ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

641

 

 

Гр.Варна, 22.10.2018  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 22 октомври 2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. №532 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр.  чл.274, ал.1, т.2 ГПК, вр. 407, ал. 1 ГПК и е образувано по частна жалба на Комисия за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез държавен инспектор А.В., против разпореждане № 543/18.06.2018 г. по гр.д. № 918/2013 г. по описа на ДОС, В ЧАСТТА, с която окръжният съд е разпоредил да се издаде изпълнителен лист в полза на Държавата РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, срещу В.В.М., с ЕГН **********,***, за отнемане на недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, обл. Добрич, представляващ еднофамилна двуетажна жилищна сграда на ул. „Вардар”, № 9 със ЗП от 40.20 кв.м. и РЗП 82.74 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху ПИ № І в кв. 113 по плана на гр. Шабла, идентичен на имот с идентификатор 83017.502.1537.1 по КК на гр. Шабла, построен в дворно място общинска собственост, целият с площ от 551 кв.м. и с идентификатор на ПИ № 83017.502.1537 по КК на гр. Шабла. Жалбоподателят е настоявал, че разпореждането в обжалваната му част е неправилно, тъй като окръжният съд издал изпълнителен лист срещу лице и за имот, по отношение на които не е налице влязло в сила решение за уважаване на иска. Молил е за отмяната му и за обезсилване на изпълнителния лист в същата част. Посочил е, че окръжният съд е допуснал очевидна фактическа грешка, която подлежи на поправяне от него.

В.М.Д., Д.Д. и В.М., чрез адв. С. са подали писмен отговор, с който са изложили съображения за основателност на частната жалба.

Предвид позоваването на жалбоподателя на очевидна фактическа грешка в обжалваната част от разпореждането на окръжния съд и като взе предвид, че в мотивите на съдебния акт, окръжният съд не е формирал извод за издаване на изпълнителен лист срещу В.В.М. за отнемане на недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, обл. Добрич, представляващ еднофамилна двуетажна жилищна сграда на ул. „Вардар”, № 9 със ЗП от 40.20 кв.м. и РЗП 82.74 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху ПИ № І в кв. 113 по плана на гр. Шабла, идентичен на имот с идентификатор 83017.502.1537.1 по КК на гр. Шабла, построен в дворно място общинска собственост, целият с площ от 551 кв.м. и с идентификатор на ПИ № 83017.502.1537 по КК на гр. Шабла, а в диспозитива на разпореждането е постановил издаването на  изпълнителен лист в този смисъл, намира че преюдициално спрямо произнасянето по настоящата частна жалба срещу разпореждането в тази част, е произнасянето на окръжния съд по молбата на жалбоподателя за поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждането, обективирана в частната му жалба. Разглеждането на тази молба е по реда на чл. 247 от ГПК и е в  компетентността на окръжния съд, поради което делото следва да бъде прекратено пред настоящата инстанция и изпратено на окръжния съд за произнасяне по молбата по чл.247 от ГПК, като след приключване на производството пред окръжния съд, то следва да бъде изпратено отново на апелативния съд за произнасяне по частната жалба.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по  ч.гр.д. № 532/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА  делото на Добричкия окръжен съд за произнасяне по обективираната в частната жалба на КПКОНПИ вх.№ 4578/12.07.2018 г. молба по чл. 247 от ГПК  за поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждане № 543/18.06.2018 г. по гр.д. № 918/2013 г. по описа на ДОС, като след приключване на производството по чл. 247 от ГПК, делото следва да бъде отново изпратено на апелативния съд за произнасяне по частната жалба на Комисия за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против разпореждане № 543/18.06.2018 г. по гр.д. № 918/2013 г. по описа на ДОС, В ЧАСТТА, с която окръжният съд е разпоредил да се издаде изпълнителен лист в полза на Държавата РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, срещу В.В.М., с ЕГН **********,***, за отнемане на недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, обл. Добрич, представляващ еднофамилна двуетажна жилищна сграда на ул. „Вардар”, № 9 със ЗП от 40.20 кв.м. и РЗП 82.74 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху ПИ № І в кв. 113 по плана на гр. Шабла, идентичен на имот с идентификатор 83017.502.1537.1 по КК на гр. Шабла, построен в дворно място общинска собственост, целият с площ от 551 кв.м. и с идентификатор на ПИ № 83017.502.1537 по КК на гр. Шабла.

Определението не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: