О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 708/14.11.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

                                         

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 534 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от Д. А. Н. *** против определение № 1655/29.05.2019 г.  по гр.д.№ 2556/18 г. на Окръжен съд – Варна, с което е прекратено производството и са присъдени разноски по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         В подаден писмен отговор представляващият „О. 96“ ООД – в несъстоятелност, изразява становище за неоснователност на частната жалба. Направено е искане по чл.192 от ГПК за задължаване на трето неучастващо в процеса лице за представи намиращи се в него документи.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че гр.д.№ 2556/18 г. на Окръжен съд – Варна е образувано по искова молба, подадена от Д. А. Н. ***, който – в качеството си на ищец, е бил надлежно уведомен за разпореждане на съда № 2998/20.11.2018 г. /л.19/ на сочения в исковата молба адрес. Правилно съдът е приел, че след като веднъж е бил редовно уведомен на този адрес, но впоследсвие ищецът не е открит на него, не е отговорил на поставеното съобщение и не е уведомил съда за новия си адрес, следва да се приложи чл. 41, ал. 2 от ГПК и да се приеме че ищецът е редовно призован за първото съдебно заседание.

Предвид разпоредбата на чл. 238, ал. 2, предл. 1 от ГПК, при редовно призоваване и неявяване на ищеца, като същият не е заявил пред съда делото да се разглежда в негово отсъствие и не е взел становище по изготвения от съда проекто-доклад, правилно съдът е приел, че производството следва да бъде прекратено.

Неоснователни са възраженията в частната жалба, че съобщението на л.19 от делото е връчено в деловодството на съда, тъй като отбелязване за този начин на уведомяване липсва. Неоснователно е и възражението, че адресът на страна е посещаван в период, по-кратък от месец, съобразно чл.41, ал.2 от ГПК – на 1.04.2019 г., 13.04.2019 г. и 22.04.2019 г., той като в цялост са върнати и съобщенията на л.46 и 47 от делото, когато адресът на страната е бил посещаван общо шест пъти, за различни периоди - от 30.11.2018 г., до 15.01.2019 г.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1655/29.05.2019 г. по гр.д.№ 2556/18 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването ме на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                         2.