ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       №653

                                      17.11.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 17.11.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                         Мария Маринова   

                     

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 532 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на А.М.А., подадена чрез адв. Н.Л.Т. против разпореждане № 515 от 09.12.2016 г., постановено по в.гр.д. № 117/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е върната касационната й жалба против решение № 116 от 13.10.2016 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност - незаконосъобразност на обжалваното разпореждане, като е молила за отмяната му. Изложила е, че не е получавала съобщение за поправяне на нередовностите в касационната жалба, а адресираното до адв. Н.Л.Т. съобщение не е получено от същата на 29.11.2010 г. Оспорила е авторството на подписа на адв. Н.Л.Т.. Поради липсата на връчено съобщение за отстраняване на недостатъка в касационната жалба, окръжният съд не е имал основание да върне касационната жалба, поради неотстраняване на нередовността.

Писмен отговор на жалбата е подал единствено А.М., като той е изразил становище за основателност на жалбата.

Частна жалба е подадена в срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. чл. 279  ГПК и по реда на чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК. Жалбата е редовна (съобразно т.6 от Протокол 11 от 23.03.2011 г. на ВСС таксата за жалбата, внесена по сметка на ВКС се счита за надлежно внесена) и допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

По образуваното пред окръжния съд въззивно гражданско дело № 117/2016 г. по описа на ТОС, съдът е постановил решение № 116 от 13.10.2016 г., с което частично е изменил първоинстанционния съдебен акт. Недоволната от въззивното решение страна А.А. е подала в срок касационна жалба. Касационната жалба е била нередовна, тъй като към същата не е бил приложен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв., поради което тя е била оставена без движение с разпореждане на съда от 24.11.2016 г. Със същото са били дадени и указанията за представяне на платежния документ за внасяне на държавната такса. Съобщението до страната  с указанията и предупреждение, че касационната жалба ще бъде върната при неотстраняване в срок на нередовността, е било пратено на жалбоподателката за получаване чрез адв. Л.. По делото е приложено съобщението, в което е удостоверено от длъжностното лице по призоваването връчване на съобщението на 29.11.2016 г. на адв. Н.Л.. Предвид оспорване на подписа на адв. Л., пред окръжния съд с участието на страните са били изслушани две съдебно – почеркови експертизи първоначална и допълнителна такава на вещото лице П. П. и е изслушано длъжностното лице по призоваването М. И. И.. Последният е посочил, че на 29.11.2016 г. лично е връчил съобщението на адв. Л., която се е подписала за получател, а името е изписал той. Според заключението на вещото лице Петров, изготвено на база сравнителен материал от делото, а именно: касационната жалба от 23.11.2016 г., в изложението на касационните основания от 23.11.2016 г., в молба на л.79 от делото, молба до ТОС № 4720/14.12.2016 г. в трети препис на касационната жалба и четвърти препис от изложението на основанията за касационно обжалване, положеният подпис в съобщението, връчено на 29.11.2016 г. на А.М.А. чрез съдебен адресат адв. Н.Л. принадлежи на адвокат Н.Л.. Адв. Л., в качеството й на пълномощник на А.А. е оспорила заключението по съображения, че вещото лице не е използвало експериментални образци, положени лично от нея пред вещото лице. Второто заключение на вещото лице е било изготвено при използване както на експериментални образци от подписи, положени от адв. Л. пред вещото лице, така и на база свободни сравнителни образци, намиращи се в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД на МВР гр.Търговище, като в това заключение също категорично вещото лице е посочило, че оспореният подпис принадлежи на адв. Н.Л.. И двете заключения са пълни, ясни, обосновани и са дадени от експерт в тази област, като те са допълнително обосновани и при изслушването на специалиста в открито съдебно заседание с участието на страните. Даденото от експерта заключение кореспондира и с показанията на длъжностното лице по призоваването. Предвид изложеното се налага категоричния извод, че съобщението за поправяне на нередовността в касационната жалба е било връчено на страната чрез адв. Л. на 29.11.2016 г. Считано от връчване на съобщението до изтичане на едноседмичния срок на 6.12.2016 г. недостатъкът на касационната жалба не е бил отстранен, поради което и касационната жалба е подлежала на връщане на осн. чл. 286, ал.1,т.2 ГПК.

Като е постановил идентичен резултат за връщане на касационната жалба, поради неотстраняване на нередовността й в срока, окръжният съд е процедирал правилно, поради което и обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Предвид това, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 515 от 09.12.2016 г., постановено по в.гр.д. № 117/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е върната касационната жалба на А.М.А. против решение № 116 от 13.10.2016 г., постановено по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: