ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

624

 

Гр.Варна, 1911.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 19…. Ноември 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

 

     ЧЛЕНОВЕ: Иван Лещев

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 530 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. №530/2013 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на П. и К. Андрееви против определение № 3011/01.10.2013 г., постановено по в.гр.д.№ 3012/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалбата им срещу действията на частен съдебен изпълнител З.Димитров, рег.№ 808, район на действие – ВОС, по изп.дело № 20128080403055, изразяващи се в насочване на изпълнението към имущество, което е несеквестируемо, а именно: апартамент №1, находящ се в гр.Варна, ул. „Подп.Свещаров” №23, ет.2.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното определение е неправилно, като са молили за отмяната му е за връщане на делото за произнасяне по същество на подадената от тях жалба срещу действията на съдебния изпълнител. Настоявали са, че не са били уведомени за възбраната върху двата имота. За описа на двата им било съобщено, но не били уведомени към кой от тях ще се пристъпи към публична продан. Едва с постановлението за възлагане те разбрали, че е продаден апартамент №1, който представлявал тяхното жилище и се явявал несеквестируем.

Насрещната страна, в писмения си отговор е оспорила жалбата и е настоявала за потвърждаване на обжалваното определение, както и за присъждане на разноските за това производство. За насрочения опис на конкретния имот, длъжниците узнали от връченото им на 28.02.2013 г. съобщение, а освен това на самия опис е присъствал длъжникът К.А.. Знанието им, че изпълнението е насочено срещу апартамент №1 се извеждало и от подадената от тях, чрез адв. Ч., молба от 21.05.2013 г. за замяна на имота, предмет на описа с друг техен имот, за отхвърлянето на която те също били уведомени. Освен това, длъжниците притежавали и още един имот, поради което жалбата им и по същество била неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за тях и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателите са длъжници по изпълнително дело по изп.дело № 20128080403055 по описа на частен съдебен изпълнител З.Димитров, рег.№ 808, район на действие – ВОС, като изпълнението е било насочено срещу собствения им недвижим имот, представляващ апартамент №1, находящ се в гр.Варна, ул. „Подп.Свещаров” №23, ет.2.

За насрочения на 05.03.2013 г. опис на имота, те са били уведомени с призовката за принудително изпълнение, връчена им на 28.02.2013 г. и получена лично от П.А. /л. 173 и л. 174 от изпълнителното дело/. В призовката е бил описан конкретно процесния имот на длъжниците, поради което е несъстоятелно оплакваните им, че не са били уведомени към кой точно имот се насочва изпълнението. Описът на имота е бил извършен на 05.03.2013 г., като К.А. е присъствал лично.

В случая, жалбоподателите са обжалвали пред окръжния съд действията на съдебния изпълнител по насочването на изпълнението срещу несеквестируем имот, но жалбата е била недопустима като просрочена.

Това е така, тъй като според разпоредбата на чл. 436 от ГПК, жалбата се подава в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована. За насочването на изпълнението върху имота им, чрез опис на същия, жалбоподателите са били надлежно уведомени, а описът е извършен на 05.03.2013 г. Жалбата е подадена едва на 05.06.2013 г., което означава, че същата е била просрочена и правилно не е  разгледана от окръжния съд.

Като е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото окръжният съд е процедирал правилно и затова, постановеното от него определение, следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода от настоящото производство и на осн. чл. 78 от ГПК и чл. 81 от ГПК, К.А.А. и П.Г.А. следва да заплатят на Г.В.В. сумата от 200 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3011/01.10.2013 г., постановено по в.гр.д.№ 3012/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОСЪЖДА  К.А.А. с ЕГН ********** и П.Г.А. с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес *** да заплатят на Г.В.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 200 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: