение върху този имот ДСИ е уведомявал „Алианц Банк България”АД за предприетите действия, в качеството й на присъединен по право ипотекарен кредитор по чл.459, ал.2 от ГПК, вкл. за насрочване и извършване на описа на имота, както и е изисквал справки от „Алианц Банк България”АД за размера на дълга на „Сано и пи си”ЕООД, като и банката му е предоставила такава справка на 18.09.2015г.Насрочена е пуб -лична продан за периода 30.10.2015г.-30.11.2015г., за която е уведомен ипотекар -ният кредитор.Проданта е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи и по искане на взискателя от 01.12.2015г. е насрочена нова продан за периода 18.01. 2016г.-18.02.2016г.Тази продан също е обявена за нестанала.След изготвяне на нова оценка на имота по искане на взискателя „Консорциум ПБЕС”ООД е насрочена нова продан за периода 27.04.2016г.-27.05.2016г., също обявена за нестанала с протокол от 30.05.2016г.

На 30.05.2016г. „Сано БГ”ЕООД е подало молба до ДСИ, в която е изложил идентични факти като тези, изложени в жалбата му, инициирала производството пред ВОС, и е поискал да бъде конституиран като присъединен взискател в произ- водството въз основа на цитирания договор за цесия, като и ДСИ го е конституирал като такъв /без да са представени доказателства, че договорът за цесия съгласно предвиденото в чл.7, чл.8 и чл.9 от него е произвел действие, а именно, че собстве- ността върху вземанията, ведно с обезпеченията, преминава върху цесионера от датата на заплащане на пълния размер на уговорената цена-222 721, 56 евро по посочената сметка на банката, платими в тридневен срок от сключване на догово -ра, като при неплащането й договорът прекратява автоматично своето действие/.     

В жалбата си, инициирала производството пред ВОС, „Сано БГ”ЕООД е обжал -вало действията на ДСИ, изразяващи се в насрочване на публични продани за посочения имот за периода 18.01.2016г.-18.02.2016г. и периода 27.04.2016г.-27.05. 2016г., действия, които дори и да има качеството на присъединен по право взиска - тел, не разполага с правото да обжалва, съобразно разпоредбите на чл.435 от ГПК. „Сано БГ”ЕООД не е подало жалба против определение №1818/21.07.2016г., поста -новено по в.гр.д.№1425/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по пода- дената от него жалба е било прекратено като недопустимо.Жалбата, инициирала производството пред ВАпС, е подадена от „Сано и пи си”ЕООД.Последният не е подал жалба против тези действия на ДСИ и не е процесуално легитимиран да обжалва определението на ВОС, с което е било прекратено производството по подадената от „Сано БГ”ЕООД жалба, вкл. и за него липсва правен интерес, докол -кото е длъжник в изп.производство, а „Сано БГ”ЕООД твърди, че е присъединен взискател по чл.459, ал.2 от ГПК, за когото следва при проданта на имота да се за - пази сума, която следва да му се предаде след представяне на изпълнителен лист. 

По изложените съображения съдът приема, че производството пред ВАпС е образувано по частна жалба, подадена от процесуално нелегитимирана страна, предвид което е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№529/16г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                        ЧЛЕНОВЕ: