ОПРЕДЕЛЕНИЕ 667

гр. Варна, 26.10.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 1665/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от В.Б.И. *** против определение № 2264/12.09.18г., постановено по гр.д. № 1665/18г. на ОС-Варна, с което производството по делото пред ВОС е било прекратено и делото изпратено по подсъдност на РС-Варна. Жалбоподателят признава, че съдът се е съобразил с нормата на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ГПК относно подсъдността на делото според цената на иска. Същевременно обаче счита, че определението следва да се отмени, тъй като ищецът още с исковата си молба е отправил искане делото му да се разгледа от РС-София, тъй като от една страна е налице преписка в Главна прокуратура, която се води в гр. София, а от друга страна счита, че лицата от администрацията в гр. Варна се стараят да спъват съдопроизводството. Претендира се отмяна на определнието и изпращане на делото извън района на ОС-Варна.

Предвид наличието на хипотезата на чл. 129, ал. 3 от ГПК, препис от частната жалба не е изпращан на насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването му, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е частично основателна по следните съображения:

Производството пред ВОС е образувано въз основа на документ, озаглавен „искова молба”, подаден от В. Б. И. и насочена против цитирана заповед и „мълчалив отказ” на АГКК да изпълни решение на АдмС-Варна № 811/15г. и срещу община Варна за отнемането на част от ПИ с идентификатор 10135.5506.182 и обособяването на общински такъв с идентификатор № 10135.5506.486. В исковата молба са изложени множество твърдения, които не са свързани логически и липсва яснота относно вида на накърненото субективно право, ответниците и отправената до съда претенция (в петитума е посочено, че са съборени външна ограда, масивен гараж, вътрешна подпорна стена и са налице щети по изградената сграда, налагащо нейното конструктивно укрепване, както и че е съборена изградената подпорна стена съгласно заповед от наводнението). Всичко това е дало основание на първоинстанционния съдия да остави без движение производството по делото с определение № 2018/07.08.18г., давайки указания на ищеца да приведе исковата си молба в съответствие с нормите на чл. 127 и 128 от ГПК като посочи субектите, спрямо които предявява иска или исковете си; да посочи цена на иска; да изложи фактически твърдения, обосноваващи наличието на правен спор и засегнато субективно право на ищеца и да заяви конкретен петитум - искане за защита на накърненото му субективно право.

С молба от 31.08.18г. ищецът е посочил, че насочва иска си против Община Варна и против АГКК. Цената на иска му против общината е в размер на 8 484.92 лв., от които 5 000 лв.за съборения му гараж, 3113.72 лв. за подпорната стена и 371.20 лв. за оградата. Посочено е, че имот с идентификатор № 10135.5506.182 в момента е с площ от 517 кв.м., а според АДС от 01.02.2005г. е държавен и с площ от 647 кв.м. Община Варна незаконно се е снабдила с АОбС № 7985/10.10.14г. като имотът е с площ от 517 кв.м., а останалите 123 кв.м. са влезли в незаконно прекаран от общината път и общинските власти са съборили гаража на ищеца, подпорната му стена и оградата. В резултат на това са и претенциите за обезщетяване на описаните щети. Отделно от това е посочено, че АГКК не изпълнява решение на Адм.С-Варна по адм.д. № 8111/15г. по силата на което е била възстановена собствеността на държавата, като посочената агенция не включва цялата площ на имота от 647 кв.м., а оставя незаконно прокарания път в собственост на община Варна. Формулиран е петитум за осъждането на Община Варна да заплати на ищеца сумата от 8 484.92 лв. като обезщетение за съборените имот и части от имота му и да върне незаконно заграбените 123 кв.м. държавна земя към описания ПИ, а АГКК да бъде задължена да попълни КК с реалната квадратура на имота според АДС от 01.02.2005г.

На осн. чл. 103 и по арг. за противното от чл. 104, т. 4 от ГПК, предявеният иск против Община Варна с цена под 25 000 лв., е подсъден на районен съд, поради което и определението за изпращането на делото по този иск по подсъдност на местно и родово компетентния Районен съд-Варна, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Друг е въпроса относно това дали са отстранени нередовностите на исковата молба, но това е от компетентносттта на ВРС.

В частта обаче, с която делото е било изпратено по подсъдност на РС-Варна и по предявения против АГКК иск, определението е незаконосъобразно и следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за предприемане на допълнителни процесуални действия. Същите са необходими за изясняване предмета на предявеното до съда искане „да се задължи АГКК да попълни КК с реалната квадратура на имота”, за който ищецът сочи, че е държавен – дали се обжалва отказ на административен орган – изричен или мълчалив /който следва да бъде точно описан като индивидуален административен акт/, неговият издател – АГКК-София или СГКК-Варна, както и какво е отправеното искане до съда, обосновавайки правен интерес като ищецът изхожда от нарушението на негово субективно право. Едва тогава може да се прецени и кой е компетентния съд да разгледа предявената против АГКК претенция.

На жалбоподателя следва да се посочи, че в случая не му е предоставена изборна местна подсъдност, поради което оплакването за несъобразяването на съда с изразеното от ищеца желание за съд, който да му разгледа делото, е неоснователно.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2264/12.09.18г., постановено по гр.д. № 1665/18г. на ОС-Варна, В ЧАСТТА МУ, с която производството по предявените от В.Б.И. *** за заплащане на сумата от 8 484.92 лв. като обезщетение за съборените му имот и части от имота му и да върне незаконно заграбените 123 кв.м. държавна земя към описани ПИ, е било прекратено пред ВОС и делото е изпратено по подсъдност на РС-Варна.

ОТМЕНЯ определение № 2264/12.09.18г., постановено по гр.д. № 1665/18г. на ОС-Варна, В ЧАСТТА МУ, с която производството по предявения от В.Б.И. иск против АГКК е било прекратено пред ВОС и делото изпратено по подсъдност на РС-Варна,  И ВРЪЩА делото на ВОС за предприемане на съответните процесуални действия по индивидуализация на повдигнатия пред съда спор, след което да се направи преценка и за компетентния съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в първата му (потвърдителна) част подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му с частна жалба пред ВКС, а във втората (отменителна) част не подлежи на обжалване  – по арг. за противното от чл. 274, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: