ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№454

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  16.11.2016 година                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 536/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.Х.М. от гр.Г.О. чрез процесуалния му представител адв. Кр.С. срещу разпореждане № 301/28.07.2016 год по в.гр.д. № 85/2016 год на Окръжен съд Търговище, с което е върната касационната жалба срещу решението, постановено по делото. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на въззивния съд за администриране на касационната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна, по следните мотиви:

С разпореждане от 12.07.2016 год е оставена без движение касационна жалба вх.№ 2636/11.07.2016 год, подадена от П.Х.М. от гр.Г.Оряховица чрез процесуалния му представител адв. Кр.С. срещу решение № 67/07.06.2016 год по в.гр.д. № 85/2016 год на ТОС. На касатора са дадени указания да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 30 лв по сметка на ВКС на РБ, както и изложение на касационните основания по чл. 280 ал.1 от ГПК. Съобщението е връчено на страната чрез процесуалния й представител на 18.07.2016 год. В указания срок е постъпила молба вх.№ 2822/25.07.2016 год с приложен платежен документ за внесена държавна такса, като касаторът е посочил, че по въпроса за изложението на касационните основания „ще вземе отношение на по-късен етап”.

Когато жалбата е нередовна, съдът на осн. чл. 285 ал.1 от ГПК изпраща съобщение до страната да отстрани посочените нередовности. Проверката за редовност се извършва от съда, чието решение се обжалва, в случая това е въззивният съд. Срокът за отстраняване на нередовностите е преклузивен и пропускането му води до недопустимост на жалбата и тя подлежи на връщане на осн. чл. 286 ал.1 т.2 от ГПК. Разпоредбите на ГПК не предвиждат възможност нередовностите на жалбата да се отстраняват „на по-късен етап”, освен в хипотезите на продължаване или възстановяване на срока при наличието на съответните предпоставки. В случая такива не са налице и не е било инициирано производство по чл. 63 или чл. 64 от ГПК.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 301/28.07.2016 год по в.гр.д. № 85/2016 год на Окръжен съд Търговище.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.