ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

707

 

гр.Варна,09.11.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 09 ноември 2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 536 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 536/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК и е образувано по частна жалба на Р.Б.А. против определение № 456/26.07.2018 г., постановено по в.гр.д. № 354/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е прекратено производството и е оставена без разглеждане жалбата й вх.№ 17488/18.05.2018 г. против разпореждане от 13.03.2018 г., издадено от ЧСИ Л.Т., с което е била върната като просрочена жалбата й вх.№ 8956/13.03.2018 г. срещу постановление за възлагане от 15.01.2018 г.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е нищожно – постановено в нарушение на чл.22, ал.1, т.6 ГПК, евентуално – че същото е  неправилно по изложените в същата подробни съображения, като е молила за отмяната му и за разглеждане по същество от настоящата инстанция на жалбата й срещу постановлението за възлагане. Заявила е искания по чл.213 от ГПК и по чл.229 от ГПК.

Въззиваемата страна „ОББ”АД, гр.София, чрез  процесуалния представител ю.к. К.Н., е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата и е молила за отхвърлянето й.

Частната жалба е подадена в срок (предвид изричното указание с разпореждане № 678 от 03.08.2018 г. на ДОС на срока за обжалване), от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е основателна по следните съображения:

Евентуалните нарушения на разпоредбата на чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК не водят до твърдяния от жалбоподателката порок – нищожност на  постановеното определение от окръжния съд, поради което оплакванията в тази насока са неоснователни.

Производството пред окръжния съд е било образувано по частна жалба на Р.Б.А. с вх.№ 17488/18.09.2018 г. против разпореждане от 13.03.2018 г. на ЧСИ Л. Т. по изп.дело № 20117370402310, с което е била върната като просрочена жалбата й с вх.№ 8956/13.03.2018 г., подадена срещу постановление за възлагане от 15.01.2018 г.

Частната жалба с вх.№ 17488/18.05.2018 г. е била подадена в едноседмичния срок от връчването (на 09.05.2018 г.) на съобщението за разпореждането от 13.03.2018 г., но същата е била нередовна (не е била внесена държавна такса по сметка на ДОС, не са били внесени такси за връчване на преписи, представена е била само първа страница от жалбата и не са били приложени преписи от жалбата за връчвнане на другата страна), поради което и с разпореждане от 18.05.2018 г., частният съдебен изпълнител е оставил същата без движение с подробни указания за отстраняването им в едноседмичен срок. В съобщението е била допусната техническа грешка, поради което в едноседмичния срок, считано от връчването на 30.05.2018 г., жалбоподателката с „молба – заявление“ вх. № 10073/07.06.2018 г. (подадена чрез куриер на 06.06.2018 г.) е възразила по съображения за неяснота и е молила да й бъдат дадени нови указания. С разпореждане от 07.06.2018 г. съдебният изпълнител е разпоредил изпращането на ново съобщение до Р.А. с указанията за поправяне на нередовностите в частната жалба вх.№ 17488/18.05.2018 г. В предоставения едноседмичен срок,  считано от връчване на съобщението на 07.06.2018 г., с молба вх. № 21114/15.06.2018 г. (подадена по куриер на 14.06.2018 г.) и във връзка със съобщението (изх.№ 22016/07.06.2018 г.), жалбоподателката е приложила вносни бележки за платената държавна такса по сметка на ДОС и за таксите на съдебния изпълнител, жалбата с вх.№ 8956 в нейната цялост и 4 броя преписи. Съдебният изпълнител е констатирал изпълнение на указанията в срок и с разпореждане от 15.06.2018 г. е разпоредил връчването на преписи на насрещната страна, а след постъпването на отговора е изпратил същата на окръжния съд за разглеждане. Образувано е в.гр.д. № 354/2018 г. по описа на ДОС, по което е постановено и обжалваното пред настоящата инстанция определение. С него е прието, че Р.Б.А. не е отстранила нередовностите в частната си жалба с вх. № 17488/18.05.2018 г., поради което жалбата като недопустима е оставена без разглеждане, а  производството по делото – прекратено.

Както бе посочено по-горе, частната жалба е била подадена в срок, а във връзка с указанията за поправяне на нередовностите, жалбоподателката също в срока е подала поправящата молба с вх. № 21114/15.06.2018 г. (подадена по куриер на 14.06.2018 г.) и приложенията – доказателства за плащане на такси, пълната частна жалба и преписи, приети от съдебния изпълнител като пълно изпълнение на дадените от него указания. Окръжният съд не е отчел това изпълнение на указанията на ЧСИ, а при положение, че е възприел частната жалба за нередовна (заради наличие на противоречия, неясноти, неточности в излагането на обстоятелства, на искането до съда или в посочването на обжалвания акт и т.н.) не е дал на жалбоподателката указания и срок за поправянето им, поради което и не е разполагал с правото да приложи санкцията за неизпълнението – връщане на частната жалба.

Предвид изложеното, обжалваното определение на окръжния съд следва да бъде отменено и делото – върнато на окръжния съд за следващи процесуални действия.

Искането за спиране на производството до приключване на производството по прокурорска преписка №1417/18 г. по описа на РП-Добрич, т.е. в хипотезата на чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, е неоснователно, тъй като по делото не са ангажирани никакви доказателства за предмета на преписката, а от твърденията не се налага и извод за относимостта й към настоящото производство. Искането по чл.213 от ГПК също е неоснователно, защото не са налице предпоставките по този текст. Жалбоподателката е посочила дела на ДОС, съответно в.гр.д.№ 338/18 г., в.гр.д.№353/18 г. и в.гр.д.№355/18 г., които като дела на друг съд настоящата инстанция не може да обединява, а ако се имат предвид производствата по делата, развили се вече пред настоящата инстанция, то при служебно извършената справка се установи приключване на част от производствата по тях и липсата на връзка, налагаща обединяването.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  определение № 456/26.07.2018 г., постановено по в.гр.д. № 354/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд и  ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на производството по него.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: