Р Е Ш Е Н И Е

168

гр.Варна, 31 .10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31 .10.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№537/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена жалба от Г.Н.П. против решение №130/19.08.2016г., пос -тановено по в.гр.д.№207/16г. по описа на СОС, с което е потвърдено разпределе -ние, извършено с протокол от 25.05.2016г. по изп.д.№20127670400316 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. №767, с район на действие-Окръжен съд Силистра.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изложените в същата съобра -жения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се извърши ново разпределение, като сумата, която следва да бъде внесена от жалбоподателя, обявен за купувач на имота на проведената публична продан, се определи съобразно качеството му на присъединен взискател в изп.производство, съответно пропорционално съобразно вземанията на всеки от взискателите.

Въззиваемите М.Й.С. и Г.Д. К., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Подадена е жалба вх.№12160/13.07.2016г. от Г.Н.П. против извършено по изп.д.№20127670400316 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 и район на действие ОС-Силистра, разпределение, обективирано в протокол от 25.05.2016г., предявен на 12.07.2016г.Твърди се, че същото не е законосъобразно, т.к. с изрична молба от 18.04.2016г. жалбоподателят е поискал от ЧСИ да бъде отменена насрочената публична продан за недвижимия имот, предвид липса на из -рично посочване на часа, в който следва същата да бъде проведена.На следващо място, защото като участник в търга е бил допуснат М.Й.С. в качеството му на взискател, без да има това качеството, т.к. сключеният договор за цесия за прехвърляне на вземането, предмет на изпълнителното производство, не е бил съобщен на длъжника.Разпределението е незаконосъобразно и защото на жалбоподателят е указано да внесе цялата продажна стойност на имота в размер на 73 200лв., без да бъде извършено пропорционално разпределение при съоб -разяване размерите на вземанията на всеки от взискателите.Претендира се да бъде отменено и да бъде извършено ново разпределение от съда при което се приеме, че жалбоподателят следва да внесе сума в размер на 17 920, 58лв.            

Частният правоприемник на първоначалния взискател М.Й. С.в депозираното писмено възражение поддържа становище за неоснователност на жалбата.

Длъжникът Г.Д. К., редовно уведомена, не е изразила стано -вище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Изпълнителното производство е образувано на 21.03.2012г. по молба на Д. А. С. против Г.Д. К. въз основа на изп.лист от 15. 03.2012г., издаден по ч.гр.д.№528/12г. по описа на СРС, с който същата в заповед - но производство е осъдена да му заплати сумата от 40 000лв., дължима по запис на заповед, издаден на 07.06.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, счи- тано от 13.03.2012г., до окончателното изплащане, както и разноски в размер на 800лв.С молба от 28.10.2015г. Д.С. е поискал в същото изп.производство да бъде присъединен и за вземането си по изп.лист от 18.09.2015г., издаден по т.д.№ 124/12г. по описа на СОС, общо в размер на 6800лв., представляващи присъдени разноски в производството по предявения от Д.С. против Г.К. иск с пр. осн. чл.422, ал.1 от ГПК за вземането му, предмет на цитирания изп.лист от 15.03. 2012г.Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително произ -водство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от Г.Колева публични вземания съгласно издадено удостоверение по чл.191, ал.4 от ДОПК.С договор за цесия от 07.04.2016г. Д. А. С. е прехвърли цялото си вземане по изп.д.№20127670400316, ведно с принадлежностите му, на М.Й. С..За цесията длъжникът е уведомен от цедента с уведомление от 13.04.2016г., връчено чрез нотариус на 15.04.2016г. при условията на чл.44, ал.2 от ГПК съоб -разно официалното удостоверяване на нотариус от посочената дата/неопровергано в производството/.С постановление от 18.04.2016г. ЧСИ е конституирал като взис -кател в изп.производство М.С. въз основа на цитирания договор за цесия, както и е съобщил постановлението си на длъжника Г.К. на 19.04.2016г. при условията на чл.44, ал.2 от ГПК/същата е отказала лично да го получи/.С молба от 18.04.2016г. Г.Н.П. е поискал по реда на 456, ал.1 от ГПК да бъде присъединен като взискател в изп.производство въз основа на изп.лист от 14.04. 2016г., издаден по ч.гр.д.№480/16г. по описа на СРС, с който Г.Д. К. и С. И. Ч. са осъдени да му заплатят солидарно сумата от 200 000лв., дължими по запис на заповед, издаден на 11.01.2016г., както и разно- ски в размер на 4 200лв.ЧСИ го е присъединил като взискател и е изпратил ПДИ до Г.К. за вземането, предмет на цитирания изп.лист от 14.04.2016г.

Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател Д.С.на 23.06.2015г. към недвижим имот с идентификатор 66425.500.3714.3.6, с адм. адрес гр.Силистра, ул.”Отец Паисий”№1, вх.Б, ет.2, ап.6.Този имот е бил собстве -ност на Г.Д. К., която с договор за дарение, обективиран в н.а. №18/12.09.2011г., го е дарила на дъщеря си С. И. Ч..Сделката е сключена след възникване на вземането на Д.С. към Г.К. по записа на заповед от 07.06.2011г. с падеж 07.09.2011г.Същият е предявил против Г.К. и С.Ч. иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД, уважен с влязло в сила на 22.04.2015г. реше -ние, постановено по гр.д.№809/12г. по описа на СРС, с което е обявен за недейс -твителен по отношение на Д.С. цитираният договор за дарение.По силата на съдебното решение Д.С., съответно частният му правоприемник М.Стоя- нов, придобил вземането по изп.лист от 15.03.2012г. с принадлежностите му, има правото да удовлетвори вземането си от продажбата на недвижимия имот в изп. производство.Обявената относителна недействителност, обаче ползва само креди -тора, който е упражнил правото по чл.135 от ЗЗД.За останалите кредитори разпо -редителното действие е действително, но, ако кредиторът осъществи принудително изпълнение, насрещната страна по сделката губи правото си на собственост.Или в настоящия случай имащ право да се удовлетворява от имота е единствено М.С., който е придобил вземането на Д.С. в този вид и с тези характеристики, които са имали у него към датата на цесията, ведно с всички предимства, които той е имал по отношение на длъжника Г.К..Г.П. не е водил иск по чл.135 от ЗЗД, предвид което не може да удовлетворява вземането си към Г.К. от този имот.Г.П. същевременно е кредитор и на насрещната страна по сделката С. Ч./негов длъжник по изп.лист от 14.04.2016г./.За Г.П. обаче С.Ч. губи собствеността по силата на проданта предвид правата на М.С., произтичащи от уважения иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД, предвид което и Г.П. не може да удо -влетворява вземанията си към нея чрез проданта на имота.   

Насрочена е и проведена публична продан на имота в периода 18.03.2016г.-18. 04.2016г.Наддавателни предложения са подали само взискателите М.С. и Г. П..След устно наддаване между тях с протокол от 19.04.2016г. за купувач е обявен Г.П. за сумата от 73 200лв..Изготвен е разпределителен протокол от 25.05.2016г.,  предявен на 12.07.2016г.Жалба против разпределението е подал Г. П. в срока по чл.462, ал.2 от ГПК.

В протокола от 26.05.2016г. ЧСИ, след като е посочил размера на дължимото на всеки от взискателите вземане, е извършил разпределение на сумата от 73 200 лв., като е разпоредил Г.П. да внесе цялата сума по специалната сметка на ЧСИ, от която ще се удовлетворява само вземането на М.С., общо в размер на 64 912, 79лв.На са предвидени суми за взискателите Г.П. и държавата.

М.С. има привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД за сторените разноски в изп.производство за осъществяване на конкретния изп.способ.За останалата част от вземането си няма привилегии.Държавата е с привилегия по чл.136, ал.1, т.6 от ЗЗД.Г.П. е хирографарен кредитор.Предвид изложеното по-горе обаче относно действието на влязлото в сила решение по иска с пр.осн.чл.135 от ЗЗД, съответно правата на М.С., единствено той има правото да се удовлетворява от про -дажбата на този недвижим имот.От неговата продажба не могат да се удовлетво -ряват нито Г.П., нито държавата, съответно и Г.П. не може да прихваща от дължимата срещу стойността на имота сума част от вземането си по съразмер- ност.С оглед горното и законосъобразно в обжалваното разпределение е предвиде- но, че цялата сума от 73 200лв. следва да се бъде внесена от обявения за купувач взискател Г.П. и от същата следва да се удовлетвори само вземането на М. С..

 По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба е неоснова -телна, предвид което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №130/19.08.2016г., постановено по в.гр.д.№207/16г. по описа на СОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: