651

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.12.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 537/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от С.И.С., Д.П.С. и А.С.С., действащ чрез своята майка и законна представителка Д.П.С., срещу определение № 504/02.10.2013 год. по гр.д. № 33/2013 год. на Окръжен съд Силистра в частта, с която е отказано приемането за съвместно разглеждане на насрещния иск, предявен от ответниците срещу ищеца „Алфа банк" АД - Атина чрез клона си с фирма „Алфа Банка - клон България" гр.София. По съображения за незаконосъобразност на определението частните жалбоподатели молят за отмяна на определението в тази му част и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по насрещния иск.

По допустимостта на частната жалба съдът намира

следното:

В мотивите към обжалваното определение съдът е приел, че предявеният насрещен иск е лишен от правен интерес, което е дало основание да откаже приемането му за съвместно разглеждане. По същество с това определение е прекратено производството по насрещния иск поради недопустимост на същия. Затова съдът не е постановил неговото отделяне при условията на чл. 211 ал.2 предл.2 от ГПК. Частната жалба срещу определението, което е с прекратителен характер е процесуално допустима на осн. чл. 274 ал.1 т.1 от ГПК.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Петитумът на предявения насрещен иск е формулиран в условията на евентуалност - ако бъде уважен главният иск за прогласяване на сделките за относително недействителни на осн. чл. 135 от ЗЗД, съдът да постанови решение, с което същите бъдат обявени за абсолютно недействителни.

Така заведен, този иск е лишен от правен интерес, тъй като уважаването му би означавало съдът да се произнесе по спорния предмет на различни правни основания - т.е. да признае, че сделките са относително недействителни по отношение на кредитора, но в същото време и абсолютно нищожни. Такъв изход на спора е недопустим при вече заведен иск по чл. 135 ЗЗД, тъй като относителна недействителност по този ред може да се обявява само по отношение на сделки, които по начало са действителни. Ищците по насрещния иск обаче не са изложили фактически твърдения за нищожност на сделките, различни от тези по главния иск.

От друга страна, целеният от насрещните ищци краен резултат - връщане отново в патримониума им на един от тези имоти, който би се оказал несеквестируем като семейно жилище, не може да се постигне чрез този иск. Връщането на имота в патримониума на първите двама ответници би настъпило в случай на уважаване на главния иск, за да може кредиторът да се удовлетвори от стойността му. Доколко върху имота може да се насочва изпълнение, и дали са налице забраните по чл. 444 ГПК са въпроси, които ще се преценяват в рамките на изпълнителното производство.

Наличието на правен интерес е необходимо при всеки иск, но при уста новите лните искове, какъвто е този за обявяване недействителност на сделки, то е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост.

Поради изложените мотиви настоящият състав намира, че изводът на първоинстанционния съд за процесуалната недопустимост на насрещния иск като лишен от правен интерес, е правилен и законосъобразен.

Водим от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 504/02.10.2013 год. по гр.д. № 33/2013 год. на Окръжен съд Силистра в частта, с която е отказано приемането за съвместно разглеждане на насрещния иск, предявен от ответниците С.И.С., Д.П.С. и А.С.С., действащ чрез своята майка и законна представителка Д.П.С. срещу ищеца „Алфа банк" АД - Атина чрез клона си с фирма „Алфа Банка - клон България" гр.София, за прогласяване за нищожни на осн. чл. 266 ал.З, предл.1 и 2 от ЗЗД на сделките, обективирани в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 133, том XII, per. № 15729, дело № 1303/2010 г. на нотариус Румен Тодоров, per. № 105 на НК, вписан в Служба по вписванията - гр. Силистра с вх.рег. № 7712 от 12.11.2010Г., акт № 188, том XV, дело № 3027/2010 г;на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 122, том XIII, per. № 16409, дело № 1416/2010 г. на нотариус Румен Тодоров, per. № 105 на НК, вписан в Служба по вписванията - гр. Силистра с вх.рег. № 3271 от 30.11.2010 г., акт № 26, том XVII, дело № 3271/2010 г. и на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 161, том XII, per. № 15809, дело № 1313/2010 г. на нотариус Румен Тодоров, per. № 105 на НК, вписан в Служба по вписванията - гр. Силистра с вх.рег. № 7789 от 16.11.2010г., акт № 27, том XVI, дело № 3069/2010 г.

Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл.274 ал.2 т.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: