О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 671/24.11.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на двадесет и четвърти ноември, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 535 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от адв.М.К. срещу разпореждане № 8649/17.10.2017 г. по ч.гр.д.№ 1855/17 г. на Окръжен съд – Варна, с което е върната частна касационна жалба вх.№ 28223/11.10.2017 г. срещу определение № 2438/20.09.2017 г. по в.ч.гр.д.№ 1855/17 г. на Окръжен съд – Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна. Направено е искане за приемане на писмено доказателство с молба вх.№ 31061/7.11.2017 г.  

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Обжалваното определение е постановено по повод постъпила във ВОС частна касационна жалба вх. № 28223/11.10.2017 г. от адв. М.К.Т. срещу определение № 2438/20.09.2017 г. по в.ч.гр.д.№ 1855/17 г., с което е потвърдено определение № 8069/08.08.2017 г. по гр.д. № 10872/2017 г. на РС – Варна за оставяне без уважение молбата за отмяна на наложена глоба в размер на 100,00 лв., на основание чл. 89, т.3, предл. първо от ГПК - за обида на съда.

За да постанови обжалваното определение, съдът е приложил правилно закона – тъй като въззивното определение не подлежи на инстанционен контрол, подадената частна касационна жалба е недопустима.

Постановеният от РС-Варна съдебен акт е такъв по администриране, обезпечаващ законосъобразното развитие на производството. Процедурата по  чл. 92 от ГПК е двуинстанционна, като определението на въззивния съд по ал.3  на същия текст е окончателно.

Тъй като съдебният акт не прегражда по-нататъшното развитие на делото, той не е от категорията определения, подлежащи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал.3, т.1 и т.2 от ГПК.

Обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно. Тъй като настоящата инстанция се произнася по процедурата, а не по правилността на наложената от съда глоба, приложеното писмено доказателства е неотносимо.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 8649/17.10.2017 г. по ч.гр.д.№ 1855/17 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.