О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

702

 

гр.Варна,   11   .11.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание на единадесети ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 530 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на „Т.” АД-София срещу определение № 2077/23.08.2016 г., с което е постановено спиране на производството по гр.д.№ 1032/16 г. на Окръжен съд – Варна, на основание чл.229, ал.1,т.5 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Становище от противната страна не е подадено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

Предявен е иск с правно основание чл. 45 и сл. ЗЗД, вр. чл. 203, ал. 2 КТ предявен от „Т.” АД - София против Х.В.С. *** за причинени на ищеца вреди вследствие на умишлени действия на ответника, квалифицирани като престъпление.

По делото е представено удостоверение, от което е видно, че против ответника е образувано досъдебно производство по жалба на ищеца при същите фактически твърдения - за престъпление по чл.202 ал.2 в вр. ал.1 от НК.

За да постанови спиране на производството, съдът е приел, че е между предмета на гр. д. № 1032/2016 год на ВОС и евентуално постановена присъда срещу ответника по чл. 202 ал.2 в вр. ал.1 НК е налице пряка връзка на преюдициалност и се е позовал на определение № 18 от 8.01.2013 г. по ч. гр. д. № 693/2012 г., IV г. о.на ВКС на РБ.

Настоящата инстанция не споделя този извод на съда.

Не е налице хипотезата на чл. 229, ал.1,т.5 от ГПК, визиращи слечаи на разкриване на престъпни обстоятелства, имащи значение за правилното решаване на спора -  в хода на гражданския процес. В настоящия случай предварителното производство е образувано преди предявяването на иска, предмет на спора и не е необходимо сезиране на прокуратурата за евентуално започване на наказателно производство.

Не са налице и основанията по чл.229, ал.1,т.4 от ГПК – за спиране на производството само при висящо наказателно производство в съдебна фаза, за каквото не са представени доказателства, нито срещу ответника е внесен обвинителен акт. Именно в този смисъл е цитираното от съда определение на ВКС на РБ.

Обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за даване по-нататъшен ход, поради което Варненският апелативен съд

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 2077/23.08.2016 г., с което е постановено спиране на производството по гр.д.№ 1032/16 г. на Окръжен съд – Варна и ВРЪЩА ДЕЛОТО за даване по-нататъшен ход.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                  2.