ОПРЕДЕЛЕНИЕ

652

_16_.11.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _16_.11. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.534 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.Х.К. и Б.Б.К. от гр. Варна, срещу разпореждане № 437/11.08.2017 год. на ОС Търговище по в.гр.д. 28/2017 год., с което им е върната като недопустима жалба вх.№ 2814/19.07.2017 год. срещу разпореждане № 340/30.06.2017 год. по същото дело. В жалбата се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като съдия Д.е зависима от банковата система, поради което не е безпристрастна.

Насрещните страни Община Попово, „Банка Пиреос България“, гр. София и ТД на НАП Варна, офис Търговище, не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на жалба срещу разпореждане на за връщане на жалба срещу решение по същото дело, ПОСТАНОВЕНО в производство по обжалване на разпределение, извършено от съдебен изпълнител.

Първата жалба срещу решението по делото на ОС е била върната като просрочена с разпореждане № 340/30.06.2017 год. Това разпореждане е обжалвано с бланкетна жалба в срокот 19.07.2017 год. Жалбата е оставена без движение от съда за заплащане на д.т. и представяне на преписи за насрещните страни. Доказателства за заплатена д.т. са представени, но не са представени преписи за насрещните страни. Това е причината за връщане на жалбата.

Разпореждането е законосъобразно. За процесуалното си бездействие страните следва да бъдат санкционирани с връщане на нередовната жалба, чиито нередовности са имали възможност да изправят в срок.

Фактът, че съдията - докладчик има банков кредит е ирелевантен за законосъобразността на постановеното разпореждане, а доводите за заинтересованост са лишени от законово основание.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, предвид липсатa на отменителни основания.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 437/11.08.2017 год. на ОС Търговище по в.гр.д. 28/2017 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: