РЕШЕНИЕ

228

Гр. Варна, 23.12.2014 год.

В името на народа

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

СЕКРЕТАР Ю.К.,

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВАвъззивно гражданско дело № 532 по описа за 2014-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 95/13.08.2014 год. по т.д. 278/2013 год. на ОС Силистра, подадена от „Обединена българска банка” АД, ЕИК 000694959, гр. София, с което: е отхвърлен предявеният от „ОББ” АД, гр. София иск срещу „БП Индъстрис” ЕООД, гр. Силистра, с правно основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл.604 от ГПК, и чл. 179 ЗЗД, за обявяване за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, учредени с договори за ипотека, сключени със следните нотариални актове: А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 155 том 2 peг. №1777, дело №138/2011. на нотариус З. Н.., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. №2453  от 05.04.2011 г.., Акт № 49, том 1, дело №1121/2011 г. и Б) Нотариален акт за договорна ипотека № 37, том 7, peг. № 7687, дело № 921/2006 от г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № 6993 от 28.08.2006 г., Акт № 165, том 2, дело № 4514/2006 г.; предявени в условията на евентуалност искове за недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на горните ипотеки, и за постановяване заличаване на вписванията (отбелязванията) за заличаване на процесните ипотеки от 17.10.2013 г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра, извършени въз основа на молбите за заличаване с Вх. № 7562/17.10.2013 г. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.; ОТХВЪРЛЕН е предявеният алтернативен иск  на „Обединена българска банка” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, район „Възраждане", ул. "Света София" № 5, на основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл. 537, ал. 2 от ГПК, и чл. 179 от ЗЗД, за обявяване за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, като се признае за установено по иска, предявен от „Обединена Българска Банка." АД, срещу ответника, че на 17.10.2013г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра в нарушение на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, без да са представени изискуемите от закона документи и без да са спазени изискванията на закона, са извършени вписвания (отбелязвания) на заличаване на договорни ипотеки съгласно: А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 155 том 2 peг. №1777, дело №138/2011. на нотариус З. Н.., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. №2453  от 05.04.2011 г.., Акт № 49, том 1, дело №1121/2011 г. и Б) Нотариален акт за договорна ипотека № 37, том 7, peг. № 7687, дело № 921/2006 от г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № 6993 от 28.08.2006 г., Акт № 165, том 2, дело № 4514/2006 г.; и евентуално, ако съда приеме, че не е налице нищожност, да установи недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките и да постанови отмяна на постановените охранителни актове от 17.10.2013 г. за заличаване на цитираните ипотеки, въз основа на молбите за заличаване с Вх. №7562/17.10.2013г. и с Вх. №7563/17.10.2013г. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и необосновано. Изложени са подробни съображения по същество и е направено искане за отмяна на първоинстанционното решение и уважаване на предявените искове в съотношението, в което са съединени.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна БП „ Индъстрис” ЕООД, гр. Силистра, в който се оспорват доводите в жалбата.

ВАпС, за да се произнесе по спора, взе в предвид следното:

Производството по ДЕЛОТО пред ОС е образувано по искове с правно основание чл. 90 от ЗКИР. В исковата молба се претендира съдът да установи нищожност на вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, учредени с договори за ипотека, сключени с цитираните по-горе; в условията на евентуалност се претендира установяване на недопустимостта на вписванията;. Нищожноста се обосновава с нарушение на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, като извършване на вписване без да са представени изискуемите от закона документи и без да са спазени изискванията на закона са извършени вписвания (отбелязвания) на заличаване на договорни ипотеки; не е дадено съгласие от ипотекарния кредитор; не е налице влязло в сила съдебно решение за заличаването.

Ответникът – „БП Индъстрис” ЕООД, е оспорил исковете като недопустими, евентуално неоснователни.

От фактическа страна, по делото се установява, че ищецът по делото, сега въззивник, е бил в облигационни отношения с „Бросс холдинг” АД, възникнали по повод договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от 18.08.2006 г., сключен по повод облигационен заем, по който ищецът е имал качеството на банка – довереник по облигационна емисия ІSІN код BG 2100032064, издадена от „Бросс Холдинг” АД. За обезпечение на задълженията по посоченото правоотношение страните по договора са сключили и две договорни ипотеки обективирани в Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 155 , том 2, peг. № 1777, дело № 138/2011 г. на нотариус З. Н., и Нотариален акт за договорна ипотека № 37, том 7, peг. № 7687, дело № 921/2006 от г. на нотариус З. Н.

След вписването на горните ипотеки, върху предприятието на „Бросс Холдинг" АД, е учреден особен залог, вписан в Търговския регистър по партидата на дружеството под № 20121213095634. Особеният залог на търговското предприятие обезпечава задължения на залогодателя „Бросс Холдинг" АД, произтичащи от Договор от 12.10.2012 г., сключен с „Диси&Кем компани", като заложен кредитор, вписан като акт № 1, том 1, вх. peг. №2571/02.04.2013 г. на Служба по вписванията - гр. Силистра. Извършено е принудително изпълнение по ЗОЗ, насочено към търговското предприятие на залогодателя „Бросс Холдинг" АД, включващо правата върху същите имоти. В резултат на последвалата продажба ответникът по настоящото дело - „БП Индъстрис" ЕООД, е следвало да придобиел при условията на чл. 37 от ЗОЗ, недвижимите имоти, собственост на залогодателя, които са и предмет на коментираните по – горе договорни ипотеки по нотариален акт № 100, том 3, рег. № 3065, н.д. № 335/2013 г. на нотариус Зл. Н. с рег. № 307. Продажната цена по сделката е преведена изцяло по сметка на депозитаря съобразно изискванията на ЗОЗ.

С молби вх. №7562/17.10.2013 г. и 7563/17.10.2013 г. до Служба по вписванията - гр. Силистра на основание чл. 175, ал. 1 от ЗЗД, приобретателят на имотите по ЗОЗ - „БП Индъстрис" ЕООД, чрез представител е поискало заличаване на вписаните върху придобитите имоти вещни тежести. Така подадените молби са били приети от съдията по вписванията при ИР към АВ – Силистра, за допустими и основателни, поради което същият е постановил тежестите върху имотите да се заличат.

По допустимостта на исковете: Исковете са допустими, въпреки че не са с търговски характер. Налице е правен интерес от предявяването им, предвид възможността за реализиране на ипотечните права, което се защитава от вписванията на ипотеките. Съществуването на ипотечното право не е въведено като предмет на исковете и касае само правния интерес от претенциите.

Правното основание на исковете е чл. 90 от ЗКИР. Те са установителни, по чл. 124, ал.1 ГПК. Атакуват се вписвания, извършени от Съдия по вписванията, по твърдения за неспазена процедура и изисквания за извършване на действията. Разпоредбата на чл.90 ЗКИР предвижда оспореното вписване да бъде заличено, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност, както и несъществуване на вписаното обстоятелство. Последица от уважаване на иска е заличаване на вписването на осн. чл. 88 ЗКИР, вр. чл. 537, ал.2 и 3 ГПК. Вписванията, които се атакуват в настоящото производство, не представляват нотариални действия, а охранителни актове, по отношение на които не намират приложение специалните изисквания за действителност на нотариалните удостоверявания.

Основният довод, изтъкнат в исковата молба за нищожност на вписванията, е обстоятелството, че процесните договорни ипотеки са заличени от съдията по вписванията в нарушение на реда регламентиран с чл. 179, ал. 1 от ЗЗД, и чл. 19, ал. 1 от Правилника за вписванията, тъй като липсва едната от двете алтернативни хипотези за това – да е налице съгласие от кредитора или влязло в законна сила съдебно решение имащо за предмет заличаване на ипотеките. Допълнително ищецът изтъква, че молбите, инициирали коментираното заличаване, са подадени от „БП Индъстрис" ЕООД, лице без нужната за това активна легитимация, което според ищеца води до тяхната недопустимост.

За да бъде вписано заличаване на ипотека, следва да са спазени изискванията на чл. 179 ЗЗД, като неспазването им води до нищожност на вписването като охранително действие.

В случая е безспорно, че липсва съдебно решение за заличаване на ипотеката, както и съгласие на ипотечния кредитор.

Поддържа се тезата, че вследствие на проданта по ЗОЗ, всички вещни тежести са отпаднали по силата на закона.

Липсва правна норма регламентираща изрично аналогията между правните последици на чл. 37 от ЗОЗ и чл. 175 от ЗЗД, по отношение на тежестите обременяващи имота – предмет на проданта. В случая се твърди, че „БП Индъстрис" ЕООД в качеството си на купувач по реда на чл. 37 от ЗОЗ, е придобил процесните имоти, необременени от вещни тежести, тъй като този придобивен способ е сходен по своите правни последици с публичната продан уредена в чл. 175, ал. 1 от ЗЗД, поради което по силата на закона действието на учредените в полза на ищеца ипотеки е отпадало и правилно съдията по вписванията е уважил молбата му да отбележи това в имотния регистър.

Настоящият състав на ВАпС намира, че липсва основание в закона да се приравнява действието на публичната продан с това по проданта по ЗОЗ – специален закон с различни цели, адресати и характер на институтите от тези в ГПК и в ТЗ. При липса на изрична разпоредба в ЗОЗ не може да се приеме, че имущество, придобито от принудително изпълнение по ЗОЗ, е освободено от вещни тежести. При липса на законова разпоредба, която да изключва изискването на чл. 179 ЗЗД ипотеката да се заличи само при посочените в тази разпоредба предпоставки, следва да се приложи чл. 179 ЗЗД.

Тези предпоставки не са били налице, а това прави главните искове основателни и подлежащи на уважаване. Поради несбъдване на процесуалното условие за разглеждане на евентуалните искове, съдът не дължи произнасяне по тях.

Предвид несъвпадането на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваното решение следва да бъде отменено, а вместо него да се постанови друго, с което главните искове да бъдат уважени,  ведно с присъждане на разноски за двете инстанции в размер на 720 лв.

Воден от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 95/13.08.2014 год. по т.д. 278/2013 год. на ОС Силистра, подадена от „Обединена българска банка” АД, ЕИК 000694959, гр. София, с което: е отхвърлен предявеният от „ОББ” АД, гр. София иск срещу „БП Индъстрис” ЕООД, гр. Силистра, с правно основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл.604 от ГПК, и чл. 179 ЗЗД, за обявяване за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, учредени с договори за ипотека, сключени със следните нотариални актове: А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 155 том 2 peг. №1777, дело №138/2011. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. №2453  от 05.04.2011 г.., Акт № 49, том 1, дело №1121/2011 г. и Б) Нотариален акт за договорна ипотека № 37, том 7, peг. № 7687, дело № 921/2006 от г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № 6993 от 28.08.2006 г., Акт № 165, том 2, дело № 4514/2006 г.; предявени в условията на евентуалност искове за недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на горните ипотеки, и за постановяване заличаване на вписванията (отбелязванията) за заличаване на процесните ипотеки от 17.10.2013 г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра, извършени въз основа на молбите за заличаване с Вх. № 7562/17.10.2013 г. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.; ОТХВЪРЛЕН е предявеният алтернативен иск  на „Обединена българска банка” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, район „Възраждане", ул. "Света София" № 5, на основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл. 537, ал. 2 от ГПК, и чл. 179 от ЗЗД, за обявяване за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, като се признае за установено по иска, предявен от „Обединена Българска Банка." АД, срещу ответника, че на 17.10.2013г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра в нарушение на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, без да са представени изискуемите от закона документи и без да са спазени изискванията на закона, са извършени вписвания (отбелязвания) на заличаване на договорни ипотеки съгласно: А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 155 том 2 peг. №1777, дело №138/2011. на нотариус З. Нотев., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. №2453  от 05.04.2011 г.., Акт № 49, том 1, дело №1121/2011 г. и Б) Нотариален акт за договорна ипотека № 37, том 7, peг. № 7687, дело № 921/2006 от г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № 6993 от 28.08.2006 г., Акт № 165, том 2, дело № 4514/2006 г.; и евентуално, ако съда приеме, че не е налице нищожност, да установи недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките и да постанови отмяна на постановените охранителни актове от 17.10.2013 г. за заличаване на цитираните ипотеки, въз основа на молбите за заличаване с Вх. №7562/17.10.2013г. и с Вх. №7562/17.10.2013г. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по искове на „Обединена българска банка” АД, ЕИК 000694959, гр. София срещу „БП Индъстрис” ЕООД, ЕИК 202478976, гр. Силистра, с правно основание чл. 90, ал.1 ЗКИР, че са  нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, учредени с договори за ипотека, сключени със следните нотариални актове: А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 155 том 2 peг. №1777, дело №138/2011. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. №2453  от 05.04.2011 г.., Акт № 49, том 1, дело №1121/2011 г. и Б) Нотариален акт за договорна ипотека № 37, том 7, peг. № 7687, дело № 921/2006 от г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № 6993 от 28.08.2006 г., Акт № 165, том 2, дело № 4514/2006 г.;като извършени в нарушение на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, без да са представени изискуемите от закона документи и без да са спазени изискванията на закона, въз основа на молбите за заличаване с Вх. №7562/17.10.2013г. и с Вх. №7562/17.10.2013г. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.

ПОСТАНОВЯВА да се извърши заличаване на горните вписвания, на осн. чл. 88 ЗКИР вр. чл. 537, ал.2 и 3 ГПК.

ОСЪЖДА „БП Индъстрис” ЕООД, ЕИК 202478976, гр. Силистра, „БП Индъстрис” ЕООД, ЕИК 202478976, гр. Силистра, ДА ЗАПЛАТИ НА „Обединена българска банка” АД, ЕИК 000694959, гр. София, „Обединена българска банка” АД, ЕИК 000694959, гр. София,, разноски за въззивната инстанция в размер на 720 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: