ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

635

 

Гр.Варна,  26. 11. 2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на двадесет и шести ноември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

   ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 533 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на К.Д.Я., подадена чрез адв. Б.Ж., против определение № 2915/27.09.2013 г., постановено по гр.д. № 1708/2013 г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до постановяване на решение по тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГК на ВКС на РБ, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК.

Окръжният съд е преценил, че въпросът, по който е образувано тълкувателното дело, има преюдициално значение по делото с предмет отрицателен установителен иск за собственост, поради което делото следва да се спре до постановяване на тълкувателното решение.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно и е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Изложил е съображения за липсата на правомощия у първостепенния съд да спира производството до постановяване на тълкувателно решение, доколкото чл. 292 от ГПК предоставя такова право единствено на Върховния касационен съд.

Насрещната страна е оспорила жалбата и е молила за потвърждаване на обжалваното определение, като е изложила съображения за наличието на предпоставките по чл. 229 , ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството по делото.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, на доводите и възраженията на страните, по реда на чл.278, ал.1 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е и основателна.

Съдилищата, действащи като първа и въззивна инстанция разрешават правни спорове по конкретни дела, производството по които се спира на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора – спира се исковото производство, когато съществуването на материалното субективно право, предмет на делото е обусловено от съществуването или не на друго материално субективно право, но не и при висящо тълкувателно дело на Върховния касационен съд за разрешаване на материалноправни или процесуалноправни въпроси. Това е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 292 ГПК, при противоречиво разрешавани въпроси от Върховния касационен съд, съставът предлага на общото събрание да постанови тълкувателно решение, като спира производството по делото. Решенията на Върховния касационен съд, постановени по реда на чл.290 ГПК, служат за ръководство на съдилищата и за уеднаквяване на съдебната практика, поради което с цел да се избегне противоречивото разрешаване на правни въпроси от Върховния касационен съд, производствата пред касационната инстанция се спират до вземане на решение  на общото събрание на съда.

Нормата на чл. 292 ГПК, включена в Глава XXII „Касационно обжалване” е приложима по отношение на касационното производство, предвид конституционно възложените на тази съдебна инстанция правомощия за уеднаквяване на съдебната практика и не може да се прилага по аналог в първоинстанционните и въззивните производства.

Затова, като е спрял производството по делото до постановяване на тълкувателно решение, окръжният съд е процедирал неправилно, поради което постановеното от него  определение по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, следва да бъде отменено и делото – върнато за продължаване на производството по него. В този смисъл е постановената задължителна съдебна практика – определение № 500 от 24.07.2013 г. на ВКС по ч.гр.д. № 4198/2013 г., IV г.о., ГК.

Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2915/27.09.2013 г., постановено по гр.д. № 1708/2013 г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до постановяване на решение по тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГК на ВКС на РБ, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на производството.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: