О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

728/29.10.2015г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 29октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

 като разгледа докладваното от съдия Бажлекова въззивно частно гр.дело N 538 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г.Ц.Г. срещу определението на Варненския окръжен съд, постановено на 08.10.2015г. по в.гр.д. № 2460/2015г. и с което е оставена без разглеждане, като недопустима молбата на жалбоподателката за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнително дело №20153110407165 на СИС при ВРС.

    В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение. Твърди се, че мотивите, изложени в обжалваното определение не съответстват на закона, правните факти и действителните права на жалбоподателката. Излага, че в определението на ВРС от 02.06.2015г., с което се предоставя ползването на семейното жилище на Ц.С.Г. до влизане в сила на решението по делото не е посочено, че това са постановени привременни мерки и не е коментиран въпросът за предварително изпълнение. Неправилен е изводът на ВОС, че щом като ВРС е посочил, че неговото определение е необжалваемо, то и искането за спиране на изпълнението е недопустимо. Иска се от настоящата инстанция да отмени обжалваното определение и да постанови спиране на изпълнителното действие – въвод по изпълнително дело № 20153110407165 при СИС Варна, до влизане в сила на решението, постановено по гр.д. № 502/15г. на ВРС на основание чл.397, ал.1, т.3 ГПК.

     За да се произнесе ВОС съобрази следното:

     Частната жалба е подадена от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

     Производството по в.гр.д. № 2460/2015г. по описа на ВОС е образувано по въззивна жалба на Г.Г. срещу решение, постановено по гр.д.№502/2015г. по описа на ВРС, в частта относно предоставяне упражняването на родителските права и ползването на семейносто жилище. С молба от 07.10.2015г. въззивницата е депозирала молба за прилагане на обезпечителна мярка – спиране на изпълнението на постановените с определение от 02.06.2015г. по гр.д.№502/2015г. по описа на ВРС привременни мерки относно упражняването на родителските права за детето Елица Г. и ползване на семейното жилище, находящо се в гр.Варна, ул.”Ген. Киселов” №27. В молбата в са изложени твърдения, че това определение е нищожно и като такова не може да служи за основание за издаване на изпълнителен лист. Такъв обаче е издаден и е образувано изпълнително производство, поради което молителката иска същото да бъде спряно на основание чл.397, ал.1, т.3 ГПК.

      От приложените по преписката по делото доказателства, безспорно се установява, че с определение от 02.06.2015г. ВРС е постановил привременни мерки по реда на чл.323 ГПК, вр. Чл.127 ал.3 СК, като е предоставил упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака на страните дете на бащата Ц.Г. и е предоставил на същия ползването на семейното жилище. Съгласно разпоредбата на чл.323, ал.3 ГПК определението на съда, с което са постановени привременни мерки може да бъде изменяно от съда, който го е постановил и не подлежи на обжалване. В настоящия случай определението е съобщено на страните на 02.06.2015г., ката в него изрично и ясно е посочено, че същото е окончателно и не подлежи на обжалване. Определението подлежи на принудително изпълнение и е основание за издаване на изпълнителен лис, съгласно разпоредбите на основание чл.404, т.1 и чл.405 ГПК, доколкото не се установява, страните да са поискали изменение на привременните мерки и такова не е поискано и от жалбоподателката с молбата за прилагане на обезпечителна мярка.

От изложените в молбата твърдения, не може да се направи и извод за допустимост на искането за прилагане на посочената мярка като обезпечаване на бъдещ иск или предявен иск, доколкото молителката е ответник в производството по делото и не е предявила насрещни искове за предоставяне упражняването на родителските права и ползването на семейното жилище.

     Като е направил изводи, идентични на изводите на настоящата инстанция ВРС е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

     Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

     ПОТВЪРЖДАВА определението №3532/08.10.2015г. на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д. № 2460/2015г. с което е оставена без разглеждане молбата на Г.Ц.Г. от 07.10.2015г. за спиране на изп.д.№20153110407165 на СИС Варна.

     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.280 ГПК.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:             ЧЛЕНОВЕ: