О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

638/19.10.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 19 10.2018г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№529/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Е.К. против определение №2232/04.09.2018г., постановено по в.гр.д.№1983/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№21984/20.07.2018г., подадена от В.Е.К. в качеството му ипотекарен длъжник против следните действия на ЧСИ по изп.д.№ 20117110400320 по описа на ЧСИ Д. П..: 1/ постановление за насрочване на публична продан на недвижим имот; 2/ постановление за възлагане и одобряване на оценка на недвижим имот, и е прекратено производството по делото, както и е оставено без уважение искането са спиране на производството по изп.д.№ 20117110400320 по описа на ЧСИ Д. П...В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съобра- жения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия, вкл. с уважаване искането за спиране на изп. производство.

Въззиваемата страна „Юробанк България”АД, гр.София, в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Г. Д. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против частично подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт, а именно против цитираното определение в частта му, с която подадената от страната жалба е оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.В частта му, с която е оставено без уважение искането по чл.438 от ГПК за спиране на действията по изпълнение, жалбата е недопустима, тъй като определението в тази му част не подлежи на обжалване - същото не е преграждащо по нататъшното развитие на делото, нито обжалването му е изрично предвидено в закона, предвид което производството пред ВАпС в тази му част като образувано по недопустима в тази й част частна жалба следва да бъде прекратено.

Производството по в.гр.д.№1983/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от В.Е.К. жалба вх.№21984/20.07.2018г./депозирана пред ВОС, изпратена за администриране на ЧСИ и заведена пред него с вх.№ 21051/27.07.2018г./ против действия на ЧСИ Д. Я.., рег.№711, с район на действие ОС-Варна, по изп.дело №20117110400320, както следва: 1/ постановление от 18.06.2018г. за насрочване на публична продан на недвижим имот с адм.адрес гр.Варна, ул.”Прилеп”, бл.6, ет.12, ап.57, собственост на ипоте -карния длъжник В.Е.К., за периода 03.08.2018г.-03.09.2018г.; 2/ постановление от 12.06.2018г. за приемане на оценката на вещо лице за горепосо -чения недвижим имот в размер на 77 500лв. и за определяне на начална цена, от която да започне проданта в размер на 62 000лв.В жалбата се твърди, че постанов- ленията на ЧСИ са незаконосъобразни предвид следното.Първото постановление е нищожно поради неиздаването му в писмена форма, съответно незавеждането му в регистъра на ЧСИ и липсата на достоверна дата.Евентуално постановлението е незаконосъобразно, т.к. началната цена на проданта не е определена съобразно изискванията на чл.485 от ГПК, защото е издадено при наличието на висящ съде -бен процес относно предходни актове на ЧСИ и защото се насрочва продан, която да се провежда през съдебната ваканция.Второто постановление е незаконосъоб -разно по изложените относно първото съображения, а защото жалбоподателят не е бил уведомяван до момента, че ЧСИ е възложил определяне на оценка.Претендира обжалваните постановления да бъдат прогласени за нищожни, евент. да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Въззиваемата страна „Юробанк България”АД, гр.София е подала в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата, в което поддържа становище за нейната недопустимост, евент. неоснователност.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20117110400320 е образувано с разпореждане на ЧСИ от 17.03. 2011г./възраженията на жалбоподателя в частната жалба за нищожност на този акт, т.к. не отговарял на изискванията на чл.434 от ГПК в действащата му към 17.03. 2011г. редакция, а именно към ДВ, бр.59/07г., т.к. не бил наименуван „протокол” и нямал необходимото съдържание, посочено в нормата, са неоснователни - според разпоредбата на чл.426 от ГПК, също в цитираната редакция, за образуване на изп. производство е достатъчно СИ да бъде сезиран с молба с необходимо съдържание с представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение/ по молба на „Юробанк България”АД, гр.София въз основа на изпълнителен лист от 23.02. 2011г., издаден по ч.гр.д.№18176/10г. по описа на РС-Варна в заповедно производ -ство, с който длъжниците И. И. И., Г. И. И. и Р. А. Н. са осъдени солидарно да заплатят на банката посочените в листа суми, дължими по договор за ипотечен кредит от 05.12.2006г.С молбата си за образуване на изп.дело от 17.03.2011г. взискателят е посочил, че вземането на банката е обезпечено с ипотека върху недвижим имот /учредена с н.а.№21/06г./ и е поискал да бъде наложена възбрана върху този имот, както и да се пристъпи към опис, оценка и публична продан на ипотекираното имущество.

С н.а.№21/07.12.2006г. В.Е.К. като ипотекарен длъжник е учредил договорна ипотека върху собствения си недвижим имот с адм.адрес гр. Варна, ул.”Прилеп”, бл.6, ет.12, ап.57 за обезпечение вземането на „ДЗИ Банк”АД /чийто универсален правоприемник е „Юробанк България”АД/ по договор за банков ипотечен кредит №115/05.12.2006г., сключен с кредитополучателя И. И. И..Ипотеката е вписана на 07.12.2006г. и вписването й е подновено на 11.11. 2016г./съгласно представената справка по лице, изготвена от СВ-Варна/, т.е. преди изтичане на 10 годишния период по чл.172 от ЗЗД.На осн.чл.429, ал.3 от ГПК изпълнителният лист има сила и срещу В.Е.К. в качеството му трето лице, учредило ипотека за обезпечение на дълга, т.к. взискателят с образуване на изп. дело е насочил принудителното изпълнение към ипотекирания недвижим имот.ПДИ до длъжниците са връчени на 20.03. 2011г.На същата дата е връчена ПДИ и до ипотекарния длъжник, получена лично от него.Възбрана върху имота е вписана на 11.04.2011г.Извършен е опис на 21.04.2011г.Изготвена е оценка.В периода 2011г.-2017г. са насрочвани множество продани, обявени за нестанали поради неявяване на купувачи, или непроведени поради молби на взискателя за спиране на насрочената продан.

С молба от 16.05.2018г. взискателят, чрез надлежно упълномощения си проце -суален представител адв.Г.Д., е поискал да бъде извършена актуализация на пазарната цена на недвижимия имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Прилеп”, бл.6, ет.12, ап.57, и да бъде насрочена публична продан на същия.С постановление от 21.05.2018г. са насрочени оглед и оценка на имота за 07.06.2018г.За насрочените такива В.К. е уведомен лично по телефона на 25.05.2018г.На 05.06.2018г. му е връчена ПДИ при условията на чл.44, ал.1, изр. последно от ГПК.На 07.06.2018г. е изготвен протокол за оглед /В.К. не се е явил и не е осигурил достъп до имота/.На 12.06.2018г. е изготвена експертна оценка на недвижимия имот от в.л.С постановление от 12.06.2018г. ЧСИ е приел оценката на в.л. за пазарна цена на имота от 77 500лв. и е определил начална цена по реда чл.485, ал.4 от ГПК в размер на 62 000лв./80% от стойността на имота/.С постановление от 18.06.2018г. е насрочил публична продан за имота за периода 03.08.2018г.-03.09.2018г., както и определил дължими държави такси и разноски по изп.дело в размер на 24лв. по т.5 и в размер на 24лв. по т.4 от ТТРЗЧСИ във връзка с насроченото принудително изпълнение.На 18.06.2018г. е изготвено обявление, съдържащо всички необходими реквизити по чл.487, ал.1 от ГПК.Изпратено е съобщение до ипотекарния длъжник за насрочване на публичната продан, връчено му на 18.07.2018г.Със същото съоб -щение В.К. е уведомен и за инкорпорираното в постановлението от 18.06. 2018г. постановление за разноски и възможността му да го обжалва в едноседм -ичен срок от съобщаването. 

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимита -тивно изброени действията на съдебния изпълнител в изпълнителното производ- ство, които длъжникът разполага с правото да обжалва.В депозираната от страната жалбата на 20.07.2018г. не са визирани действия на СИ, които да попадат в хипотезите на посочените норми от ГПК/постановлението за разноски не е предмет на жалбата, видно от цитираното й по-горе съдържание/.

Нито насрочването на публична продан на недвижим имот/извън хипотезите на несеквестируемост, които не се твърдят в настоящия случай/, нито приемането оценката на вещо лице и определянето на начална цена, от която да започне проданта са актове на СИ, които да подлежат на самостоятелно обжалване, вкл. и при разясненията, дадени в ТР №2/13 от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС.За пълнота на изложението следва да бъде посочено, че обжалваните актове на СИ и не страдат от визираните от жалбоподателя пороци, съответно нищожност и незаконо- съобразност.Налице са писмени постановления, издавани при спазване изричните разпоредби на 429, ал.3 от ГПК, чл.485 и чл.487 от ГПК.Наличието на висящ процес по повод предходни актове на СИ не води до опорочаване на посочените постано -вления /факт е и, че производството по предходните актове, което според жалбо -подателя се явява преюдициално, е приключили с окончателен акт относно недо -пустимостта на подадената от него жалба в тази й част/.Още с образуване на изп. производство и предвид нормата на чл.429, ал.3 от ГПК взискателят е насочил принудителното изпълнение върху недвижимия имот, собственост на жалбопода -теля, ипотекирал го в полза на праводателя на „Юробанк България”АД през 2006г. за обезпечение вземането, за което впоследствие е издаден изп.лист и е образу -вано изп.дело.На жалбоподателя е връчена надлежно ПДИ на 29.03.2011г. и е надлежно уведомяван за предприетите действия по принудителното изпълнение. Въпреки, че в дадени периоди взискателят е искал спиране на изпълнението по отношение на имота, то той е подновил искането си за принудително изпълнение на 16.05.2018г.Към посочената дата дългът по изп.дело не е изплатен, нито е настъ - пила перемпция.През съдебната ваканция не са спирали да текат сроковете по изпълнителни дела.   

По изложените съображения съдът приема, че така подадената жалба пред ВОС като ненасочена против подлежащи на самостоятелно обжалване действия на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл в посочената му част определение като правилно следва да бъде потвърдено.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2232/04.09.2018г., постановено по в.гр.д.№ 1983/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№21984/20.07.2018г., подадена от В.Е.К. в качеството му ипотекарен длъжник против следните действия на ЧСИ по изп.д.№20117110400 320 по описа на ЧСИ Д. П..: 1/ постановление за насрочване на публична продан на недвижим имот; 2/ постановление за възлагане и одобряване на оценка на недвижим имот, и е прекратено производството по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№529/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му по подадената от В.Е.К. частна жалба вх.№26588/17. 09.2018г. в частта й против определение №2232/04.09.2018г., постановено по в.гр.д.№1983/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставено без уважение искането за спиране на производството по изп.д.№20117110400320 по описа на ЧСИ Д. П...

 

Определението подлежи на обжалване само в прекратителната му част с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касаци -онен съд.В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: