Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№18

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  20.02.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 53/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Община Силистра срещу решение № 152/05.12.2017 год по в.гр.д. № 263/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което е потвърдено извършеното на 28.09.2017 год разпределение на постъпилата сума от продажба на недвижим имот на длъжника по изп.д. № ……. по описа на ЧСИ Е. Ю. с рег.№ 834. По съображения, че съдът е приложил неправилно материалния закон – чл. 136 от ЗЗД относно реда на привилегиите, и по-специално характера на таксата битови отпадъци като публично общинско вземане, частният жалбоподател моли за отмяна на решението и постановяване на друго, с което бмъде извършено ново разпределение с включване в негова полза на вземането в размер на 12508,07 лв – дължима такса битови отпадъци за недвижимия имот, върху който е насочено изпълнението. Моли за присъждане на съдебните разноски, включително юристконсултско възнаграждение.

В постъпилия отговор от „Банка ДСК“ ЕАД  се изразява становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на постановеното решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 460 от ГПК разпределение се извършва, когато събраната по изпълнителното дело сума не е достатъчна да удовлетвори всички взискатели. В този случай съдебният изпълнител отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с предпочтително удовлетворяване, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

Редът на привилегированите вземания е уреден в чл. 136 от ЗЗД, като тези по ал.1 т. 5 и 6 са общи – удовлетворяват се от цялото имущество на длъжника, а вземанията по т.1-4 са са специални, т.е. тяхното удовлетворяване става за сметка на сумите, получени от имуществото, което се осребрява.

Съгласно чл. 136 ал.1 т.2 от ЗЗД като втори ред привилегия са уредени вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство – от стойността на този имот или превозно средство, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустойки по концесионни договори. Цитираната разпоредба няма предвид всички публични вземания на държавата, а само изрично посочените. Доколкото се касае за една привилегия, т.е. изключение от общото правило за съразмерност, изброяването на конкретните хипотези е изчерпателно и не търпи разширително тълкуване. Специалният характер на привилегията по чл. 136 ал.1 т.2 от ЗЗД означава, че с право на предпочтително удовлетворяване се ползват само вземанията на държавата за данъци върху недвижимия имот, който е обект на принудително изпълнение.

Както правилно е съобразил първоинстанционният съд, макар че данъците и таксите по своя характер безспорно са публични вземания, разпоредбите на ЗМДТ прави категорично разграничение между тях. С данъци се облагат имуществата и приходите на физическите и юридическите лица. Това следва от тълкуването на чл. 1 от ЗМДТ. Таксите, уредени в глава трета на ЗМДТ и в частност таксите за битови отпадъци по чл. 62 и сл. от закона, се дължат за извършваната от общините дейност по сметосъбиране и сметоизвозване. Поради това те попадат извън обхвата на чл. 136 ал.1 т.2 от ЗЗД.

По изложените мотиви, които съвпадат с тези на обжалваното решение, настоящият състав намира, че то е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

На осн. чл. 463 ал.2 от ГПК решението на апелативния съд не подлежи на обжалване.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 152/05.12.2017 год по в.гр.д. № 263/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което е потвърдено извършеното на 28.09.2017 год разпределение на постъпилата сума от продажба на недвижим имот на длъжника по изп.д. № 20148340400071 по описа на ЧСИ Е. Ю. с рег.№ 834.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                   

                   2.