ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

748

Гр.Варна, 03.11.2014  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 03.11.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ:Маринела Дончева

           Петя Петрова

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 539 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по по чл. 274, ал.1 вр. чл. 121 от ГПК е и образувано по две частни въззивни жалби:

- по частна жалба вх. № 17644/ 17.06.2014 г. на Е.С.С., против определение № 1661/05.06.2014 г. по гр.д. № 335/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството пред ВОС и делото е изпратено за разглеждане на Софийски градски съд.

Жалбоподателят е сочил, че определението по подсъдността е неправилно, като е молил за неговата отмяна и продължаване на производството пред Варненския окръжен съд. Изложил е съображения, че доколкото производството е образувано срещу И.Г. като „основен ответник”, а „Булмикс-97” ООД е привлечен като ответник по делото в качеството на работодател на първия и отговорността му е ангажирана по чл. 49 от ЗЗД, окръжният съд е следвало да изчака отговора на исковата молба на първия ответник и да съобрази първо неговото възражение по подсъдността. Освен това съдът не съобразил и нормите на чл.7 и чл.9 от ГПК и трудностите, които би му създало разглеждането на делото в гр.София, предвид здравословното му състояние.

- по частна жалба вх. № 27452/30.09.2014 г. на И.Г.Г., подадена чрез адв. П.Т., против определение № 1661/05.06.2014 г. по гр.д. № 335/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството пред ВОС и делото е изпратено за разглеждане от Софийски градски съд.

С молба вх.№ 29478 от 21.10.2014 г., ответникът Г. е оттеглил,  депозираната от адв. Т. жалба. Той е настоявал, че определението на окръжния съд е правилно и е молил за неговото потвърждаване.

Предвид оттеглянето на жалбата от въззивника Г. и на осн. чл. 264 от ГПК, настоящото производство, в частта по жалбата му с вх.№ 29478 от 21.10.2014 г., следва да бъде прекратено.

Предмет на разглеждане е жалбата с вх. № 17644/ 17.06.2014 г. на Е.С.С.. Същата е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна поради следните съображения:

Производството пред окръжния съд е било образувано по предявени от Е.С. против ответниците И.Г.Г. и „Булмикс -97” ООД искове, съответно по чл. 45 ЗЗД и чл. 49 от ЗЗД за солидарното им осъждане за заплащане на ищеца на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на  94 900 лв. и на обезщетение за имуществени вреди в размер на 5 100 лв., вреди причинени му от първия ответник, на когото втория ответник е възложил работата.

Първият ответник е с постоянен адрес в гр.Пловдив, а вторият – със седалище в гр.София. Инцидентът, при който е пострадал ищеца, се е случил в гр.София.

В отговора на исковата молба, вторият ответник „Булмикс-97” ООД е заявил възражение за местна неподсъдност на делото пред Варненския окръжен съд, предвид седалището му в гр.София, т.е. в района на Софийски градски съд, като е молил за прекратяване на производството пред Варненския окръжен съд и изпращане на делото за разглеждане на надлежния съд.

Това възражение е било заявено своевременно от ответника по делото, в срока по чл. 119, ал.3 ГПК. То е и основателно, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 105 от ГПК, искът се предявява пред съда, в района на който е седалището на ответника, което обстоятелство е удостоверено със справка от търговския регистър.

Другият ответник – И.Г., който неправилно /предвид претенцията за солидарно осъждане/ е определен от жалбоподателя като „основен”, не е заявил възражение за неподсъдност на делото. Напротив, той е оттеглил жалбата си срещу прекратителното определение на окръжния съд и е молил за потвърждаването му.

В случая не са налице и хипотезите на чл. 115  и чл.116 от ГПК, доколкото местоизвършването на деянието също е в гр.София и никой от  двамата ответници няма адрес, респ. седалище в гр.Варна.

Съдът няма правомощията да преценява подсъдността с оглед здравословното състояние на жалбоподателя и евентуалните неудобства в защитата му, поради което и тези доводи в жалбата са несъстоятелни и не могат да бъдат споделени.

Като е преценил, с оглед своевременно заявения от ответника отвод за местна неподсъдност на делото и доказателствата, че делото не му е подсъдно и същото следва да бъде изпратено на компетентния да го разгледа Софийски градски съд, Варненският окръжен съд е процедирал правилно, поради което и определението му, с което е прекратил производството пред себе си  и го е изпратил на СГС следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Апелативен съд – Варна

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 1661/05.06.2014 г. по гр.д. № 335/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване, при условията на чл. 280, ал.1 ГПК, с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: