О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_755__________

гр.Варна, 05__._11_.2014 г.

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на __05___11___  през две хиляди и четиринадесетата година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

         като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

ч.гр.д.№ 535 по описа за 2014 г., съобрази:

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 278 ГПК, по частна жалба на „Райфайзенбанк България” ЕАД, ЕИК 831558413, гр. София, срещу определение № 270/18.08.2014 год. по в.гр.д. 200/2014 год. на ОС Търговище, с което е оставена без разглеждане жалба на същото ЮЛ – взискател срещу отказа на ЧСИ рег.№ 873 Стойко Георгиев да извърши изпълнително действие по изп.д. 20128730400101.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че в получено съобщение до жалбоподателя чрез тълкуване може да се извлече отказ на ЧСИ да извърши разпределение на сума от внесен задатък за участие в публична продан. Оспорват аргументите на съда за недопустимост на жалбата на осн. чл. 435, ал.1 ГПК. Изложени са и съображения по основателността на жалбата срещу действията на ЧСИ.

Срещу жалбата не е постъпило писмено възражение от насрещната страна „СИ ВИ ЕС” ООД, гр. Велико Търново и физическите лица С.Н.В. и С.А.С. – длъжниците в изпълнителния процес.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е прекратено като недопустимо производството по жалба на въззивника и взискател в изпълнителен процес срещу отказа на ЧСИ да извърши разпредеение на парична сума по молба от 23.06.2014 год..

Насрещната страна в процеса не е изразила становище по жалбата.

ЧСИ е изразил, че жалбата е неоснователна.

Изп.дело № 20128730400101 по описа на ЧСИ Стойко Аспарухов с рег.№873 и район на действие Окръжен съд Търговище е образувано по молба на „Райфайзенбанк/България“ ЕАД София, ЕИК, въз основа на представен изпълнителен лист, издадени въз основа на разпореждане и издаване на заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.№4088/2010г. по описа на Търговищки районен съд, по силата на който „Си-Ви-Ес4 ООД, ЕИК 814208987 със седалище и адрес на управление в гр.Велико Търново, и две физически лица от гр.Велико Търново са осъдени да заплатят солидарно на банката сумата в размер на 42 735,17лв., представляваща просрочена редовна лихва по Договор за инвестиционен банков кредит от 18.01.2007г., начислена за периода от 05.01.2010г. до 04.07.с.г. както и сумата от 1731,70лв. направени съдебни разноски.

          Като изпълнителен способ за събиране на паричната сума е насрочена поредна публична продан, проведена от 09.03. до 09.04.2014г. на поземлен имот №73626.504.279 по кадастралната карта на гр.Търговище.

          Видно от представения Протокол  от 10.04.2014г. за постъпили наддавателни предложения и на купувач се установява, че за търга е направено едно наддавателно предложение от управителя на „Балкан милк 2011“ ЕООД Вежди Авджъ, който е отказал да участва в проданта и същата е обявена за нестанала като дружеството не е обявено за купувач на продавания имот.

          С молба вх.№1287 от 23.06.2014г. взискателят по делото – „Райфайзенбанк/България/“ ЕАД със седалище в гр.София е поискал от ЧСИ Стойко Аспарухов да извърши разпределение на внесения от наддавача задатък в размер на 64 542,40 лв. а при отказ да постанови изричен такъв.

         Със съобщение  изх.№2530/26.06.2014г. ЧСИ Стойко Аспарухов е уведомил банката, че проданта от 09.03.2014г. до 09.04.с.г. е обявена за нестанала, поради отказ на наддавача да наддава.

Жалбата е недопустима. В цитираното съобщение няма отказ да се извърши посоченото изпълнително действие – разпределение на сума. В изпълнителния процес няма конклудентни действия, недопустимо е актове да се тълкуват по описания в жалбата начин. Няма изричен акт, който да се обжалва. Мълчалив отказ и бездействие не са актове, които имат правно значение в изпълнителния процес, където съдебният изпълнител следва да издава постановления, т.е. само изрични актове.

Не са налице заявените отменителни основания в ЧЖ, поради което и тя е неоснователна и следва да се остави без уважение, като се потвърди обжалваният акт.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение определение № 270/18.08.2014 год. по в.гр.д. 200/2014 год. на ОС Търговище.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: