О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

761/06.11.2015г.

 

     Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 06.11.2015г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Маркова

ЧЛЕНОВЕ: Николина Дамянова

Юлия Бажлекова

     като разгледа докладваното от съдия Ю.Бажлекова ч.гр.д. № 539 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

     С определение №468/16.10.2015г., постановено по ч.гр.д.5050/2015г. по описа на ВКС, производството по  ч.гр.д.№2797/2014г. на Софийски апелативен съд, образувано по частна въззивна жалба на К.И.Б. е изпратено за разглеждане от Апелативен съд Варна.

Производството е по реда на чл.274,ал.1, т.2, вр. Чл.130 ГПК.

     Образувано е по частна жалба, подадена от К.И.Б. срещу определение № 8406/23.04.2014г. на Софийска градски съд, по гр.д. № 1158/2014г., с което е прекратено производството по същото дело, на основание чл.130 ГПК.

     В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност, необоснованост и неправилност на обжалваното определение. Наведени са и доводи, че за жалбоподателя като лице, претърпяло нематериални вреди  в резултата на неправомерно поведение на ответника е налице правен интерес от предявяване на иска за обезщетение. Иска се от настоящата инстанция да отмени обжалвания съдебен акт и върне делото за разглеждане на предявената претенция по същество.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид данните по делото намира, че частната жалба е депозирана в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна.

Производството по гр.д. № 1158/2014г. по описа на СГС е образувано по предявена от жалбоподателя срещу Прокуратурата на Република България искова молба, в която са заявени претенции за обезщетение на претърпени от ищеца материални и нематериални вреди, настъпили в резултата на незаконосъобразен отказ на прокурор при Софийска градска прокуратура да образува досъдебно производство по депозирана от ищеца жалба за извършено престъпление от лица, заемащи длъжност съдия в Районен съд –София, юрисконсулт в „Топлофикация-София”ЕАД и частен съдебен изпълнител. Предвид на това е отправил и искането си до съда да осъди ответната страна да му заплати сумата от 640лв. материална вреда, ведно със законната лихва от 25.01.2014г. и сумата от 7 000 000лв. за обезвреда за неимеществени вреди.

С разпореждане от 14.03.2014г. и на основание чл.129 ГПК, СГС е оставил без движение производството по делото, като е дал конкретни и точни указания по отстраняване на констатирани от него нередовности на исковата молба, а именно:ищецът да уточни в какво се изразява конкретно увреждащото действие на прокурор при СГП и кога е било извършено; дали се твърди вреда, която е настъпила лично за ищеца от увреждащото действие; в какво се изразява, както и да представи доказателства за плащане на дължимата държавна такса по предявените искове.

В дадения едноседмичен срок е депозирана молба вх.№ 38977 от 28.03.2014г., в която е посочено, че твърдяното увреждащо действие е извършено на 20.01.2014г. и се изразява в отказ на прокурор при СГП да образува досъдебно производство по подадена от ищеца жалба срещу три лица: Н. М.-съдия от състава на СГС; М. Д.-, юрисконсулт в „Топлофикация-София”ЕАД и ЧСИ М. Б. за извършени от тях престъпления. Изложени са твърдения, че ищецът лично е претърпял вреда от неправомерното поведение на ответника, който не е предприел дължимите по закон действия срещу лица, извършили действия по издаване на „неистински изпълнителен лист” в полза на Топлофикация-София”ЕАД срещу Т. Б. и образуване на изпълнително производство въз основа на него. В молбата отново са изложени, твърдяните в първоначалната искова молба факти.

Ищецът е подал и молба за освобождаване от задължение за заплащане на държавна такса по предявените искове.

С обжалваното в настоящото производство определение СГС е приел, че с депозираната уточнителна молба ищецът не е изпълнил указанията на съда, тъй като от същата не стават ясни конкретните факти и обстоятелства, на които се основава искането. Съдът е приел, че исковата молба е недопустима и предвид обстоятелството, че не е достатъчно заявлението за търпени лично от ищеца вреди, а следва да се изложи ясно и конкретно какви вреди се твърди, че са претърпени в какво се изразяват и, че същите са в причинна връзка с неправомерното деяние.

Така постановеното определение е правилно. Настоящият състав на съда изцяло споделя всички съображения на първоинстанционния съд, които са го мотивирали да върне исковата молба като нередовна и да прекрати производството по делото. От изложеното в исковата молба и уточнителната молба не става ясно какви са фактическите твърдения, на които се основава исковата претенция и не е обоснован правния интерес от предявяване на иска. Твърденията на ищеца са неясни и противоречиви, като същият не е изпълнил указанията дадени от съда за отстраняване на констатираните нередовности на исковата молба. От изложените от ищеца фактически твърдения става ясно, че трето за делото лице – Татяна Божкова е пострадала от действията на лицата, срещу които е подадена жалба и е отказано образуване на производство от СГС. Не са изложени конкретни твърдения за претърпени лично от ищеца вреди, които да са в причинна връзка с твърдяното противоправно поведение на прокурор от СГП, поради което и не може да се прецени наличието на активна процесуална легитимация за предявения иск.

Предвид на изложеното обжалваното определение на СГС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 8406/23.04.2014г. на Софийска градски съд, постановено по гр.д. № 1158/2014г.

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщението до страните пред ВКС.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: