ОПРЕДЕЛЕНИЕ 692

гр. Варна, 19.10.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

          Ю. БАЖЛЕКОВА

            като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 533/15г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Н.П.Ж. от гр. Търговище чрез адв. Ю. К. *** срещу определение259/09.09.2015г., постановено по в. гр. д. 209/2015г. по описа на Окръжен съд-Търговище, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата. Счита се, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че неправилно съдът е приел, че оплакванията на жалбоподателя не попадат в хипотезата на чл. 435, ал. 3 от ГПК, тъй като постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно. Такива именно оплаквания са били релевирани с жалбата до ТОС – че не са били спазени условията за допускане до валидно наддаване, че от протокола на ЧСИ изобщо не е видно дали допуснатите наддавачи отговарят на изискванията на чл. 489 и 490 от ГПК. Не са били изискани и проверени наддавателните предложения на наддавачите, не са били изискани документи за внесен от тях депозит, няма данни дали са били регистрирани в регистратурата на РС-Търговище. Отправеното искане е съдът да се произнесе по направените оплаквания във връзка с обжалването на постановлението за възлагане, дадено му като право по чл. 435, ал. 3 от ГПК. Претендира се отмяна на определението и произнасяне по същество на жалбата с релевираните в същата оплаквания.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна – взискателя по изпълнението „Обединена българска банка” АД, гр. София.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е и основателна поради следното:

Изпълнително дело № 20127690400444 на ЧСИ Ан. З. , рег. № 769 на КЧСИ, с район на действие – ОС-Търговище е било образувано по молба на взискателя „Обединена българска банка” АД, гр. София против длъжника Н.П.Ж. от гр. Търговище за заплащане на посочени парични суми и на посочените основания в представения изпълнителен лист. Посочени са от взискателя способи на изпълнението, вкл. и чрез продажбата на недвижим имот, ипотекиран за обезпечение на паричния дълг. На 16.07.15г. по изпълнителното дело е съставен протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач във връзка с проведената за периода от 15.06.15г. до 15.07.15г. публична продан на посочения недвижим имот, като след проведено устно наддаване за купувач е обявен Х. М. А.. На 20.07.15г. е съставено от ЧСИ Постановление за възлагане на недвижим имот в полза на посочения купувач. Съобщението за изготвеното постановление за възлагане е връчено на длъжника на 21.07.15г. и в срока по чл. 436, ал. 1 от ГПК /на 27.07.15г./ същият е депозирал жалбата си до ОС-Търговище чрез ЧСИ.

В жалбата, след като е изложена горната фактическа обстановка, както и са наведени допълнителни твърдения за осъществени факти преди провеждането на публичната продан, е посочено получаването на постановлението за възлагане на 21.07.15г. В тази връзка е посочено, че след като длъжникът се е запознал и с протокола за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач, не е установил дали допуснатите наддавачи отговарят на изискванията на чл. 489, ал. 1 и 2 от ГПК, дали са внесли задатък и в какъв размер, дали са били надлежно подадени наддавателните предложения и отговарят ли те на изискванията, дали са спазени условията за валидно наддаване. Освен това длъжникът не е бил уведомяван надлежно за изпълнението /начин на оценяване и относно размера на оценката, насрочването на продажбата 1 година след описа и оценката/ и за насрочването на публичната продан.

Настоящият състав на съда намира, че подадената до ТОС жалба с вх. № 4901/27.07.15г. е била нередовна, тъй като в същата е налице противоречие. В началото на жалбата действително е било посочено, че жалбоподателят в качеството си на длъжник по изпълнението обжалва действията на ЧСИ, с което на 16.07.15г. е съставен Протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и е обявен за купувач Х. А., но в изложението на жалбата се сочат пороци във връзка с това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно. Жалбата е депозирана в 1-седмичен срок от връчването на Постановлението за възлагане на имота.

С оглед на горното е съществувала неяснота относно обжалваното действие на ЧСИ – дали това е действително Протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач от 16.07.15г. /което действително е необжалваемо действие/ или Постановлението за възлагане от 20.07.15г., което е обжалваемо от длъжника на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК при посочените оплаквания в жалбата във връзка с наддаването /относно предмета на проверката при обжалване на Постановление за възлагане следва да се съобрази, че не всички оплаквания в жалбата са правно-релевантни – сравни т. 8 от ТР № 2/26.06.15г. по т. д. № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС/.  Компетентен да отстрани тази нередовност е бил именно ТОС, поради което и обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на този съд за предприемане на съответните процесуални действия по отстраняване нередовността на жалбата и произнасяне със съответен съдебен акт.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение259/09.09.2015г., постановено по в. гр. д. 209/2015г. по описа на Окръжен съд-Търговище, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата и ВРЪЩА делото на ОС-Търговище за предприемане на съответните процесуални действия по отстраняване нередовността на жалбата и произнасяне със съответен съдебен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: