Р Е Ш Е Н И Е

38

22.03.2016 г.,гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Гражданско отделение в закрито заседание на 22 март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Бажлекова гр. дело № 530 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Постъпила е молба по чл.247 ГПК от адв.Б.Ж., действащ като процесуален представител на К.Д.Я., с която се иска поправка на решение № 211/16.12.2015г. по гр.д. № 530/15г. на ВнАС по отношение присъдените в полза на молителя разноски.

     В молбата се излага, че в диспозитива на въззивното решение ВнАС е присъдил разноски в размер на 25300лв., вместо действително дължимите такива в размер на 2 530лв., съгласно мотивитена решението.

     ВнАС намира следното:

     Съдът намира, че в диспозитива на постановеното по делото решение е допусната очевидна фактическа грешка, която следва да бъде отстранена по реда на чл.247 ГПК.

     Съдът като съобрази, че в мотивите на своето решение е направил извод, че на въззиваемия следва да се присъдят направените при касационното разглеждане на делото и пред въззивната инстанция разноски общо в размер на 2530лв., а в диспозитива е посочена сума в размер на 25 300 лв. Е налице несъответствие между формираната и отразената в доспозитива воля, което представлява очевидна фактическа грешка и същата следва да бъде отстранена.

     Водим от горното , съдът

 

                     Р Е Ш И :

 

     ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на решение № 211/16.12.2015г. по гр.д. № 530/15г.  на  ВнАС, като ВМЕСТО  «сумата 25300лв., представляващи направени при касационното разглеждане на делото и пред настоящата инстанция.....»след  ДА СЕ ЧЕТЕ : « 2 530лв., представляващи направени при касационното разглеждане на делото и пред настоящата инстанция.....»

     Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечев срок от съобщението.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: