ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№789

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  17.11.2015 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 537/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.С.Т. и С.Д.Т. чрез процесуалния им представител адв. М.В. от АК гр.Варна срещу определение № 772/10.09.2015 год по в.гр.д. № 573/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу действията на ЧСИ Лучия Тасева – въвод във владение по изп.д. № 128/2015 год. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго по съществото на спора, с което обжалваното действие на съдебния изпълнител бъде отменено, а делото – върнато на същия за повторното извършване на въвода.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частните жалбоподатели са обжалвали действие на съдебния изпълнител – въвод във владение по съображения, че в качеството им на купувачи на публичната продан имотът не им е бил предаден в състоянието, в което се е намирал в деня на описа. Демонтирани били съществени елементи от отоплителната инсталация, които били оценени като част от стойността на имота и заплатени от тях на публичната продан.

Разпоредбата на чл. 435 ал.5 от ГПК защитава правата на третите лица, които са били във владение на имота преди предявяването на иска, решението по който се изпълнява. Жалбоподателите нямат това качество. Те са собственици на имота въз основа влязлото в сила постановление за възлагане и въводът във владение е извършен по тяхно искане. Ето защо те нямат правен интерес да обжалват проведеното изпълнително действие. След извършването на описа съдебният изпълнител е назначил за пазач длъжника по изпълнителното дело, който на осн. чл. 486 ал.1 от ГПК е длъжен да се грижи за имота като добър стопанин и да го предаде в същото състояние, в което го е получил. Претенциите за липси и повреди в имота, настъпили след извършване на описа следва да се насочат срещу назначения пазач, а осъществяването им подлежи по реда на исковото производство.

Поради това настоящият състав намира, че определението на Окръжен съд Добрич, с което жалбата е оставена без разглеждане като процесуално недопустима, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 772/10.09.2015 год по в.гр.д. № 573/2015 год на Окръжен съд Добрич.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.