ОПРЕДЕЛЕНИЕ

696

_09_.11.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _09_.11. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 535 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от ОМВ България ООД, ЕИК 12175922, гр. София срещу определение № 2183/09.09.2016 год. по ч.гр.д. 1624/2016 год. на ОС Варна, с което се потвърждава определение на РС Варна на 22.07.2016 год. по гр.д. 1832/2016 год., с което е оставено без уважение искане на ответник в процеса за възстановяване на срок за подаване на отговор на искова молба.

ВапС констатира, че жалбата неправилно е отнесена към ВАпС и образувана като жалба по реда на чл. 274, ал.2, ГПК.

По реда на чл. 274, ал.2 ГПК подсъдни на апелативните съдилища са преграждащи хода на делото актове или изрично посочени от закона актове, подлежащи на обжалване, на въззивните съдилища, които са постановени за първи път във въззивното производство.

В случая е подадена ЧЖ срещу определение на въззивния съд, с което се потвърждава определение на РС, което подлежи на въззивно обжалване – хипотезата на чл. 274, ал.3  ГПК.

Всъщност, жалбата е касационна и следва да се разгледа по реда на чл. 274, ал.3 ГПК от ВКС, на когото следва да се изпрати делото.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството пред ВапС по подадената частна жалба вх.№ 26448/29.09.2016 год. по описа на ВОС и я изпраща по компетентност на ВКС.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: