РЕШЕНИЕ№158

гр.Варна,24.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА:

        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 538/16г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от Г.Н.П. от гр. Добрич чрез адв. Г. П. *** срещу решение на № 131/19.08.2016г. по в.гр.д. № 206/16г. на ОС-Силистра, с което е потвърдено предявеното разпределение от 25.05.2016г. на постъпилите суми по изп.д. № 20127670400316 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 с район на действие ОС-Силистра. В жалбата се излага, че решението е неправилно, незаконосъобразно и постановено при съществени процесуални нарушения. Твърди се, че жалбоподателят не е получавал жалбата на длъжника Г. Д. К. и поради тази причина не е взел становище по нея, което е съществено процесуално нарушение, за което съдът е следвало да следи служебно. По делото липсват данни нотариуса да е търсил длъжника на адреса му, което да е наложило уведомяване по телефона за извършена цесия, а отделно от това не е удостоверено, че това е бил именно телефона на длъжника. Решението е без мотиви, тъй като мотивът на ОС-Силистра, че за жалбоподателката е без значение кой ще получи сумата, е отказ от правосъдие. Претендира се обжалваното решение да бъде отменено.

В предвидения срок не са постъпили отговори на жалбата от длъжника Г. К. и правоприемника на първоначалния взискател М. Й. С. по изпълнителното дело.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес /обжалва се съдебен акт по проверка законосъобразността на постановление за разпределение на ЧСИ, което има значение за всеки от взискателите по изпълнителното дело/, срещу акт, подлежащ на обжалване, в рамките на указания от съда срок и при наличието на доказателства за надлежна представителна власт. Разгледана по същество обаче жалбата, с която е сезиран настоящия съд е неоснователна по следните съображения:

Изпълнителното дело № 20127670400316 по описа на ЧСИ Г. Георгиев, рег. № 767 с район на действие ОС-Силистра е било образувано по молба на Д. А. С.против длъжника Г.Д. К. въз основа на изпълнителен лист от 15.03.12г., издаден по ч.гр.д. № 528/12г. на РС-Силистра за сумата от 40 000 лв, ведно със законна лихва от 13.03.12г. до окончателното плащане на главницата, както и 800лв. разноски. Взискателят е присъединил по това дело и друго свое вземане против същия длъжник за сумите от 4 800лв. и 2000лв. – разноски по т.д. № 124/12г. Тези свои вземания е продал с договор за цесия от 07.04.16г. на М.С.. Върху изпратеното от цедента до длъжника уведомление по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД чрез нотариус Н.– Силистра е отбелязано, че длъжникът не е намерен на адреса и поради това е бил уведомен на посочен телефон на 15.04.16г. лично, заявявайки, че не се намира на територията на гр. Силистра и не може да се яви, за да получи уведомлението. С постановление от 18.04.16г. е конституиран като взискател цесионера М.С. на мястото на досегашния взискател Д. С..

Въз основа на молба от Г.Н.П. от 18.04.16г. същият е присъединен като взискател /макар и в копието на делото да липсва нарочен акт на ЧСИ/ по посоченото изпълнително дело въз основа на издаден му по ч.гр.д. № 480/16г. на РС-Силистра изпълнителен лист от 14.04.16г. против длъжника Г. Д. К. и против С.И. Ч., които са били осъдени да заплатят солидарно на П. сумата от 200 000 лв. по запис на заповед и разноски в размер на 4 200лв.

В обявената за периода от 18.03.16г. до 18.04.16г. публична продан на подробно описан недвижим имот /за който е налице влязло в сила на 22.04.15г. решение № 596/15.01.14г., постановено по гр.д. № 809/12г. на СРС, с което е бил обявен за недейстителен по отношение на Д. А. С. договора за дарение на същия имот, сключен с НА № 18/12.09.11г. на нотариус с рег. № 307 на НК между Г.Д. К. като дарител и С. И. Ч. като надарен, на осн. чл. 135 от ЗЗД/ са участвали като наддавачи първоначалния и присъединения взискатели – М.С. и Г.П., като с протокол от 19.04.16г. въз основа на подадените наддавателни предложения и проведено публично наддаване, за купувач на имота е обявен Г.Н.П. за сумата от 73 200лв.

С изготвеното на 25.05.16г. разпределение, цялата сума от 73 200лв. ЧСИ е разпределил на взискателя М.С., приемайки, че същият има правото единствено да се удовлетвори от цената на продадения имот, тъй като продаденият имот е бил предмет на уважен от праводателя на С. – Д. С. против длъжника и нейната дъщеря иск по чл. 135 от ЗЗД. Прието е, че не се удовлетворяват вземанията на взискателя Г.П. от 204 860лв. и на Държавата в размер на 1 497.64лв.

Делото пред ОС-Силистра под № 206/16г. е било образувано по жалба на длъжника по изп.д. № 20127670400316 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 с район на действие ОС-Силистра – Г.Д. К. против извършеното по делото разпределение от 25.05.16г. на сумата от продажбата на недвижимия имот на длъжника. Били са релевирани оплаквания за ненадлежното конституиране на М.Й.С. като частен правоприемник на мястото на първоначалния взискател Д. А. С. /последният цедирал вземането си на С. с договор за цесия/, тъй като цесията не е била съобщена на длъжника от цедента. Оспорва оформеното от нотариуса удостоверяване за съобщаване по телефона, че нотариалната покана изпратена от цедента до длъжника, е била сведена до знанието на длъжника в нейното съдържание. Твърди се, че това удостоверяване е станало, за да бъде заобиколен закона. От това следва, че ако С. е желаел да участва в търга, той е следвало като трето за изпълнението лице да внесе депозит, тъй като е неправилно конституиран като взискател. Претендирало се е отмяна на извършеното разпределение.

С обжалваното решение ОС-Силистра е приел, че е било надлежно извършено уведомяването на длъжника за извършената цесия по посочения от нотариуса начин, а освен това за жалбоподателя е без значение кой ще получи сумата – първоначалния взискател или неговия правоприемник.

Обжалваното пред СОС разпределение, извършено от ЧСИ на 25.05.16г. по посоченото изпълнително дело е законосъобразно. Това е така, защото частния правоприемник на първоначалния взискател е бил надлежно конституиран като взискател по делото на мястото на неговия праводател по договора за цесия, която е била надлежно съобщена на длъжника по изпълнението /в тази връзка официалното удостоверително изявление на нотариуса за уведомяването лично по телефона на длъжника на 15.04.16г. за извършеното прехвърляне, не е опровергано, а доказателствената тежест е на оспорващия този документ/. Едиствено първоначалния взискател, респ. неговия частен правоприемник имат правото да удовлетворят вземането си против длъжника Г. К. чрез насочване изпълнението върху недвижимия имот, за който е бил уважен иска по чл. 135 от ЗЗД. Дарението, извършено от Г. К. на дъщеря й С. И. Ч. е противопоставимо на всяко трето лице извън кредитора, чийто иск по чл. 135 от ЗЗД е бил уважен. Именно и поради това нито присъединения взискател Г.П., нито Държавата /чийто вземания са за данъци и осигуровки против длъжника Г. К., а не и вземания за данъци за имота/ имат правото да се удовлетворяват от стойността на продадения имот за дълговете на Г. Колева.

Макар и с други мотиви, обжалвания съдебен акт следва да бъде потвърден.

Воден от горното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 131/19.08.2016г. по в.гр. д. № 206/16г. на ОС-Силистра.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: