ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№690

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   07.11.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 533/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „С. И П. С.” ЕООД гр.Варна чрез процесуалния му представител адв. К.Ж. срещу определение № 1893/12.08.2016 год по в.гр.д. № 1537/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу действията на ДСИ Л. С. по изп.д. № 2015311041149. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което жалбата му бъде уважена.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по жалба от „С. И П. С.” ЕООД гр.Варна срещу действията на ДСИ Л. С. по изп.д. № 2015311041149, изразяващи се в нарушаване разпоредбата на чл. 494 от ГПК при провеждането на публична продан. Жалбоподателят сочи, че преди да насрочи нова продан, съдебният изпълнител трябва да изготви и нова оценка на имуществото, което не е направено и с това проданта е опорочена.

Началната цена, определена по реда на чл. 485 от ГПК, респ. по чл. 494 от ГПК в случай на нестанала продан, служи само като база, от която да започне наддаването и няма отношение към задължението на съдебния изпълнител да възложи имота по най-високата предложена цена. На обжалване съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК подлежи постановлението за възлагане в случай, че е допуснато нарушение именно на това задължение, защото само тогава проданта се опорочава. Определянето на по-ниска начална цена според вижданията на длъжника по никакъв начин не влияе върху максималната цена, която може да бъде достигната на публичната продан.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1893/12.08.2016 год по в.гр.д. № 1537/2016 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.