ОПРЕДЕЛЕНИЕ 726

гр. Варна,   28  .10.2014г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА                                                                                                      ПЕНКА ХРИСТОВА           

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 533/14г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба, подадена от И.Р.И. ***, против определение № 310/13.10.14г. по гр.д. № 265/14г., на ОС-Силистра, с което е върната исковата му молба и производството по делото е било прекратено. В частната жалба се поддържа, че ищецът е изпълнил дадените от съда указания да изложи обстоятелства и да приложи доказателства за предявения си иск – представителят на Окръжна прокуратура /ОП/- Силистра е изразил становище по адм.д. № 78/14г. на Адм.С-Силистра за неоснователността на иска на ищеца по реда на ЗОДОВ против НОИ-София, което е в нарушение на материалния закон. Престъпното бездействие на прокурорите от ОП-Силистра позволява на чиновниците от НОИ да се подиграват със закона и с достойнството на инвалид, какъвто е ищеца. Претендира се отмяна на обжалваното определение като неправилно и незаконосъобразно.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а по същество е основателна, поради следното:

С подадената пред Окръжен съд-Силистра искова молба ищецът е изложил твърдения, че е недоволен от престъпното бездействие на ОП-Силистра и поради това го обжалва. Освен това е посочил, че е налице доказване на недопустимото действие на прокуратурата – изразеното становище по адм.д. № 78/14г. на Адм.С-Силистра. Отправеното до съда искане е било да се осъди ОП-Силистра за престъпното бездействие, с което позволяват на чиновниците от НОИ да смажат и унижат ищеца и да накърнят неговото достойнство, в размер на 50 000лв. Към исковата молба е било представено копие от решението по цитираното адм. дело, както и ЕР от 10.07.12г. на ТЕЛК при „МБАЛ Силистра” ЕАД.

С разпореждане от 01.10.14г. съдът е оставил производството по делото без движение и е указал на ищеца да изложи обстоятелства, на които основава иска си, като посочи и представи доказателства. В предвидения срок ищецът е посочил, че съгласно чл. 10 от ЗОДОВ ОП-Силистра е контролираща страна по адм.д. № 78/14г. на Адм.С-Силистра, от което е видно, че те не желаят да подведат под съдебна отговорност за неизпълнение на влязлото в сила решение на НЕЛК чиновниците от НОИ-Силистра. Престъпното бездействие на прокуратурата е довело ищеца вече 15 години да няма достъп до личната му военно-инвалидна пенсия за периода от 1995г. до 2000г. Приложено е решение на НЕЛК от 26.01.01г. С обжалваното определение първоинстанционният съдия е върнал исковата молба и прекратил производството по делото на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК.

Въззивният състав на съда намира, че поради непълнотата на дадените от съда указания исковата молба е останала нередовна. Не е посочено на ищеца, че е налице противоречие в обстоятелствената част на исковата му молба – твърдяло се е от една страна престъпно бездействие на ОП-Силистра, а от друга страна се е твърдяло противоправно поведение на прокурор от ОП-Силистра, състоящо се в изразено становище по цитирано административно дело. В уточняващата молба се е твърдяло друго обстоятелство – бездействие на ОП-Силистра да предприемат действия по търсене на отговорност на служители на НОИ-Силистра за неизпълнение на решение на НЕЛК. Налице е релевирано твърдение, че от това бездействие е пропусната възможността да се получи пенсия за период от 15г. /а е посочен периода от 1995г. до 2000г., което е 5 години/.

На ищеца е следвало да се укаже да посочи какво е точно деянието на представители на ОП-Силистра /действие – изразеното становище по посоченото дело или бездействие – неангажирането на отговорността на служители на НОИ, които не изпълняват решение на НЕЛК или и двете/, което е увредило ищеца; дали това действие/бездействие представлява нарочен акт, който по съответния ред е бил признат за незаконен и отменен или самият съд по иска за обезщетение следва да го признае за незаконосъобразно; в какво се изразяват вредите – претърпени загуби /от накърнение на достойнството на ищеца/ или пропуснати ползи /от неполучаването на дължима пенсия и за какъв период от време и в какъв размер/ и каква е причинната връзка между деянието на служители на ОП-Силистра и негативния, вредоносен резултат; да се укаже на ищеца кой е надлежен ответник съобразно изискването за правосубектност в гражданския процес.

Съдът дължи съдействие на страните, вкл. и при осъществяване на преценката за допустимостта на предявения иск чрез даване на пълни и изчерпателни указания за отстраняване нередовностите на исковата молба /чл. 7, ал. 1 от ГПК/. Едва след неизпълнението на така дадените указания, съдът може да упражни правомощието си по чл. 129, ал. 3 от ГПК.

Обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ОС-Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно изложеното в мотивите по-горе.

По горните съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ определение № 310/13.10.14г. по гр.д. № 265/14г., на ОС-Силистра И ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно изложеното в мотивите по-горе.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: