О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

679/01.11.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 01. 11.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№534/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И.Б. против определение №468/19.02.2018г./погрешно по -сочено в титулната част на частната жалба като разпореждане от 19.02.2018г./, постановено по гр.д.№316/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производ- ството по делото и същото изпратено по подсъдност на Административен съд-Варна. В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подроб- ни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстан -ционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№316/18г. по описа на ВОС е образувано по предявени искове от К.И.Б. против Агенция по вписванията.В исковата молба се излага, че ищецът е претърпял вреди - имуществени и неимуществени в резултат от противоправни действия на служители на ответника, издали справка за притежавани от ищеца недвижими имоти, съдържаща неистински данни, и получена по в.ч.гр.д. №4671/17г. по описа на САпС.В резултат от така представената справка и посочени -те в нея данни съдът по в.ч.гр.д.№4671/17г. по описа на САпС в определение №284/ 24.01.2018г. приел, че подадената от К.Б. молба за освобождаване от заплаща -не на дължимата по делото държавна такса и за предоставяне на правна помощ е неоснователна, т.к. същият притежава недвижими имоти в землището на кв.Суходол, район Овча купел, както и притежава в съсобственост два недвижим имота: самосто -ятелен обект, пристройка към вилна сграда, находящ се в гр.София, м.”Симеоново -Драгалевци” и апартамент, находящ се в гр.София, ул.”Драган Цанков”№59-63.Извън горното съдът в определението си го обвинил, че извършва опит за измама, както и в недобросъвестност при съставянето на недостоверна декларация за материално и гражданско състояние, вкл. със създадена потенциална опасност за привличането на ищеца под наказателна отговорност по чл.313 от НК.В резултат от посоченото опре - деление се достигнало до фактическото прекратяване на гр.д.№276/17г. по описа на ВрОС, а от неговото прекратяване ищецът претърпял имуществени вреди в размер на 5 000 000лв.Претърпял и неимуществени вреди, изразяващи се в накърняване на достойнството и доброто му име пред съда, както и изживян негативен стрес от потенциалната възможност да бъде обвинен в извършване на престъпление по чл.313 от НК за подаването на невярна декларация и осъден с ефективна присъда. Претендира се ответникът Агенция по вписванията да бъде осъден да му заплати сумата от 5 000 000лв., представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди и сумата от 5 000 000лв., представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди

Видно от обстоятелствената част и петитума на исковата молба, както и от пред -ставеното определение №284/24.01.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№4671/17г. по описа на САпС, е, че се претендира присъждане на обезщетение за твърдени, че са претърпени вреди, следствие от издадена от служители на АВ справка по лице за К.И.Б. с отразени в нея вписванията по персоналната партида на страната.Твърди се, че тази справка съдържа неверни данни относно притежавани от ищеца недвижими имоти, които посочени неверни данни от служителите на ответ - ника са довели до възникване на посочените вреди за ищеца, обезщетение за които се претендира в производството.

Дейността по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и залича -ванията, извлечение от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличие или за отсъствието на вписвания е регламентирана в чл.42  и сл. от ПВ, а съгласно изричната норма на чл.49 от ПВ АВ отговаря за вредите, които произтичат от допуснати неточности в издаваните удостоверения и преписи.Дейността по издаването на справка по лице или удостоверение за вписванията по партидата на дадено лице е административна по своя характер, доколкото издаването на такъв документ по силата на нормативно установеното задължение на АВ е по съществото си административна услуга по см. на §1, т.2 от ЗА, вр. чл.21, ал.3 от АПК.По своя статут АВ представлява администрация към Министъра на правосъдието - чл.2 от Устройствения й правилник, а по см. на чл.54 от ЗА е администрация за админис -тративно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държав -ната власт и на администрацията.В тази връзка и дейността на нейните служители по издаване на справките и удостоверенията, предвидени в чл.42 и сл. от ПВ, състав -ляват административна дейност, предвид което и за претърпените при нейното изпълнение вреди редът за отговорност е предвиденият в чл.1 от ЗОДОВ.В този см. е и вече утвърждаващата се практика на 5-членни състави на ВКС и ВАС по повод повдигани спорове за подсъдност между общите и административните съдилища по предявени искове против АВ за вреди от посочената дейност на нейни служители -напр. Определение №30/28.10.2016г. на ВКС по гр.д.№17/16г., Определение №61/05. 10.2017г. на ВАС по адм.д.№45/17г.В този см. и Определение №566/23.11.2017г. по ч.гр.д.№3899/17г. по описа на ВКС, ІV гр.о./в обратния определение №79/06.08.2018г. на ВАС по адм.д.№30/18г./.Принципните виждания на законодателя относно адми -нистративноправния характер на възникващите правоотношенията с АВ, поставена в рамките на изпълнителната власт, и съответните последици от този характер при претенциите за обезвреда личат и от предприетото изменение на чл.28 от ЗТР с ДВ, бр.105/16г., съответно създаването на чл.28, ал.2 от ЗТР, преодоляващо т.7 от ТП №2/2014 от 19.05.2015г. на ОСС на ГК на ВКС и І и ІІ колегии на ВАС, а именно това разрешение в ТП бе едно от водещите основания за постановяваната практиката в обратния смисъл.

По изложените съображения съдът приема, че компетентен да се произнесе по така подадената искова молба е административният съд,а не гражданският.На осн. чл.7 от ЗОДОВ това е Административен съд-София град.В гр.София е настоящият адрес на увредения и там се твърди, че е настъпило увреждането/за тази местна подсъдност се следи служебно до първото заседание пред първа инстанция-чл.134, ал.2 от АПК/.Постановеното определение от ОС-Варна следва да бъде потвърдено в частта му, с която производството пред него е прекратено и е изпратено по компетентност на административен съд, като следва да бъде отменено в частта му, с която е изпратено на Административен съд-Варна и вместо него постановено изпращане на Административен съд-София град.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №468/19.02.2018г., постановено по гр.д.№316/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството по делото и същото изпратено по подсъдност на Административен съд.

ОТМЕНЯ определение №468/19.02.2018г., постановено по гр.д.№316/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която делото е изпратено на Административен съд-Варна, и вместо него го

ИЗПРАЩА на Административен съд-София град.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: