ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№680

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  28.11.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 529/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Л.П.М. от гр.Варна чрез адв. С.З. *** срещу определение от 12.10.2017 год, постановено в открито съдебно заседание по гр.д. № 633/2017 год на Окръжен съд Варна, с което производството е прекратено на осн. чл. 233 от ГПК в частта по иска с правно основание, предявен от въззивницата срещу Б.Б.М. за разваляне до размера на 4/6 ид.ч. от недвижим имот, предмет на договор за издръжка и гледане, сключен под формата на нот.акт № 31, том XXI, дело № 52591/1993 год на нотариуса при Районен съд Варна. В частната жалба се излагат твърдения, че в деня преди съдебното заседание ищцата била въведена в заблуждение от ответницата относно значението на документа, който подписва, и едва впоследствие узнала, че той представлява молба за отказ от иска. Моли за отмяна на определението и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постъпил е отговор от Б.Б.М., в който е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК във всяко положение на делото ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право. Отказът десезира съда и прегражда правото за повторно предявяване на същия иск. В този случай, и доколкото не се изисква съгласие от ответника, съдът не може да направи друго, освен да прекрати производството.

Определението, с което съдът е прекратил производството поради отказ от иска, подобно на съдебното решение слага край на спора. В този смисъл може да се каже, че то също е снабдено със сила на присъдено нещо. Затова то може да бъде отменено само по реда на чл. 303 от ГПК, ако по надлежния съдебен ред се установи, че волята на ищеца е била опорочена, или се разкрие престъпно обстоятелство. В този смисъл е Решение № 1019 от 13.V.1976 г. по гр. д. № 671/76 г., I г. о., което въпреки, че е постановено при действието на отменения ГПК, не е изгубило сила поради идентичната правна уредба на отказа от иска.

Твърденията в частната жалба за осъществени измамливи действия по отношение на ищцата, довели до опорочаване на волята й, не са подкрепени с доказателства, не са направени и съответни искания в тази насока. Поради това съдът приема, че същите не са установени по надлежния ред и са неоснователни.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 12.10.2017 год, постановено в открито съдебно заседание по гр.д. № 633/2017 год на Окръжен съд Варна, с което производството е прекратено на осн. чл. 233 от ГПК в частта по иска с правно основание чл. 87 от ЗЗД, предявен от Л.П.М. срещу Б.Б.М. за разваляне договор за издръжка и гледане, сключен под формата на нот.акт № 31, том XXI, дело № 52591/1993 год на нотариуса при Районен съд Варна до размера на 4/6 ид.ч. от недвижимия имот.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.