ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

690

 

 

Гр.Варна,19.10.2015  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на деветнадесети октомври 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

 

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

 

                        Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 532 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 вр. чл. 407, ал.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Технически Университет Варна, представляван от ректора  Р.В., подадена чрез адв. Т., против разпореждане № 7253 от 02.07.2015 г., постановено по в.гр.д. № 2963/2014 г. на Варненския окръжен съд, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист в полза на М.И.В., П.К.В. и М.И.В., като съдружници във „Вайпар” ДЗЗД срещу Технически Университет Варна, въз основа на невлязло в сила осъдително решение на въззивния съд № 1272/26.06.2015 г. по гр.д. № 2963/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд за сумите от 4 912,23 лв. – главница и 1 545,93 лв. – лихви.

Жалбподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон – чл.243, ал.2 от ГПК и е молил за отмяната му, отхвърляне на молбата за издаване на изпълнителен лист, обезсилване на издадения изпълнителен лист и присъждане на сторените в настоящото производство разноски. Изложил е, че има качеството на държавно учреждение по смисъла на чл. 519, ал.1 ГПК - бюджетна организация и второстепенен разпоредител с бюджетни средства, чийто бюджет е включен в бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни средства съгласно чл.2, ал.2, т.2 от ПМС №11 от 03.02.2010 г. за приемане на устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката. Поддържал е, че съгласно чл. 243, ал.2, пр.2 ГПК не се допуска изпълнение на невлязло в сила решение срещу държавни учреждения, като е цитирал и задължителна съдебна практика в тази насока.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на жалбата.

Варненският апелативен съд, като взе предвид наведените оплаквания и прецени доказателствата по делото, намира следното:

Частната жалба е депозирана в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, считано от връчване на поканата за доброволно изпълнение, подадена е от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за него и е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 ГПК вр. с чл. 279 ГПК, акт на съда. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество  - основателна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане, окръжният съд е разпоредил по молбата на М.И.В., П. К. В. и М.И.В., да се издаде изпълнителен лист срещу Технически Университет Варна за сумите от 4 912,23 лв. – главница и 1 545,93 лв. – лихви, на основание чл. 404, т. 1 ГПК въз основа на невлязло в сила осъдително решение на въззивния съд № 1272/26.06.2015 г. по гр.д. № 2963/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд.

С определение № 435/03.07.2014 г. по ч.т.д. №1075/2014 г. на ВКС, II т. о., постановено на основание чл. 274, ал.3 ГПК и задължително за долустоящите съдебни инстанции, е прието, че Технически университет - Варна има качеството на държавно учреждение по смисъла на чл. 243, ал.2 и чл. 519 ГПК, което следва от учредителните и устройствените му актове и действащата нормативна уредба – чл.13, ал.1 ЗВО, чл.16 от чл.11, ал.9 от Закона за публичните финанси, като определящо в случая е предвиденото ежегодно бюджетно финансиране, а обстоятелството, че Технически университет – Варна има и други източници на приходи съгласно чл.13, ал.2 от ЗВО които се изразходват за осъществяване на предвидените в чл.6 ЗВО дейности, и академичната му автономия съгласно  глава IV  ЗВО, не променят статута му на държавно учреждение. С оглед качеството на Технически университет - Варна на държавно учреждение намира приложение и установената в чл. 243, ал.2 ГПК недопустимост на предварително изпълнение на невлязло в сила решение срещу държавни учреждения. В тази насока е постановено и определение № 68 от 09.022015 г. на ВКС по ч.т.д. № 258/2015 г. , II т.о., ТК.

Предвид даденото от ВКС задължително разрешение, се налага извода, че като държавно учреждение, Техническият университет попада в приложното поле на разпоредбата на чл.243, ал.2 от ГПК, която гласи, че не се допуска изпълнение на невлязло в сила решение срещу държавата, държавните учреждения и лечебните заведения по чл.5, ал.1 ЗЛЗ, която правна норма е специална по отношение на разпоредбата на чл.404, ал.1, т.1 ГПК. В тази насока също е установена съдебната практика /Опр. № 386/03.06.2010 г. по ч. т. д. № 402/2010 г. на ВКС, II т. о., Опр. № 439/14.07.2014 г. по ч. гр. № 4170/2014 г. на ВКС, I г. о.; Опр. № 247/08.04.2012 г. по ч. т. д. № 970/2012 г. на ВКС, II т. о.; Опр. № 345/03.07.2012 г. по ч. гр. д. № 325/2012 г. на ВКС, I г. о.; Опр. № 397/09.06.2014 г. по ч. гр. д. № 3328/2014 г. на ВКС, III г. о.; Опр. № 488/22.07.2013 г. по ч. гр. д. № 4594/2014 г. на ВКС, IV г. о.; Опр. № 187/04.03.2014 г. по ч. т. д. № 107/2014 г. на ВКС I т. о./.

В  този смисъл, като е разпоредил издаването на изпълнителен лист срещу държавно учреждение въз основа на невлязло в сила осъдително решение на въззивна инстанция, окръжният съд е процедирал неправилно и в противоречие с нормата на чл. 243, ал.2 от ГПК. Затова разпореждането му следва да се отмени, молбата за издаване на изпълнителен лист да се остави без уважение, а издаденият изпълнителен лист - да се обезсили.

С оглед изхода от настоящото производство и на осн. чл. 81 от ГПК и чл. 78, ал. 1 ГПК, М.И.В., П. К. В. и М.И.В. следва да заплатят на Технически Университет Варна сторените в настоящото производство разноски – заплатена държавна такса от 15 лв.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  разпореждане № 7253 от 02.07.2015 г., постановено по в.гр.д. № 2963/2014 г. на Варненския окръжен съд, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист в полза на М.И.В., П.К.В. и М.И.В., като съдружници във „Вайпар” ДЗЗД срещу Технически Университет Варна, въз основа на невлязло в сила осъдително решение на въззивния съд № 1272/26.06.2015 г. по гр.д. № 2963/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд за сумите от 4 912,23 лв. – главница и 1 545,93 лв. – лихви за забава и ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.И.В., П.К.В. и М.И.В. за издаване на изпълнителен лист срещу Технически Университет Варна, въз основа на невлязло в сила осъдително решение на въззивния съд № 1272/26.06.2015 г. по гр.д. № 2963/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОБЕЗСИЛВА издадения на 03.07.2015 г. изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.И.В. ЕГН **********, П.К.В. ЕГН ********** и М.И.В. ЕГН **********, всички с постоянен адрес ***, със съдебен адрес ***, офис 1 чрез адв. П.П., да заплатят на Технически Университет Варна ЕИК 000083626, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. „Студентска” №1, представляван от ректора  Р.В., сумата от 15 лв., представляваща сторените разноски за заплащане на държавна такса в настоящото производство.

Определението не може да се обжалва.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: