ОПРЕДЕЛЕНИЕ

645

29__.11.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _29_.11. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 534 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Е.Н. ***, срещу разпореждане № 3883/10.04.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2505/2012 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от нея молба с вх.№ 8217/12.03.2013 год. за освобождаване от заплащане на дължима д.т.  по подадена от нея ЧЖ срещу разпореждане №9413/19.19.2012 год. по същото дело. В жалбата се твърди, че са представени достатъчно доказателства, от които се установява, че г-жа Н. не разполага с достатъчно средства да заплати дължимата д.т. от 15 лв., тъй като срещу цялото й имущество е предприето принудително изпълнение и няма свободни средства.

От насрещната страна по делото на ОС „Алфа банк – клон България” АД, гр. София не е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител по провеждане на публична продан на недвижим имот.

Срещу постановеното по делото решение г-жа Н. е подала жалба, която е оставена без движение за заплащане на д.т. от 15 лв. В срока за изпълнение на указанията на съда г-жа Н. е подала молба за освобождаване от такси и разноски по делото. По молбата съдът е дал указания да се представят доказателства в указан срок за семейно и имуществено състояние на молителката с предупреждение, че при неизпълнение на указанията молбата ще бъде оставена без раглеждане. Съдът е преценил, че в изтеклия срок такива доказателства не са представени и е оставил молбата без разглеждане.

Видно е от подадената от г-жа Н. молба и от приложените към нея доказателства, че цялото недвижимо имущество на г-жа Н. е възбранено. Установява се от материалите по делото, че същото е положението и със съпруга й Делян Николов, с когот заедно отглеждат две непълнолетни деца и за когота е признато, че не разполага с достатъчно средства да заплаща такси по делото.

Налице са предпоставките по чл. 83, ал.2 ГПК за признаване по отношение на г-жа Н., че в конкретния момент няма средства да заплаща дължимите д.т. по делото.

Същевременно се констатира неточност в диспозитива на обжалваното разпореждане – по молба за освобождаване от заплащане на такси по чл. 83, ал.2 ГПК съдът може да се произнесе само по същество, поради което и ВАпС приема, че с разпореждането си ВОС е оставил без уважение молбата, която ВАпС намира за основателна.

Предвид несъвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде отменен, като вместо него се постанови друг, с който молбата за освобождаване от заплащане на такси по делото бъде уважена.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане № 3883/10.04.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2505/2012 год., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА Е.Н. ***, ПО молба с вх.№ 8217/12.03.2013 год. от заплащане на ДЪРЖАВНИ ТАКСИ по въззивно гр. дело №2505/2012 год. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: