Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

182

гр.Варна, 24.11.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на девети ноември, двехиляди и шестнадесета година в открито заседание в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 539/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Мюсюлманско изповедание, гр.София срещу решение № 32/28.09.2016 г. по гр.д.№ 125/16 г. на Окръжен съд-Разград, с което е отхвърлен иска, предявен против С.В.С. за заплащане на сумата от 39000 лева, с която се е обогатил без основание за сметка на ищеца, на основание чл.59 от ЗЗД. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на исковата претенция.

В подаден писмен отговор С.В.С. оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск с правно основание чл.59 от ЗЗД от Мюсюлманско изповедание, гр. София против С.В.С. за заплащане на сумата 39000 лв., с която се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца и законната лихва от предявяването на иска.

Оспорвайки иска, ответникът твърди, че не е осъществен фактическият състав на чл. 59 от ЗЗД, тъй като не се е обогатил с исковата сума.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че назначената със заповед № 88/04. 08. 2014 г. на Главния мюфтия на Мюсюлманското изповедание комисия за извършване на пълна ревизия на имуществото на Мюсюлманското настоятелство, с. Острово, общ. Завет е констатирала следното: на 28.05.2014 г. ответникът, в качеството си на бивш председател на настоятелството, е подписал фактура, издадена от „Път консулт” ООД за извършени СМР – път за гробищен парк за сумата 82491,87 лв. с ДДС, като е действал без пълномощно и без писмено разрешение от Районно и Главно Мюфтийство. Построен е асфалтов път от 500 м. на терен - общинска собственост, за който са заплатени 35000 лв., а остатъкът от 47491, 87 лв. не е заплатен. В т.5.3 комисията е направила препоръка за възстановяване от ответника на неправомерно заплатената сума.

Безспорен е факта, че на името на С., в качеството му на председател на Мюсюлманско настоятелство в с. Острово. е била открита банкова сметка *** „ЦКБ” АД, IBAN ***.09.10 г., в която са внасяни парични средства, придобити от арендни вноски за отдадени под аренда земеделски земи, собственост на Мюсюлманското вероизповедание и дарения от различни лица. От тази сметка на 29.05.2014 г. е направено частично плащане в размер на 35000 лв. в полза на „Път консулт” ООД. На 18.08.2014 г. е направено ново частично плащане в размер на 4000 лв., като двете плащания са въз основа на сключен договор за СМР.

 Търденията на ответника са, че за сключването на договора за СМР е взето решение на Общо събрание на мюсюлманите в с.Острово, проведено на 18. 04. 2014 г. в присъствието на представители на Мюсюлманското настоятелство. За взетото решение и за сключения договор за строителство, Мюсюлманското изповедание било уведомено чрез Районно мюфтийство Разград и не се противопоставило. Показанията на свид.Чирак, Феим и Хюсеин установяват, че на събрание в джамията се взело решение с пари на Джамийското настоятелство да се ремонтира пътя до гробищата и оградата на парка, а ответникът се отчел, че в банковата сметка има около 40000 лв., с които заплатил ремонта на пътя и оградата.

С решение № 13/24. 06. 2015 г. по т. д. № 62/ 2014 г. по описа на РОС е признато за установено по иска, предявен от "Мюсюлманско изповедание" гр.София против „Път консулт”ООД, гр.Разград, че Договор за строителство от 23.ІV.2014г., сключен от името на „Мюсюлманско изповедание” чрез С.В.С. – Председател на Мюсюлманско настоятелство, с.Острово, Община Завет е нищожен, поради липса на съгласие.

Настоящата инстанция изцяло споделя изводите на първоинстанционния съд за неоснователност на исковата претенция по чл.59 от ЗЗД. Съдът е обвързан от въведените в исковата молба фактически твърдения - тъй като ищецът е този, който определя фактическия състав, от който произтича заявеното от него право. За да бъде уважен иска по чл.59 от ЗЗД ищецът следва да докаже, че са налице всички елементи от фактическия състав: да е налице увеличение на имуществото на едно лице за сметка на имуществото на друго лице и да е установено, че е налице причинна връзка между обедняването и обогатяването. В случая е безспорно, че ответникът е заплатил претендираната сума на трето лице – „Път консулт” ООД, следователно - не се е обогатил с нея. Не е доказано увеличаване на имущество му за сметка на намаляване имуществото на ищеца, поради което искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен, а обжалваното решение - потвърдено.

Пао изложените съображения, Варненският апелативен съд

                             Р       Е       Ш      И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 32/28.09.2016 г. по гр.д.№ 125/16 г. на Окръжен съд-Разград.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

                                                                   2.