О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

709/14.11.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14. 11.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№535/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от И.Р.И. против определение №293/15.08.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№206/19г. по описа на СОС, гр.о., с което е върната подадената от И.Р.И. частна касационна жалба против определение №273/24.07.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№206/19г. по описа на СОС, гр.о.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на СОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по администриране на подадената от страната частна касационна жалба.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.ч.гр.д.№206/19г. по описа на СОС, гр.о. е образувано по по -дадената от И.Р.И. частна/погрешно наименована от страната въззивна/ жалба против определение №2361/14.06.2019г., постановено по гр.д.№234/19г. по описа на СРС, с което е прекратено производството по гр.д.№234/19г. по описа на СРС /последното образувано по предявен иск от И.Р.И. против Окръжна прокуратура Силистра за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000лв./.

С определение №273/24.07.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№206/19г. по описа на СОС, гр.о., е потвърдено определение №2361/14.06.2019г., постановено по гр.д.№ 234/19г. по описа на СРС.Против определението на СОС И.Р.И. е подал в срок частна касационна жалба вх.№2334/30.07.2019г.Към жалбата си е представил доказателства за заплатена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 5лв. съгласно преводно нареждане от 29.07.2019г.С разпореждане от 30.07.2019г. жал -бата е оставена без движение от администриращия я въззивен съд и са дадени ука -зания за отстраняване на нередовностите й, а именно представяне на доказателства за довнасяне по сметка на ВКС на остатъка от дължимата по частната жалба държавна такса в размер на 10лв./внесени 5лв., дължими още 10лв./За разпореж -дането на СОС от 30.07.2019г. страната е уведомена надлежно на 09.08.2019г. -лично получено съобщение на посочената дата.Преклузивният едноседмичен срок, даден за изпълнение на указанията, изтича на 16.08.2019г.Погрешно в обжалваното определение е посочено, че съобщението е връчено на страната на 03.08.2019г. Двукратно посочената дата в съобщението е 09.08.2019г.Освен горното датата 03.08. 2019г. е неприсъствен ден, събота, а в съобщението е посочено, че същото е връ - чено на страната в сградата на Окръжен съд-Силистра, т.к. лицето не живее вече на посочения в призовката адрес, като същевременно датата 03.08.2019г. е била неработен ден за Окръжен съд-Силистра, за разлика от датата 09.08.2019г.

Дължимата от страната държавна такса по подадената от нея частна касационна жалба е 15лв.-така съгласно нормата на чл.19 от ТДТКССГПК.Правилно същата е била оставена без движение от СОС с дадени указания за довнасяне на сумата от 10лв. по см. на ВКС.Неправилно, обаче жалбата е върната, т.к. към момента на постановяване на обжалваното определение - 15.08.2019г. даденият на страната едноседмичен преклузивен срок за изпълнение указанията на съда не е бил изтекъл и следователно не е било налице основание за връщане на жалбата поради неиз -пълнение на указанията.Предвид горното и обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната частна касационна жалба чрез оставянето й без движение и даване на указания за внасяне по сметка на ВКС на дължимата държавна такса/вкл. като се съобрази и обстоятелството, че в цитираното платежно нареждане от 29.07.2019г./неправилно приложено към частната жалба, инициирала производството пред ВАпС/ е погрешно посочен номерът на делото, по което се внася държавна такса и не е посочен съд, по чийто опис е делото/ и съответно действия впоследствие съобразно предприетото от страната.

 Тъй като страната е останала задължена за внасяне на дължимата по пода -дената от нея частна жалба, инициирала производството пред ВАпС, държавна такса в размер на 15лв., същата следва да бъде осъдена да я заплати на осн. чл.77 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №293/15.08.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№206/19г. по описа на СОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната частна касационна жалба съобразно дадените указания.

 ОСЪЖДА И.Р.И., ЕГН **********, адрес ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Апелативен съд-Варна държавна такса в размер на 15лв. на осн. чл.77 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: