О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

686

 

гр.Варна,   15   .10.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на петнадесети октомври, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 531 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна частна жалба, подадена от пълномощника на Н.П.Т. *** срещу определение № 1493/11.05.2015 г. на Окръжен съд – Варна, Х състав, с което е оставена без разглеждане молбата й, подадена по реда на чл.248 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за присъждане на претендираното и заплатено адвокатско възнаграждение.

Отговор на частната жалба не е подаден.

Въззивната частна жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

С определение от 13.02.2015 г. производството по делото е било прекратено поради отказ от иска. В проведеното съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателката е направил изрично искане за присъждане на разноските по делото, по което съдът се е произнесъл с определение № 601/17.02.2015 г. При постановяването му обаче не е съобразил, че още на 13.02.2015 г. /датата на проведеното с.з./ ответницата е представила списък за разноските, на който на 23.02.2015 г. е поставено разпореждане за прилагане към корицата на делото.

Съдът е приел, че непредставянето на списъка в съдебно заседание следва да бъде санкционирано с неприсъждане на претендираните разноски. Разпоредбата на чл.80 от ГПК не визира случаите на прекратяване на производството по делото преди даване ход по същество на спора. Тъй като отказът от иска е изненадващо за ответниците действие, тяхното процесуално поведение – представяне на списък за разноските, няма как да бъде съобразено с него.

Предвид представянето на такъв списък още в деня на съдебното заседание следва да се приеме, че обжалваното определение следва да бъде отменено, а вместо него – постановено друго, с което в полза на ответницата бъде присъдената сумата от 3000 лева – адвокатско възнаграждение съобразно представения списък и договор за правна защита и съдействие.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 1493/11.05.2015 г. на Окръжен съд – Варна, Х състав, с което е оставена без разглеждане молбата, подадена от Н.П.Т. *** по реда на чл.248 от ГПК и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – София, ул.”Г.С.Р” № 112, ДА ЗАПЛАТИ на Н.П.Т. ***, ЕГН ********** сумата от 3000 лева – адвокатско възнаграждение, на основание чл.77, вр. с чл.78, ал.4 от ГПК.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                    2.